RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sporbarhed og mærkning af GMO'er

Den Europæiske Union sikrer sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer (GMO) og produkter fremstillet af disse organismer igennem hele fødevarekæden. Sporbarheden af GMO'er gør det muligt at foretage kontrol og verifikation af angivelser på etiketter, foretage overvågning af virkninger på miljøet samt at trække produkter tilbage fra markedet, i tilfælde hvor nye videnskabelige undersøgelser viser, at GMO’er anvendt i produktet udgør en risiko for menneskers og dyrs sundhed og miljøet.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF [se ændringsretsakter].

RESUMÉ

Den Europæiske Union etablerer et system til sikring at sporbarhed af genmodificerede organismer (GMO) i hele fødevarekæden, herunder i forarbejdede produkter, hvor fremstillingsmetoden har ødelagt eller ændret det genetisk modificerede DNA (f.eks. olier). Reglerne gælder ud over GMO’er til anvendelse i fødevarer og foder også for GMO’er til anvendelse i afgrøder (frø).

Målsætninger

Den Europæiske Union har fastlagt to primære målsætninger

  • at informere forbrugerne ved hjælp af den obligatoriske mærkning og sikre dem en reel valgmulighed
  • at skabe et “sikkerhedsnet”, der består i, at OGM’er kan spores på alle stadier i produktions- og afsætningskæden. Dette ”sikkerhedsnet” gør det muligt at foretage kontrol og mærkning, at foretage overvågning af potentielle virkninger på menneskers sundhed eller miljøet samt at trække produkter tilbage fra markedet, hvis der konstateres en uforudset risiko for menneskers sundhed eller miljøet.

GMO’er

Forordningen dækker

  • alle produkter, der indeholder eller består af GMO'er (herunder forskellige områder såsom produkter beregnet til at indgå i fødevarer eller foder, produkter til industriforarbejdning til andre formål end konsum (f.eks. fremstilling af biobrændstoffer) eller produkter til dekoration (f.eks. afskårne blomster))
  • fødevarer og foder produceret med GMO’er.

Mærkning og sporbarhed

Alle produkter dækket af denne forordning er underlagt krav om mærkning, der giver forbrugeren bedre information og giver forbrugerne frit valg ved køb (eller undladelse af køb) af produkter, der består af eller indeholder GMO’er.

Forordningens specifikke krav vedrørende mærkning står ikke alene men anvendes i kombination med følgende regler for mærkning

Sporbarheden gør det muligt at spore GMO’er og produkter fremstillet heraf gennem hele produktionskæden. Systemet baseres på oplysninger, der indsendes samt opbevares af de enkelte virksomheder.

GMO’er eller produkter indeholdende GMO'er

Virksomhederne skal sikre, at følgende oplysninger videregives skriftligt

Hvis produktet er en blanding af GMO'er, kan virksomheden sende en erklæring om anvendelsen af disse produkter sammen med en liste over entydige identifikatorer for samtlige GMO'er, der er indgået i blandingen.

Oplysningerne skal derudover opbevares i 5 år.

Virksomheder, der markedsfører færdigpakkede produkter, som består af eller indeholder GMO'er, på alle stadier i produktions- og distributionskæden sikre, at ordene "Dette produkt indeholder genetisk modificerede organismer" eller "Fremstillet af genetisk modificeret (organismens navn)" optræder på produktets mærkning. Når der er tale om produkter, herunder i løs vægt, som ikke er færdigpakkede, og hvor mærkning ikke er mulig, skal virksomhederne sikre, at disse oplysninger videregives sammen med produktet, f.eks. i form af et ledsagedokument.

Produkter fremstillet af GMO’er

Ved markedsføring af produkter fremstillet af GMO'er skal virksomhederne sikre, at følgende oplysninger videregives skriftligt til de virksomheder, der modtager produktet

  • angivelse af hver af de fødevareingredienser, som er fremstillet af GMO'er
  • angivelse af hvert af de fodermidler eller tilsætningsstoffer, som er fremstillet af GMO'er
  • for produkter, for hvilke der ikke findes nogen ingrediensliste: angivelse af, at produktet er fremstillet af GMO'er.

Oplysningerne skal derudover opbevares i 5 år.

Tærskelværdi for utilsigtet forekomst af GMO'er

Alle fødevarer og foder, herunder det der er bestemt til direkte forarbejdning, er omfattet af mærkningspligt, når de er fremstillet af, indeholder eller i sig selv er GMO’er. Kun utilsigtede eller teknisk uundgåelige spor af genetisk modificerede organismer er undtaget fra kravet om mærkning, så længe de ikke udgør mere end 0,9 %.

Medlemslandene sørger for tilsyns- og kontrolforanstaltninger, herunder prøvetagning og analyse (kvalitativ og kvantitativ) af fødevarer. Sådanne foranstaltninger indebærer, at medlemslandene kan tilbagekalde et produkt fra markedet, hvis det ikke lever op til reglerne i denne forordning.

Kontekst

Forordningen tager sigte på at harmonisere de gældende sporbarhedsforanstaltninger, som f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/ EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelsesdato Gennemførelsesdato i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1830/2003

7.11.2003

16.1.2004

EUT L 268, 18.10.2003

Ændringsretsakt(er) Ikrafttrædelsesdato Gennemførelsesdato i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311, 21.11.2008

Efterfølgende ændringer og rettelser til forordning (EF) nr. 1830/2003 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Seneste ajourføring: 19.04.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top