RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ernærings- og sundhedsanprisninger

Ved denne forordning fastlægges før første gang regler med det formål at harmonisere anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger på europæisk plan. Fremover skal denne anprisninger, der er indeholdt i mærkningen og præsentationen af fødevaren eller i reklamen for den, være klare, præcise og bygge på dokumentation, der er almindelig anerkendt af det videnskabelige samfund.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Ernærings- og sundhedsanprisninger af typen "uden tilsat sukker", "uden fedt", "Kalk er nødvendig for normal knoglevækst og -udvikling hos børn", etc. er harmoniseret på europæisk plan for at sikre et effektivt indre marked og samtidig sikre en høj grad af forbrugerbeskyttelse.

Omhandlede ernærings- og sundhedsanprisninger

Denne forordning finder anvendelse på alle ernærings- og sundhedsanprisninger, herunder også

 • kommerciel kommunikation (mærkning, præsentation og salgsfremmende kampagner)
 • varemærker og andre handelsbetegnelser, der kan opfattes som ernærings- eller sundhedsanprisninger.

Den finder anvendelse på anprisninger af fødevarer, der leveres i den foreliggende form til den endelige forbruger, herunder også fødevarer, der er bestemt for levering til restauranter, hospitaler, kantiner og lignende storkøkkener.

Forbrugerbeskyttelse

Lovgivningen om ernærings- og sundhedsanprisninger beskytter forbrugeren ved at forbyde alle oplysninger, der

 • er usande, tvetydige eller vildledende (f.eks. ved at antyde, at fødevaren har en medicinsk virkning, selv om dette ikke er sandt eller ikke er bevist videnskabeligt)
 • rejser tvivl om andre fødevarers sikkerhed og/eller ernæringsmæssige tilstrækkelighed tilskynder til eller billiger overdrevent forbrug af en fødevare
 • tilskynder til at indtage en fødevare ved at angive, indikere eller antyde, at en afbalanceret og varieret kost generelt ikke kan give tilstrækkelige mængder næringsstoffer
 • henvise til forandringer af kropsfunktioner, som kan give anledning til eller udnytte en frygt hos forbrugeren.

Obligatorisk næringsdeklaration

Det er obligatorisk at mærke produkter, som ledsages af en ernærings- og/eller sundhedsanprisning, med en næringsdeklaration, undtagen i forbindelse med generiske reklamekampagner.

Den obligatoriske næringsdeklaration skal i henhold til bestemmelserne i direktiv 90/496/EØF om næringsdeklarationer for levnedsmidler indeholde følgende oplysninger

 • energiværdi
 • mængden af fedt, kulhydrater, sukkerarter, protein og salt.

Fra den 13. december 2016 bliver det i henhold til forordning (EU) nr. 1169/2011 obligatorisk at mærke en fødevare med en næringsdeklaration, uanset om den også ledsages af en ernærings- eller sundhedsanprisning.

Generelle anvendelsesbetingelser

Anprisningerne skal opfylde følgende betingelser

 • indhold eller manglende eller nedsat indhold af et stof, der omhandles i anprisningen, skal have er ernæringsmæssig eller fysiologisk positiv og videnskabeligt påvist virkning
 • det pågældende stof, som er genstand for anprisning, skal være til stede i tilstrækkelige mængder til at opnå den bekræftede ernæringsmæssige eller fysiologiske effekt
 • stoffet, der er genstand for anprisning, skal forefindes i en direkte konsumerbar form
 • særlige vilkår for anvendelse skal overholdes, for eksempel skal det aktive stof (f.eks. vitaminer, fibre, osv.) være til stede i tilstrækkelige mængder til at have gavnlige virkninger i den pågældende fødevare.

For drikkevarer med et alkoholindhold på over 1,2 % vol. må der ikke anvendes ernærings- og sundhedsanprisninger, medmindre de henviser til et lavt alkoholindhold eller et nedsat alkohol- eller energiindhold.

Særlige anvendelsesbetingelser

Kun de ernæringsanprisninger, der er nævnt i bilag til nærværende forordning, må anvendes. Sammenlignende ernæringsanprisninger kan anvendes ved fødevarer af samme kategori. Hvis en anprisning angår en reduktion af kostens energiindhold eller næringsindhold, skal der endvidere være tale om et indhold, der er mindst 30 % lavere (salt 25 %) sammenlignet med et lignende produkt.

Sundhedsanprisninger er underlagt specifikke krav. En mærkning eller reklame, der indeholder en sundhedsanprisning, skal give oplysninger om

 • betydningen af en varieret og afbalanceret ernæring og sund levevis
 • den mængde af fødevaren og det forbrugsmønster, der skal til for at opnå den anpriste gavnlige virkning
 • en erklæring henvendt til personer, der bør undgå at indtage fødevaren
 • en advarsel mod sundhedsrisici ved overdreven indtagelse.

Denne forordning forbyder alle sundhedsanprisninger, der indeholder angivelse af hastigheden ("tab 3 kg på en uge") eller omfanget af vægttab ("tab 3 kg"), anprisninger, der antyder, at sundheden kan påvirkes negativt, hvis man ikke indtager fødevaren, anprisninger, som indeholder henvisning til anbefalinger fra individuelle læger eller sundhedspersonale eller andre sammenslutninger end nationale læge-, sundheds- og ernæringsfaglige sammenslutninger og sundhedsrelaterede velgørenhedsinstitutioner.

Ifølge direktiv vedrørende mærkning af fødevarer er det forbudt at henvise til egenskaber vedrørende forebyggelse, behandling og helbredelse af menneskelig sygdom. Derimod åbner forordningen mulighed for anvendelse af anprisninger om nedsættelse af risikoen for en sygdom, forudsat at ansøgningen om godkendelse imødekommes.

Ansøgning om tilladelse

For at få godkendt en ny sundhedsanprisning eller en ændring til den bestående liste skal fabrikanten indsende en ansøgning til den pågældende medlemsstat, som sender den til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). På grundlag af dennes udtalelse træffer Kommissionen en afgørelse om anvendelsen.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1924/2006

19.1.2007

1.7.2007

EUT L 404, 30.12.2006

Ændringsretsakt(er)IkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i
medlemsstaterne
Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 107/2008

4.3.2008

-

EUT L 39, 13.2.2008

Forordning (EF) nr. 109/2008

4.3.2008

-

EUT L 39, 13.2.2008

Forordning (EU) nr. 1169/2011

12.12.2011

-

EUT L 304, 22.11.2011

Forordning (EU) nr. 1047/2012

29.11.2012

-

EUT L 310, 9.11.2012

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EU) nr. 432/2012 af 16. maj 2012 om fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed [Den Europæiske Unions Tidende L 136 af 25.5.2012].

Kommissionens forordning (EF) nr. 353/2008 af 18. april 2008, der fastsætter gennemførelse af dispositioner angående forespørgsler om tilladelse til sundhedsanprisning, som nævnt i artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1924/2006 [Den Europæiske Unions Tidende L 109 af 19.4.2008].
Ændret ved
Forordning (EF) nr. 1169/2009 [Den Europæiske Unions Tidende L 314 af 1.12.2009].
Forordningen udstikker de betingelser, som skal være opfyldt for at etablere en sag vedrørende anmodning om tilladelse til sundhedsanprisning. Enhver anmodning om tilladelse kan kun angå en sundhedsanprisning. Den indeholder et forslag om benævnelse af anprisningen og betingelserne for anvendelse heraf foruden videnskabelige data, der begrunder den.

Seneste ajourføring: 01.02.2013

Se endvidere

 • Webstedet for Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere, Registret over ernærings- og sundhedsanprisninger (EN)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top