RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen

De indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen en preparaten worden geharmoniseerd om de volksgezondheid en het milieu te beschermen en het vrije verkeer van deze producten te waarborgen. De voorschriften betreffende de indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen en preparaten zijn gewijzigd door de inwerkingtreding van de nieuwe Verordening (EG) nr. 1272/2008 en de oprichting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen.

BESLUIT

Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Deze richtlijn is de eerste harmonisatierichtlijn voor chemische producten. Gezien de omvang van dit gebied heeft de Commissie de werkingssfeer van deze eerste richtlijn beperkt tot de harmonisatie van de indeling, de verpakking en de etikettering van gevaarlijke stoffen.

De richtlijn heeft geen betrekking op de bepalingen betreffende:

 • geneesmiddelen;
 • cosmetische producten;
 • mengsels van stoffen in de vorm van afval;
 • levensmiddelen;
 • diervoeders;
 • pesticiden;
 • radioactieve stoffen;
 • andere stoffen of preparaten waarvoor meldings- of goedkeuringsprocedures bestaan;
 • het vervoer van gevaarlijke stoffen;
 • niet-verwerkte stoffen die in doorvoer zijn en onderworpen worden aan een douanecontrole.

Definities

In de zin van deze richtlijn wordt verstaan onder "stoffen": chemische elementen en hun verbindingen zoals deze in natuurlijke toestand voorkomen of bij de productie ontstaan. "Preparaten" zijn vermengingen, mengsels of oplossingen die bestaan uit twee of meer stoffen.

Indeling

De indeling van de gevaarlijke stoffen is gebaseerd op in de richtlijn duidelijk omschreven categorieën waarbij rekening is gehouden met de hoogste graad van gevaarlijkheid en de specifieke aard van de gevaren. Die categorieën zijn onder meer irriterende, ontplofbare, ontvlambare, giftige en schadelijke stoffen.

De bijlagen bij de richtlijn bevatten onder andere de lijst van gevaarlijke stoffen (bijlage 1), hun indeling, etiketteringvoorschriften, de voor elke stof te gebruiken symbolen, de standaardzinnen betreffende de bijzondere gevaren van elke stof en de veiligheidsaanbevelingen.

Verpakking

De verpakking van de stoffen moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • zij moet zodanig zijn dat verlies van de inhoud wordt voorkomen; de voorgeschreven veiligheidsvoorzieningen zijn hiervan uitgezonderd;
 • het materiaal waaruit de verpakking en sluiting is vervaardigd, mag noch door de inhoud worden aangetast, noch daarmee een schadelijke of gevaarlijke verbinding kunnen vormen;
 • verpakkingen en sluitingen moeten in al hun onderdelen stevig en sterk zijn.

Etikettering

De etikettering moet de volgende gegevens bevatten:

 • de naam van de stof;
 • de oorsprong van de stof (naam en adres van de fabrikant, de handelaar of de importeur);
 • de aanduidingen en symbolen van de gevaren verbonden aan het gebruik van de stof;
 • een verwijzing naar de bijzondere gevaren van de stof.

De presentatie van die gegevens moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van de bijlagen bij de richtlijn (symbolen, standaardzinnen enz.). Hetzelfde geldt voor de eventuele veiligheidsaanbevelingen.

Bovendien moet de etikettering in overeenstemming zijn met de voorschriften inzake afmetingen. Meer bepaald moeten de afmetingen van het etiket ten minste gelijk zijn aan het normale A8-formaat (52 x 74 mm) en moet elk symbool ten minste een tiende van het oppervlak van het etiket beslaan.

De lidstaten mogen eisen dat het etiket in de nationale taal of talen van het land is opgesteld.

In gevallen waarin de verpakking te klein is, kan de etikettering op een andere wijze geschieden.

De lidstaten kunnen toestaan dat voor gevaarlijke stoffen die niet giftig noch explosief zijn, afgeweken wordt van de algemene regels inzake etikettering die zijn vastgesteld in artikel 23 en 24 van deze richtlijn. De etikettering van deze stoffen kan dan ook optioneel zijn of afwijken van de vastgestelde regels indien zij in zulk een geringe hoeveelheid aanwezig zijn dat zij geen gevaar voor de gebruikers inhouden.

Bij het internationaal en/of nationaal vervoer van gevaarlijke stoffen moet de etikettering in overeenstemming zijn met de internationale en/of nationale voorschriften.

Een lidstaat mag het vrije verkeer van een gevaarlijke stof die in overeenstemming is met de richtlijn binnen de Gemeenschap niet belemmeren, tenzij hij opmerkt dat die stof risico's inhoudt voor de volksgezondheid en/of het milieu. In een dergelijk geval moet de betrokken lidstaat daarvan kennisgeving doen aan de Commissie, die vervolgens een raadplegingsprocedure begint om de desbetreffende risico's te evalueren en zo nodig de vereiste maatregelen te treffen.

De lidstaten moeten de Commissie informeren over de maatregelen die zij voor de uitvoering van de richtlijn nemen.

Context

Bijlage I wordt ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels en met ingang van 20 januari 2009 vervangen door tabel 3.1 van bijlage VI bij deze verordening.

Bijlage II wordt ingetrokken op 1 juni 2015.

Bijlage III wordt ingetrokken op 1 juni 2015.

Bijlage IV wordt ingetrokken op 1 juni 2015.

Bijlage V is sinds 1 juni 2008 vervangen door Verordening (EG) nr. 440/2008 houdende vaststelling van testmethoden uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

Bijlage VI wordt ingetrokken op 1 juni 2015. De bepalingen betreffende de etikettering en de verpakking van de stoffen uit bijlage VI zijn evenwel niet meer van toepassing vanaf 1 december 2010.

Bijlage VII A, VII B, VII C, VII D en bijlage VIII zijn sinds 1 juni 2008 ingetrokken bij richtlijn 2006/121/EG.

Bijlage IX wordt ingetrokken op 1 juni 2015.

Deze richtlijn wordt in haar geheel ingetrokken op 1 juni 2015.

REFERENTIES

BesluitInwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad

Richtlijn 67/548/EEG

29.6.1967

1.2.1972

1.1.1975 (Ierland)

196 van 16.8.1967

WijzigingsbesluitenInwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad

Richtlijn 71/144/EEG

24.3.1971

-

L 74 van 29.3.1971

Richtlijn 73/146/EEG

24.5.1973

24.11.1973

L 167 van 25.6.1973

Richtlijn 75/409/EEG

27.6.1975

1.6.1976

L 183 van 14.7.1975

Richtlijn 79/831/EEG

19.7.1976

18.9.1981
 specifieke maatregelen voor producten in de handel vóór deze datum
18.9.1983
 uiterste datum voor de overige producten

L 259 van 15.10.1979

Richtlijn 92/32/EEG

22.5.1992

31.10.1993

L 154 van 5.6.1992

Richtlijn 96/56/EG

21.9.1996

1.6.1998

L 236 van 18.9.1996

Richtlijn 1999/33/EG

19.8.1999

30.7.2000

L 199 van 30.7.1999

Verordening (EG) nr. 807/2003

5.6.2003

-

L 122 van 16.5.2003

Richtlijn 2006/121/EG

19.1.2007

1.6.2008

L 396 van 30.12.2006

Verordening (EG) nr. 1272/2008

20.1.2009

-

L 353 van 31.12.2008

Laatste wijziging: 09.09.2011
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven