RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Varer i færdigpakninger

For varer i færdigpakninger og varer, der er afmålt i forvejen, og deres indhold skal varens vægt eller volumen angives på pakken på en ensartet måde under hensyntagen til visse måletekniske betingelser.

DOKUMENT

Rådets direktiv 76/211/EØF af 20. januar 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om emballering af visse varer efter vægt eller volumen i færdigpakninger [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Mærkningen på færdigpakninger * og færdigpakkede varer * skal indeholde en række oplysninger, som har betydning for forbrugeren.

Sådanne færdigpakkede varer sælges i enheder med konstant forudbestemt vægt eller volumen, som påfyldningsvirksomheden har valgt. Vægt- eller volumenenheden skal være:

  • mindst 5 g eller 5 ml
  • højst 10 kg eller 10 l.

Mærkning med e-mærket

Færdigpakninger kan forsynes med et lille "e" på højst 3 mm i højden som bevis for, at færdigpakningen på påfyldningsvirksomhedens eller importørens ansvar opfylder forskrifterne i dette direktiv med hensyn til kvalitet og metrologiske kontroller (bilag I, punkt 5, og bilag II).

Bogstavet skal placeres inden for samme synsfelt som vægt- eller volumenangivelsen.

Anførelse af vægt eller volumen

Anførelse på etiketten af volumen for væsker og vægt for andre varer er obligatorisk.

Derudover skal der for færdigpakkede varer på etiketten oplyses om de i handelen gængse vægt- og volumenstørrelser, eller de nationale bestemmelser i det land, hvor varen sælges, skal følges, hvis disse oplysninger er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat.

Medlemsstaterne kan ikke forbyde eller indskrænke markedsføringen af færdigpakninger, og som opfylder forskrifterne og kontrolbestemmelserne i dette direktiv vedrørende angivelse af volumen eller vægt og de anvendte målemetoder.

Retsaktens nøglebegreber
  • Færdigpakning: en vare og den individuelle emballage, den er pakket i, inden salget finder sted.
  • Færdigpakket vare: en vare er færdigpakket, når den uden køberens tilstedeværelse er pakket i en emballage af en hvilken som helst art på en sådan måde, at mængden af den i emballagen indeholdte vare har en forudbestemt størrelse, som ikke kan ændres, uden at pakningen åbnes eller undergår en synlig ændring.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Direktiv 76/211/EØF

23.1.1976

22.7.1977

EFT L 46 af 21.2.1976

Ændringsretsakt(er)IkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Direktiv 78/891/EØF

29.9.1978

1.1.1980

EFT L 311 af 4.11.1978

Direktiv 2007/45/EF

11.10.2007

11.10.2008

EUT L 247 af 21.9.2007

De ændringer og rettelser som følger af rådsdirektiv 76/211/EØF er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne [EUT L 304 af 22.11.2011].

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003, om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF [EUT L 268 af 18.10.2003].

Seneste ajourføring: 18.03.2012
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top