RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Voorverpakking van producten

Op het etiket van voorverpakkingen (d.w.z. vooraf gereedgemaakte verpakkingen en de inhoud ervan) moet het gewicht of het volume op geharmoniseerde wijze worden vermeld, met inachtneming van bepaalde metrologische eisen.

BESLUIT

Richtlijn 76/211/EEG van de Raad van 20 januari 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het voorverpakken naar gewicht of volume van bepaalde producten in voorverpakkingen [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Op het etiket van voorverpakkingen * en voorverpakte producten * moet een aantal gegevens voor de consument worden vermeld.

Deze voorverpakte producten worden per stuk verkocht met een constant gewicht of volume dat van tevoren door het vulbedrijf is gekozen. Het gewicht of het volume moet:

  • minimaal 5 gram of 5 milliliter bedragen voor de kleinste verpakkingen;
  • en maximaal 10 kilogram of 10 liter voor de grootste verpakkingen.

Aanbrenging van het teken “e”

Voorverpakte producten kunnen voorzien worden van een minuscule letter «e» met een minimale hoogte van 3 mm waarmee onder verantwoordelijkheid van het vulbedrijf of de importeur wordt gecertificeerd dat de voorverpakking voldoet aan de voorwaarden van deze richtlijn inzake kwaliteit en metrologische controles (bijlage I punt 5 en bijlage II).

De letter moet in hetzelfde gezichtsveld worden geplaatst als de aanduiding van het nominale gewicht of volume.

Vermelding van gewicht of volume

De vermelding op het etiket van het volume voor vloeibare producten en van het gewicht voor de overige producten is verplicht indien men het CE-teken op de voorverpakking wil aanbrengen.

Voorts moeten op het etiket van voorverpakte producten de in de handel gebruikelijke gewichts- en volumeaanduidingen worden vermeld of moeten de nationale voorschriften van het land van bestemming worden toegepast indien deze aanduidingen niet in alle lidstaten dezelfde zijn.

De lidstaten mogen het in de handel brengen van verpakkingen die voldoen aan de bepalingen van de richtlijn betreffende de volume- of gewichtsaanduiding en de toegepaste metrologische methoden, niet verbieden of beperken.

Belangrijkste begrippen
  • Voorverpakking: het geheel van het product en de individuele verpakking waarin het is voorverpakt.
  • Voorverpakt product: een product is voorverpakt indien het in afwezigheid van de koper in een verpakking, van welke aard dan ook, is verpakt op een zodanige wijze dat de hoeveelheid van het product dat in de verpakking aanwezig is, een vooraf gekozen waarde heeft en niet kan worden gewijzigd zonder een opening of aantoonbare verandering in de verpakking aan te brengen.

REFERENTIES

BesluitInwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Richtlijn 76/211/EEG

23.1.1976

22.7.1977

L 46, 21.2.1976

Wijzigingsbesluit(en)InwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Richtlijn 78/891/EEG

29.9.1978

1.1.1980

L 311, 4.11.1978

Richtlijn 2007/45/EG

11.10.2007

11.10.2008

L 247, 21.9.2007

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Richtlijn 76/211/EEG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten [Publicatieblad L 304 van 22.11.2011].

Verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG [Publicatieblad L 268 van 18.10.2003].

Laatste wijziging: 18.03.2012
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven