RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen

Klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen och preparat måste harmoniseras för att man ska kunna värna om folkhälsan och miljön och garantera fria rörlighet för dessa produkter. Bestämmelserna om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen och preparat har ändrats i och med ikraftträdandet av den nya förordningen (EG) nr 1272/2008 och inrättandet av en europeisk kemikaliemyndighet.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Detta direktiv är det första om harmonisering när det gäller kemikalier. Med hänsyn till områdets omfattning har kommissionen begränsat tillämpningsområdet för det första direktivet om farliga ämnen till harmonisering av klassificering, förpackning och märkning.

Direktivet påverkar inte bestämmelserna om

 • läkemedel;
 • kosmetiska produkter;
 • blandningar av ämnen i form av avfall;
 • livsmedel;
 • foder;
 • pesticider;
 • radioaktiva ämnen;
 • andra ämnen eller preparat som omfattas av anmälnings- eller godkännande­förfaranden;
 • transport av farliga ämnen;
 • råämnen som befinner sig i transit och genomgår tullkontroll.

Definition

I direktivet avses med ämnen kemiska grundämnen och deras föreningar i naturlig eller industriellt framställd form. Med preparat avses blandningar eller lösningar som består av två eller flera ämnen.

Klassificering

Klassificeringen av farliga ämnen ska grundas på väldefinierade kategorier i direktivet som tar hänsyn till den högsta graden av farlighet och typen av risk. Kategorierna omfattar ämnen som är t.ex. explosiva, brännbara, giftiga, skadliga eller irriterande.

Direktivets bilagor innehåller bl.a. en förteckning över farliga ämnen (bilaga I), deras klassificering och bestämmelser om hur de ska märkas, vilka symboler som ska användas för olika ämnen, standardfraser om de särskilda risker som ämnena kan innebära samt eventuella råd om försiktighetsåtgärder vid användning.

Förpackning

Förpackningar ska uppfylla följande villkor:

 • förpackningarna ska vara utformade så att läckage förhindras, utom när särskilda säkerhetsanordningar föreskrivs;
 • förpackningsmaterialet och förslutningen ska inte kunna angripas av förpackningens innehåll eller kunna bilda skadliga föreningar med detta;
 • förpackningarna och förslutningarna ska vara starka och stabila.

Märkning

Varje förpackning ska vara märkt med

 • ämnets namn;
 • ämnets ursprung (tillverkarens, distributörens eller importörens namn och adress);
 • risksymbol och upplysning om typen av risk förenad med ämnets användning;
 • uppgift om särskilda risker som är förknippade med dessa faror.

Dessa uppgifter ska anges enligt bestämmelserna i bilagorna till direktivet (symboler, standardfraser osv.). Samma sak gäller eventuella råd om försiktighetsåtgärder.

Dessutom ska märkningen följa bestämmelserna om storlek. Etiketten ska vara av minst A8-format (52×74 mm) och varje symbol måste täcka minst en tiondel av etikettens yta.

Medlemsländerna kan kräva att märkningen av det farliga ämnet ska anges på det eller de nationella språken.

Om förpackningen är för liten får märkningen anges på annat sätt.

Medlemsstaterna får tillåta att farliga ämnen som inte är giftiga eller explosiva får märkas på annat sätt än det som anges i de allmänna märkningsbestämmelserna i artiklarna 23 och 24 i detta direktiv. Märkningen av dessa ämnen kan vara frivillig eller avvika från de fastställda bestämmelserna om de förekommer i en sådan obetydlig mängd att de inte utgör någon risk för användarna.

När det gäller internationell eller nationell transport av farliga ämnen ska märkningen överensstämma med internationella respektive nationella bestämmelser. Medlemsländerna får inte hindra fri rörlighet inom EU för ämnen som klassificeras som farliga enligt detta direktiv, utom när de kan påvisa att dessa utgör en hälso- eller miljörisk. Medlemslandet ska i så fall underrätta kommissionen, som ska inleda ett samrådsförfarande för att bedöma riskerna och i förekommande fall vidta andra nödvändiga åtgärder.

Medlemsländerna är skyldiga att informera kommissionen om de åtgärder som vidtagits i enlighet med direktivet.

Bakgrund

Bilaga I stryks genom förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, samt ersätts av tabell 3.1 i bilaga VI till den förordningen från och med den 20 januari 2009.

Bilaga II upphävs den 1 juni 2015.

Bilaga III upphävs den 1 juni 2015.

Bilaga IV upphävs den 1 juni 2015.

Bilaga V ersätts av förordning (EG) nr 440/2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) från och med den 1 juni 2008.

Bilaga VI upphävs den 1 juni 2015. Bestämmelserna om märkning och förpackning av ämnen i bilaga VI ska emellertid inte tillämpas fr.o.m. den 1 december 2010.

Bilaga VIIA, VII B, VII C, VII D samt bilaga VIII upphävs genom direktiv 2006/121/EG från och med den 1 juni 2008.

Bilaga IX upphävs från och med den 1 juni 2015.

Detta direktiv upphävs i sin helhet den 1juni 2015.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 67/548/EEG

29.6.1967

1.2.1972

1.1.1975 (Irland)

EUT L 196, 16.8.1967

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 71/144/EEG

24.3.1971

-

EUT L 74, 29.3.1971

Direktiv 73/146/EEG

24.5.1973

24.11.1973

EUT L 167, 25. 6.1973

Direktiv 75/409/EEG

27.6.1975

1.6.1976

EUT L 183, 14.7.1975

Direktiv 79/831/EEG

19.7.1976

18.9.1981
särskilda åtgärder för produkter som släpps ut på marknaden före detta datum
18.9.1983
tidsgräns för övriga produkter

EUT L 259, 15.10.1979

Direktiv 92/32/EEG

22.5.1992

31.10.1993

EUT L 154, 5.6.1992

Direktiv 96/56/EG

21.9.1996

1.6.1998

EUT L 236, 18.9.1996

Direktiv 1999/33/EG

19.8.1999

30.7.2000

EUT L 199, 30.7.1999

Förordning (EG) nr 807/2003

5.6.2003

-

EUT L 122, 16.5.2003

Direktiv 2006/121/EG

19.1.2007

1.6.2008

EUT L 396, 30.12.2006

Förordning (EG) 1272/2008

20.1 2009

-

EUT L 353, 31.12.2008

Senast ändrat den 09.09.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början