RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vaarallisten aineiden luokitus, pakkaukset ja merkinnät

Vaarallisten aineiden ja valmisteiden luokitusta, pakkauksia ja merkintöjä on yhdenmukaistettu terveyden suojelun ja ympäristönsuojelun sekä kyseisten tuotteiden vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi. Vaarallisten aineiden ja valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevia säännöksiä on muutettu voimaan tulleella uudella asetuksella (EY) N:o 1272/2008 ja perustamalla Euroopan kemikaalivirasto.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 67/548/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1967, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Tämä direktiivi on ensimmäinen kemikaalialaa yhtenäistävä direktiivi. Koska ala on niin laaja, komissio rajasi ensimmäisen direktiivin soveltamisalan koskemaan vaarallisten aineiden luokituksen, pakkaamisen ja merkintöjen yhtenäistämistä.

Direktiiviä ei sovelleta säännöksiin, jotka koskevat

 • lääkevalmisteita
 • kosmeettisia valmisteita
 • jätteeksi luokiteltavia seoksia
 • elintarvikkeita
 • rehuja
 • torjunta-aineita
 • radioaktiivisia aineita
 • muita aineita tai valmisteita, joiden osalta on käytössä ilmoitus- tai hyväksyntämenettelyjä
 • vaarallisten aineiden kuljetusta
 • kauttakuljetettavana olevia jalostamattomia aineita, jotka ovat tullin valvonnassa.

Määritelmä

Direktiivissä tarkoitetaan "aineilla" luonnollisessa tai teollisessa muodossa olevia kemiallisia alkuaineita sekä niiden yhdisteitä. "Valmisteella" tarkoitetaan kahden tai useamman aineen seoksia tai liuoksia.

Luokitus

Vaarallisten aineiden luokitus perustuu direktiivissä tarkasti määriteltyihin luokkiin, jotka on laadittu suurimman vaarallisuustason ja riskiherkkyyden mukaisesti. Aineisiin kuuluvat muun muassa ärsytystä aiheuttavat, räjähtävät, helposti syttyvät, myrkylliset ja haitalliset aineet.

Direktiivin liitteisiin sisältyy muun muassa luettelo vaarallisista aineista (liite I), niiden luokittelu ja niiden merkintöihin liittyvät säännökset, kuhunkin aineeseen liittyvät tunnukset, kunkin aineen käytön erityisiin vaaroihin liittyvät vakiolausekkeet ja tarvittaessa aineen turvallisuusohjeiden sanamuodot.

Pakkaukset

Aineiden pakkauksien on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • pakkausten on oltava niin järjestetyt ja kiinnitetyt, ettei niiden sisältö pääse karkaamaan; tätä säännöstä ei sovelleta, kun edellytetään muita turvallisuuslaitteita
 • pakkauksen ja kiinnitysten materiaalin on oltava sellainen, ettei pakkauksen sisältö pääse vaikuttamaan siihen ja ettei se ole omiaan muodostamaan haitallisia tai vaarallisia yhdisteitä pakkauksen sisällön kanssa
 • pakkausten ja kiinnitysten on oltava tiiviitä ja kestäviä.

Merkinnät

Pakkaukseen on merkittävä

 • aineen nimi
 • aineen alkuperä (valmistajan, jakelijan tai maahantuojan nimi ja osoite)
 • vaarallisuutta ilmaiseva tunnus ja merkintä aineen käyttöön liittyvästä vaarallisuudesta
 • viittaus vaarallisuudesta aiheutuvista erityisistä riskeistä.

Tiedot on merkittävä pakkaukseen direktiivin liitteissä esitettyjen säädösten mukaisesti (tunnukset, vakiolausekkeet jne.) Tämä koskee tarvittaessa myös turvallisuusohjeiden sanamuotoa.

Lisäksi merkintöjen täytyy olla muun muassa etiketin kokoon liittyvien säädösten mukaiset. Etiketin on oltava vähintään vakiokoon A8 (52/74 mm) suuruinen, ja kunkin tunnuksen on oltava vähintään 1/10 etiketin pinta-alasta.

Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että vaarallisten aineiden etiketeissä on käytettävä kansallista kieltä tai kansallisia kieliä.

Jos pakkaus on liian pieni, etiketti voidaan kiinnittää toisella tavalla.

Jäsenvaltiot voivat sallia muiden kuin myrkyllisten ja räjähtävien vaarallisten aineiden osalta poikkeuksia tämän direktiivin 23 ja 24 artiklassa säädetyistä yleisistä merkintäsäännöistä. Näin ollen kyseisten aineiden merkinnät voivat olla vapaaehtoisia tai ne voivat erota sääntöjen mukaisista merkinnöistä, jos aineiden määrät ovat niin pieniä, etteivät ne aiheuta käyttäjälle minkäänlaista vaaraa.

Vaarallisten aineiden kansainvälisen ja/tai kansallisen kuljettamisen yhteydessä etikettien täytyy olla yhdenmukaiset kansainvälisten ja/tai kansallisten sääntöjen kanssa.

Jäsenvaltiot eivät voi estää tämän direktiivin mukaisten vaarallisten aineiden vapaata liikkuvuutta Euroopan yhteisön alueella paitsi, jos aine aiheuttaa riskin terveydelle ja/tai ympäristölle. Siinä tapauksessa jäsenvaltion on ilmoitettava tästä komissiolle, joka aloittaa neuvottelut arvioidakseen vaaratekijät ja toteuttaa tarvittaessa muita toimenpiteitä.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle direktiivin mukaisista toimenpiteistään.

Taustaa

Liite I poistetaan aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetulla asetuksella (EY) N:o 1272/2008 ja korvataan 20. tammikuuta 2009 alkaen kyseisen asetuksen liitteessä VI olevalla taulukolla 3.1.

Liite II kumotaan 1. kesäkuuta 2015.

Liite III kumotaan 1. kesäkuuta 2015.

Liite IV kumotaan 1. kesäkuuta 2015.

Liite V korvataan testimenetelmien vahvistamisesta kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla annetulla asetuksella (EY) N:o 440/2008 1. kesäkuuta 2008 alkaen.

Liite VI kumotaan 1. kesäkuuta 2015. Liitteessä VI lueteltujen aineiden merkintöjä ja pakkaamista koskevia säännöksiä ei kuitenkin sovelleta enää 1. joulukuuta 2010 alkaen.

Liitteet VIIA, VII B, VII C, VII D ja liite VIII poistetaan direktiivillä 2006/121/EY 1. kesäkuuta 2008 alkaen.

Liite IX kumotaan 1. kesäkuuta 2015 alkaen.

Tämä direktiivi kumotaan kokonaan 1. kesäkuuta 2015.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEYVL

Direktiivi 67/548/ETY

29.6.1967

1.2.1972

1.1.1975 (Irlanti)

EYVL P 196, 16.8.1967

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEYVL/EUVL

Direktiivi 71/144/ETY

24.3.1971

-

EYVL L 74, 29.3.1971

Direktiivi 73/146/ETY

24.5.1973

24.11.1973

EYVL L 167, 25.6.1973

Direktiivi 75/409/ETY

27.6.1975

1.6.1976

EYVL L 183, 14.7.1975

Direktiivi 79/831/ETY

19.7.1976

18.9.1981
erityistoimenpiteet ennen tätä päivämäärää markkinoilla oleville tuotteille;
18.9.1983
muiden tuotteiden määräaika

EYVL L 259, 15.10.1979

Direktiivi 92/32/ETY

22.5.1992

31.10.1993

EYVL L 154, 5.6.1992

Direktiivi 96/56/EY

21.9.1996

1.6.1998

EYVL L 236, 18.9.1996

Direktiivi 1999/33/EY

19.8.1999

30.7.2000

EYVL L 199, 30.7.1999

Asetus (EY) N:o 807/2003

5.6.2003

-

EUVL L 122, 16.5.2003

Direktiivi 2006/121/EY

19.1.2007

1.6.2008

EUVL L 396, 30.12.2006

Asetus (EY) 1272/2008

20.1.2009

-

EUVL L 353, 31.12.2008

Viimeisin päivitys 09.09.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun