RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ravitsemus- ja terveysväitteet

Tällä asetuksella vahvistetaan ensimmäistä kertaa säännöt ravitsemus- ja terveysväitteiden käytön yhdenmukaistamiseksi Euroopan tasolla. Vastaisuudessa elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä ja esillepanossa tai niitä koskevassa mainonnassa esitettyjen tämäntyyppisten väitteiden on oltava selkeitä ja täsmällisiä ja perustuttava koko tiedeyhteisön hyväksymiin todisteisiin.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Sentyyppiset ravitsemus- ja terveysväitteet, kuten "Ei lisättyjä sokereita", "Rasvaton", "Kalsium on välttämätön lasten luuston normaalille kasvulle ja kehitykselle" jne., on yhdenmukaistettu Euroopan tasolla sisämarkkinoiden toiminnan takaamiseksi ja samalla kuluttajansuojan korkean tason varmistamiseksi.

Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat ravitsemus- ja terveysväitteet

Asetusta sovelletaan kaikkiin ravitsemus- ja terveysväitteisiin, ja se käsittää

 • kaupallisen viestinnän (merkinnät, esillepano ja mainoskampanjat)
 • tavaramerkit ja muut tuotenimet, jotka voidaan tulkita ravitsemus- tai terveysväitteiksi.

Sitä sovelletaan väitteisiin, jotka koskevat kaikkia loppukuluttajille tarkoitettuja elintarvikkeita, ja se kattaa ravintoloihin, sairaaloihin, ruokaloihin ja muihin vastaaviin toimitettavat elintarvikkeet

Kuluttajansuoja

Ravitsemus- ja terveysväitteistä annetun lainsäädännön avulla varmistetaan kuluttajien suojelu kieltämällä tiedot, jotka

 • ovat totuudenvastaisia, huonosti ymmärrettäviä tai harhaanjohtavia (esimerkiksi esitetään virheellisesti tai ilman tieteellistä näyttöä, että elintarvikkeella on lääkkeellisiä ominaisuuksia)
 • saattavat epäilyksenalaiseksi muiden elintarvikkeiden turvallisuuden tai ravitsemuksellisen riittävyyden
 • kannustavat elintarvikkeen liialliseen kulutukseen tai sen suvaitsemiseen
 • kannustavat kuluttamaan tiettyä elintarviketta väittämällä tai vihjaamalla epäsuorasti, että tasapainoisesta ruokavaliosta ei saa tarvittavia ravintoaineita
 • pyrkivät pelottelemaan kuluttajaa viittauksilla elintoimintojen muutoksiin.

Pakollinen ravintoarvoilmoitus

Ravintoarvoja koskevat merkinnät ovat pakollisia tuotteissa, joista esitetään ravitsemus- ja/tai terveysväite, lukuun ottamatta yleisluonteista mainontaa.

Elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä annetun direktiivin 90/496/ETY säännösten mukainen pakollinen ravintoarvoilmoitus sisältää seuraavat tiedot:

 • energiasisältö
 • rasvan, hiilihydraatin, sokereiden, proteiinin ja suolan määrät.

Ravintoarvomerkinnöistä tulee asetuksen (EU) N:o 1169/2011 nojalla pakollisia 13. päivästä joulukuuta 2016 riippumatta siitä, onko elintarvikkeen merkinnöissä esitetty ravitsemus- tai terveysväitteitä.

Yleiset käyttöehdot

Ravitsemus- ja terveysväitteiden on täytettävä seuraavat edellytykset:

 • väitteessä mainitun ravintoaineen tai aineen sisältymisellä tuotteeseen tai sen puuttumisella siitä tai sen vähäisellä määrällä tuotteessa tulee olla tieteellisesti todistettu edullinen ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus
 • väitteessä mainittua ravintoainetta tai ainetta tulee olla riittävä määrä niin, että väitetty ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus saavutetaan
 • väitteessä mainitun ravintoaineen tai aineen tulee olla suoraan kulutettavassa muodossa
 • erityisiä käyttöehtoja on noudatettava ja elintarvikkeen on esimerkiksi sisällettävä riittävästi aktiivista ainetta (vitamiineja, kuituja jne.) hyödyn saamiseksi.

Yli 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia sisältäviä juomia koskevat ravitsemus- ja terveysväitteet ovat kiellettyjä, lukuun ottamatta väitteitä, joissa viitataan tällaisen juoman alkoholipitoisuuden vähentämiseen tai energian määrän vähentämiseen.

Erityiset käyttöehdot

Ainoastaan tämän asetuksen liitteessä luetellut ravitsemusväitteet ovat sallittuja. Vertailevat ravitsemusväitteet ovat mahdollisia samaan luokkaan kuuluvien elintarvikkeiden välillä. Jos väite koskee energiasisällön tai ravintoaineen määrän vähentymistä, sitä on vähennettävä vähintään 30 prosenttia vastaavaan muuhun tuotteeseen verrattuna (suolan osalta 25 prosenttia). Terveysväitteiden on täytettävä erityisedellytyksiä. Niitä koskevissa merkinnöissä, esillepanossa ja mainonnassa on annettava seuraavat pakolliset tiedot:

 • maininta monipuolisen ja tasapainoisen ruokavalion ja terveiden elämäntapojen tärkeydestä
 • maininta siitä, kuinka paljon ja kuinka usein elintarviketta on nautittava väitetyn hyödyn saamiseksi
 • maininta henkilöryhmistä, joiden on vältettävä aineen nauttimista
 • varoitus terveysriskeistä, joita aiheutuu elintarvikkeen liiallisesta nauttimisesta.

Asetuksessa kielletään väitteet, joissa mainitaan painonpudotuksen nopeus ("laihdu 3 kg viikossa") tai määrä ("laihdu 3 kg"), sekä väitteet, joiden mukaan tietyntyyppisen elintarvikkeen nauttimatta jättäminen vaikuttaa haitallisesti terveyteen. Siinä kielletään myös viittaukset tiettyyn lääkäriin tai terveydenhuollon ammattihenkilöön tai muihin kuin kansallisiin lääketieteen alan järjestöihin ja terveysalan yleishyödyllisiin järjestöihin ja väitteet, joiden mukaan elintarvikkeen nauttimatta jättäminen voisi vaikuttaa haitallisesti terveyteen.

Elintarvikkeiden merkinnöistä annetun asetuksen mukaisesti viittaukset ihmisen sairauksia ennalta ehkäiseviin, hoitaviin tai parantaviin ominaisuuksiin ovat kiellettyjä. Sitä vastoin asetuksessa sallitaan sellaiset sairauden riskin vähentämistä koskevat väitteet, joille on saatu hyväksyntä.

Hyväksyntää koskeva hakemus

Hyväksynnän saamiseksi uudelle terveysväitteelle tai nykyisen luettelon muuttamiselle valmistajan on esitettävä hakemus asianomaiselle jäsenvaltioille, joka toimittaa sen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle (EFSA). Komissio tekee käyttöä koskevan päätöksen EFSAn lausunnon perusteella.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 1924/2006

19.1.2007

1.7.2007

EUVL L 404, 30.12.2006

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 107/2008

4.3.2008

-

EUVL L 39, 13.2.2008

Asetus (EY) N:o 109/2008

4.3.2008

-

EUVL L 39, 13.2.2008

Asetus (EU) N:o 1169/2011

12.12.2011

-

EUVL L 304, 22.11.2011

Asetus (EU) N:o 1047/2012

29.11.2012

-

EUVL L 310, 9.11.2012

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 432/2012, annettu 16 päivänä toukokuuta 2012, muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien sallittujen terveysväitteiden luettelosta [EUVL L 136, 25.5.2012].

Komission asetus (EY) N:o 353/2008, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 15 artiklassa säädettyjen terveysväitteiden hyväksyntää koskevien hakemusten soveltamissäännöistä [EUVL L 109, 19.4.2008].
Muutettu seuraavalla asetuksella
Asetus (EY) N:o 1169/2009 [EUVL L 314, 1.12.2009].
Asetuksessa vahvistetaan edellytykset, joita on noudatettava laadittaessa terveysväitteiden hyväksyntää koskevia hakemuksia. Kustakin terveysväitteestä on laadittava oma hakemus, jossa ilmoitetaan väitteen ehdotettu sanamuoto ja sen käyttöehdot sekä sen kannalta asiaankuuluvat tieteelliset tiedot.

Viimeisin päivitys 01.02.2013

Katso myös

 • Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston verkkosivusto, ravitsemus- ja terveysväiterekisteri (EN)
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun