RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase

Clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor periculoase sunt armonizate pentru a asigura protecţia sănătăţii şi a mediului, precum şi libera circulaţie a acestor produse. Dispoziţiile privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparatelor şi substanţelor periculoase au fost modificate odată cu intrarea în vigoare a noului Regulament (CE) nr. 1272/2008 şi crearea Agenţiei Europene pentru Produse Chimice.

ACT

Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Aceasta este prima directivă de armonizare în domeniul produselor chimice. Dată fiind întinderea acestui domeniu, Comisia a limitat domeniul de aplicare a acestei prime directive la armonizarea clasificării, ambalării şi etichetării substanţelor periculoase.

Directiva nu aduce atingere dispoziţiilor referitoare la:

 • medicamente;
 • produsele cosmetice;
 • amestecurile de substanţe sub formă de deşeuri;
 • produsele alimentare;
 • alimentele pentru animale;
 • pesticide;
 • substanţele radioactive;
 • alte substanţe sau preparate pentru care există proceduri de notificare sau de autorizare;
 • transportul de substanţe periculoase;
 • substanţele brute care sunt în tranzit şi care sunt supuse controlului vamal.

Definiţie

În sensul directivei, termenul „substanţe” înseamnă elementele chimice şi compuşii acestora în stare naturală sau aşa cum sunt obţinuţi printr-un proces de producţie. Un „preparat” reprezintă amestecuri sau soluţii compuse din două sau mai multe substanţe.

Clasificarea

Clasificarea substanţelor periculoase este alcătuită pe baza categoriilor stabilite în directivă, care iau în considerare gradul cel mai ridicat de periculozitate şi natura specifică a riscurilor. Acestea cuprind substanţele iritante şi explozive, inflamabile, toxice, nocive etc.

Anexele la directivă conţin, între altele, lista substanţelor periculoase (Anexa I), clasificarea acestora şi dispoziţiile referitoare la etichetarea acestora, simbolurile referitoare la fiecare substanţă, frazele tip referitoare la natura riscurilor specifice fiecărei substanţe şi, dacă este cazul, frazele privind recomandările de prudenţă corespunzătoare substanţei.

Ambalarea

Ambalajul substanţelor trebuie să fie în conformitate cu dispoziţiile următoare:

 • ambalajele trebuie să împiedice orice pierderi ale conţinutului, cu excepţia dispozitivelor reglementare de securitate;
 • materialele din care sunt realizate ambalajele şi sistemele de închidere nu trebuie să fie atacate de conţinut, nici susceptibile de a forma cu acesta combinaţii nocive sau periculoase;
 • ambalajele şi sistemele de închidere trebuie să fie solide şi rezistente.

Etichetarea

Etichetarea trebuie să menţioneze:

 • denumirea substanţei;
 • originea substanţei (numele şi adresa producătorului, a distribuitorului sau a importatorului);
 • simbolurile şi indicaţiile privind pericolele pe care le prezintă utilizarea substanţei;
 • o listă a riscurilor specifice care derivă din aceste pericole.

Prezentarea acestor informaţii trebuie să fie în conformitate cu anexele la directivă (simboluri, fraze tip etc.). Acelaşi lucru este valabil în ceea ce priveşte recomandările de prudenţă, atunci când este necesar.

În plus, etichetarea trebuie să fie în conformitate cu dispoziţiile privind dimensiunea etichetării. Concret, dimensiunile etichetei trebuie să fie cel puţin egale cu formatul normal A8 (52 x 74 mm) şi fiecare simbol trebuie să ocupe cel puţin o zecime din suprafaţa etichetei.

Statele membre pot impune ca eticheta substanţei periculoase să fie redactată în limba sau limbile oficiale.

În cazul în care dimensiunea ambalajului este prea mică, etichetarea se poate efectua în alt mod.

Statele membre pot admite ca substanţele periculoase care nu sunt nici toxice şi nici explozive să fie exceptate de la regulile generale de etichetare stabilite în articolele 23 şi 24 ale acestei directive. Astfel, etichetarea acestor substanţe poate fi facultativă sau poate să difere de regulile stabilite, în cazul în care cantităţile prezente sunt atât de mici încât nu constituie niciun pericol pentru utilizatori.

În cadrul transportului internaţional şi/sau naţional al substanţelor periculoase, etichetarea trebuie să fie în conformitate cu regulamentele internaţionale şi/sau naţionale.

Statele membre nu pot împiedica libera circulaţie în cadrul Comunităţii Europene a substanţelor periculoase care corespund dispoziţiilor acestei directive, decât dacă acestea constată că substanţa prezintă riscuri pentru sănătate şi/sau pentru mediul înconjurător. În acest caz, statul membru trebuie să informeze Comisia, care iniţiază o procedură de consultare în vederea evaluării riscurilor şi, dacă este cazul, adoptă orice alte măsuri necesare.

Statele membre trebuie să informeze Comisia cu privire la măsurile luate în conformitate cu această directivă.

Context

Prin Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor anexa I s-a eliminat şi s-a înlocuit cu tabelul 3.1 al anexei VI la acest regulament începând cu 20 ianuarie 2009.

Anexa II se va abroga la 1 iunie 2015.

Anexa III se va abroga la 1 iunie 2015.

Anexa IV se va abroga la 1 iunie 2015.

Anexa V s-a înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 440/2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) de la 1 iunie 2008.

Anexa VI se va abroga la 1 iunie 2015. Cu toate acestea, dispoziţiile referitoare la etichetarea şi ambalarea substanţelor din anexa VI nu se mai aplică începând cu 1 decembrie 2010.

Prin Directiva 2006/121/CE, anexele VII A, VII B, VII C, VII D şi anexa VIII s-au eliminat începând cu 1 iunie 2008.

Anexa IX se va abroga începând cu 1 iunie 2015.

Această directivă se abrogă în întregime la 1 iunie 2015.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Directiva 67/548/CEE

29.6.1967

1.2.1972

1.1.1975 (Irlanda)

JO 196 din 16.8.1967

Act(e) de modificareIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Directive (Directiva) 71/144/CEE

24.3.1971

-

JO L 74 din 29.3.1971

Directiva 1973/146/CEE

24.5.1973

24.11.1973

JO L 167 din 25.6.1973

Directiva 1975/409/CEE

27.6.1975

1.6.1976

JO L 183 din 14.7.1975

Directiva 79/831/CEE

19.7.1976

18.9.1981
măsuri specifice pentru articolele de pe piaţă anterior acestei date
18.9.1983
data-limită pentru restul articolelor

JO L 259 din 15.10.1979

Directiva 92/32/CEE

22.5.1992

31.10.1993

JO L 154 din 5.6.1992

Directiva 96/56/CE

21.9.1996

1.6.1998

JO L 236 din 18.9.1996

Directiva 1999/33/CE

19.8.1999

30.7.2000

JO L 199 din 30.7.1999

Regulamentul (CE) nr. 807/2003

5.6.2003

-

JO L 122 din 16.5.2003

Directiva 2006/121/CE

19.1.2007

1.6.2008

JO L 396 din 30.12.2006

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

20.1.2009

-

JO L 353 din 31.12.2008

Ultima actualizare: 09.09.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii