RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών

Εναρμονίζονται η ταξινόμηση, η συσκευασία και η επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων για να εξασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος καθώς και η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων αυτών. Οι διατάξεις της νομοθεσίας σχετικά με την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων τροποποιήθηκαν μετά την εφαρμογή του νέου κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών [Πράξη (εις) τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Η οδηγία αυτή είναι η πρώτη οδηγία εναρμόνισης στον τομέα των χημικών προϊόντων. Δεδομένου του εύρους του τομέα αυτού, η Επιτροπή περιόρισε το πεδίο εφαρμογής αυτής της πρώτης οδηγίας για την εναρμόνιση της ταξινόμησης, της συσκευασία και της επισήμανσης των επικίνδυνων ουσιών.

Η οδηγία δεν θίγει διατάξεις σχετικά με:

 • τα φάρμακα·
 • τα καλλυντικά προϊόντα·
 • τα μείγματα ουσιών με τη μορφή αποβλήτων·
 • τα τρόφιμα·
 • τις ζωοτροφές·
 • τα φυτοφάρμακα·
 • τις ραδιενεργές ουσίες·
 • τις λοιπές ουσίες ή παρασκευάσματα για τα οποία προβλέπονται διαδικασίες κοινοποίησης ή έγκρισης·
 • τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών·
 • τις ακατέργαστες ουσίες που βρίσκονται υπό διαμετακόμιση και υπόκεινται σε τελωνειακό έλεγχο.

Ορισμός

Στο πλαίσιο της οδηγίας νοούνται ως «ουσίες» τα χημικά στοιχεία και οι ενώσεις τους όπως παρουσιάζονται στη φυσική τους κατάσταση ή όπως παράγονται από τη βιομηχανία. Ως «παρασκευάσματα» νοούνται τα μείγματα ή διαλύματα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες ουσίες.

Ταξινόμηση

Η ταξινόμηση των επικίνδυνων ουσιών βασίζεται στις κατηγορίες που ορίζονται σαφώς στην οδηγία λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλότερο βαθμό και την ειδική φύση των κινδύνων. Οι ουσίες ταξινομούνται ως ερεθιστικές και εκρηκτικές, εύφλεκτες, τοξικές, επιβλαβείς κ.λπ.

Τα παραρτήματα της οδηγίας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον κατάλογο των επικίνδυνων ουσιών (παράρτημα Ι), την ταξινόμησή τους και τις διατάξεις σχετικά με την επισήμανσή τους, τα σύμβολα σχετικά με την κάθε ουσία, τις τυποποιημένες φράσεις σχετικά με τη φύση των συγκεκριμένων κινδύνων που ενέχει κάθε ουσία καθώς και, κατά περίπτωση, τις φράσεις που αφορούν τις οδηγίες προφύλαξης για κάθε ουσία.

Συσκευασία

Η συσκευασία των ουσιών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες διατάξεις:

 • η συσκευασία πρέπει να εμποδίζει κάθε απώλεια του περιεχομένου με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου έχουν προδιαγραφεί ειδικά συστήματα ασφαλείας·
 • τα υλικά από τα οποία αποτελείται η συσκευασία και το σύστημα κλεισίματος δεν πρέπει να προσβάλλονται από το περιεχόμενο ούτε να υπάρχει πιθανότητα να σχηματίσουν με αυτό επικίνδυνες ή βλαβερές ενώσεις·
 • οι συσκευασίες και τα συστήματα κλεισίματος πρέπει να είναι στέρεα και ανθεκτικά.

Επισήμανση

Στην επισήμανση πρέπει να δηλώνεται:

 • η ονομασία της ουσίας·
 • η προέλευση της ουσίας (το όνομα και η διεύθυνση του παραγωγού, του διανομέα ή του εισαγωγέα)·
 • τα σύμβολα και οι ενδείξεις των κινδύνων που παρουσιάζει η χρησιμοποίηση της ουσίας·
 • υπόμνηση σχετικά με τις ιδιαίτερα επικίνδυνες καταστάσεις που προκύπτουν από τους κινδύνους αυτούς.

Οι πληροφορίες πρέπει να παρουσιάζονται σύμφωνα με τα παραρτήματα της οδηγίας (σύμβολα, τυποποιημένες φράσεις κ.λπ.). Το ίδιο ισχύει όσον αφορά τις οδηγίες προφύλαξης, κατά περίπτωση.

Επιπλέον, η επισήμανση πρέπει να τηρεί τις διατάξεις σχετικά με τις διαστάσεις της ετικέτας. Οι διαστάσεις της ετικέτας πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσες προς τις διαστάσεις του κανονικού τύπου A8 (52 x 74 mm) και κάθε σύμβολο πρέπει να καταλαμβάνει τουλάχιστον ένα δέκατο της επιφάνειας της ετικέτας.

Τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτούν το περιεχόμενο της ετικέτας επικίνδυνης ουσίας να έχει συνταχθεί στην ή στις εθνικές τους γλώσσες.

Στην περίπτωση που η συσκευασία είναι πολύ μικρών διαστάσεων, επιτρέπεται η επισήμανση με άλλον τρόπο.

Τα κράτη μέλη μπορούν να δεχτούν ότι οι επικίνδυνες ουσίες που δεν είναι ούτε τοξικές ούτε εκρηκτικές μπορούν να παρεκκλίνουν των γενικών κανόνων επισήμανσης που θεσπίζονται στα άρθρα 23 και 24 της παρούσας οδηγίας. Στο εξής, η επισήμανση των ουσιών αυτών μπορεί να είναι προαιρετική ή να διαφοροποιείται από τους θεσπισμένους κανόνες, εφόσον περιέχουν ποσότητες τόσο περιορισμένες ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο για τους χρήστες.

Στο πλαίσιο των διεθνών ή/και εθνικών μεταφορών των επικίνδυνων ουσιών η επισήμανση πρέπει να τηρεί τους διεθνείς ή/και εθνικούς κανονισμούς.

Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των επικίνδυνων ουσιών που πληρούν την εν λόγω οδηγία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εκτός εάν διαπιστώσουν ότι η ουσία ενέχει κινδύνους για την υγεία ή/και το περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή το κράτος μέλος οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή, η οποία κινεί τη διαδικασία διαβούλευσης, προκειμένου να αξιολογηθούν οι κίνδυνοι και, κατά περίπτωση, να ληφθούν άλλα αναγκαία μέτρα.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει με βάση την οδηγία.

Πλαίσιο

Το παράρτημα Ι καταργείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων, οπότε αντικαθίσταται από τον πίνακα 3.1 του παραρτήματος VΙ του εν λόγω κανονισμού, με αφετηρία 20 Ιανουαρίου 2009.

Το παράρτημα II θα καταργηθεί την 1η Ιουνίου 2015.

Το παράρτημα III θα καταργηθεί την 1η Ιουνίου 2015.

Το παράρτημα IV θα καταργηθεί την 1η Ιουνίου 2015.

Το παράρτημα V αντικαθίσταται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 440/2008 για καθορισμό των μεθόδων δοκιμής κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) από την 1η Ιουνίου 2008.

Το παράρτημα VI θα καταργηθεί την 1η Ιουνίου 2015. Ωστόσο, οι διατάξεις για την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών του παρατήματος VI δε θα εφαρμόζονται πια από 1ης Δεκεμβρίου 2010.

Το παράρτημα VIIA, VII B, VII Γ, VII Δ και το παράρτημα VIII καταργούνται από την οδηγία 2006/121/ΕΚ από 1ης Ιουνίου 2008.

Το παράρτημα IX θα καταργηθεί από 1ης Ιουνίου 2015.

Η παρούσα οδηγία καταργείται στο σύνολό της την 1η Ιουνίου 2015.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 67/548/ΕΟΚ

29.6.1967

1.2.1972 

1.1.1975 (Ιρλανδία)

ΕΕ 196 της 16.8.1967

Πράξη (εις) τροποποίησηςΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 71/144/ΕΟΚ

24.3.1971

-

ΕΕ L 74 της 29.3.1971

Οδηγία 73/146/ΕΟΚ

24.5.1973

24.11.1973

ΕΕ L 167 της 25.6.1973

Οδηγία 75/409/ΕΟΚ

27.6.1975

1.6.1976

ΕΕ L 183 της 14.7.1975

Οδηγία 79/831/ΕΟΚ

19.7.1976

18.9.1981
 ειδικά μέτρα για τα προϊόντα που ήταν στην αγορά πριν από την ημερομηνία αυτή
18.9.1983
 χρονικό όριο για τα υπόλοιπα προϊόντα

ΕΕ L 259 της 15.10.1979

Οδηγία 92/32/ΕΟΚ

22.5.1992

31.10.1993

ΕΕL 154 της 5.6.1992

Οδηγία 96/56/ΕΚ

21.9.1996

1.6.1998

EE L 236 της 18.9.1996

Οδηγία 1999/33/ΕΚ

19.8.1999

30.7.2000

ΕΕ L 199 της 30.7.1999

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 807/2003

5.6.2003

-

ΕΕ L 122 της 16.5.2003

Οδηγία 2006/121/ΕΚ

19.1.2007

1.6.2008

ΕΕ L 396 της 30.12.2006

Κανονισμός (ΕΚ) 1272/2008

20.1.2009

-

ΕΕ L 353 της 31.12.2008

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09.09.2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας