RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Νέα τρόφιμα και συστατικά τροφίμων

Οι κανόνες για την έγκριση νέων τροφίμων και συστατικών τροφίμων εναρμονίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πριν από τη διάθεση των εν λόγω προϊόντων στην αγορά, πρέπει να αποδεικνύεται η αβλάβειά τους για την υγεία και το περιβάλλον κατά τους ελέγχους που διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 1997 σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Τα νέα τρόφιμα ή συστατικά που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό είναι εκείνα που δεν χρησιμοποιούνται ακόμη ευρέως για ανθρώπινη κατανάλωση.

Τα νέα τρόφιμα ή συστατικά τροφίμων

Ο κανονισμός εφαρμόζεται στα τρόφιμα και τα συστατικά τροφίμων των ακόλουθων κατηγοριών:

 • τρόφιμα και συστατικά τροφίμων τα οποία έχουν νέα ή τροποποιημένη στοιχειώδη μοριακή δομή·
 • τρόφιμα και συστατικά τροφίμων τα οποία συντίθενται από μικροοργανισμούς, μύκητες ή άλγη·
 • τρόφιμα και συστατικά τροφίμων τα οποία συντίθενται από φυτικούς οργανισμούς ή λαμβάνονται με βάση αυτούς, και συστατικά με βάση ζωικούς οργανισμούς·
 • τρόφιμα και συστατικά τροφίμων των οποίων η θρεπτική αξία, ο μεταβολισμός και η περιεκτικότητα σε ανεπιθύμητες ουσίες έχουν μεταβληθεί σημαντικά μέσω της μεθόδου παραγωγής.

Ο κανονισμός δεν έχει εφαρμογή σε πρόσθετα τροφίμων, αρτυματικές ουσίες, σε διαλύτες εκχύλισης ούτε σε ένζυμα τροφίμων (τα οποία αποτελούν αντικείμενο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1332/2008).

Οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ) δεν εμπίπτουν πλέον στον παρόντα κανονισμό, αλλά στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1823/2003.

Εξάλλου, τα τρόφιμα ή συστατικά τροφίμων που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό δεν πρέπει:

 • να ενέχουν κινδύνους για τον καταναλωτήֹ
 • να οδηγούν σε παραπλάνηση τον καταναλωτήֹ
 • να θίγουν τον καταναλωτή από άποψη θρεπτικής αξίας.

Διαδικασία αξιολόγησης:

Τα τρόφιμα και τα συστατικά τροφίμων που καλύπτονται από τον εν λόγω κανονισμό υποβάλλονται σε διαδικασία κοινοτικής αξιολόγησης, προτού διατεθούν στην αγορά.

Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, ο αρμόδιος οργανισμός του κράτους μέλους στο οποίο υπεβλήθη η αίτηση, οφείλει να προβεί σε αρχική αξιολόγηση και να αποφανθεί ενδεχομένως για τη σκοπιμότητα της διενέργειας συμπληρωματικής αξιολόγησης. Εάν η Επιτροπή ή τα άλλα κράτη μέλη δεν εγείρουν αντιρρήσεις ή δεν είναι αναγκαία η διενέργεια συμπληρωματικής αξιολόγησης, το κράτος μέλος ανακοινώνει στον αιτούντα ότι δύναται να προχωρήσει στη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι αναγκαίο να ληφθεί απόφαση έγκρισης. Η απόφαση αυτή υιοθετείται βάσει των προτεινόμενων μέτρων που από την Επιτροπή στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

Η απόφαση καθορίζει την ισχύ τής έγκρισης και προσδιορίζει, ενδεχομένως, τους όρους χρησιμοποίησης, την ονομασία, τις προδιαγραφές, καθώς και τις απαιτήσεις επισήμανσης του περί ου ο λόγος τροφίμου ή συστατικού τροφίμων.

Πριν ληφθεί οιαδήποτε απόφαση ή μέτρο σχετικά με νέα τρόφιμα και νέα συστατικά τροφίμων που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, ζητείται η γνώμη της επιστημονικής επιτροπής τροφίμων.

Επισήμανση

Ο κανονισμός καθορίζει ειδικές απαιτήσεις σχετικά με την επισήμανση των νέων τροφίμων ή συστατικών τροφίμων, οι οποίες έρχονται να προστεθούν στις γενικές ευρωπαϊκές απαιτήσεις σε θέματα επισήμανσης των τροφίμων.

Με την επιφύλαξη των γενικών απαιτήσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την επισήμανση των τροφίμων, την επισήμανση των νέων τροφίμων και συστατικών τροφίμων, αναγράφονται υποχρεωτικά:

 • κάθε χαρακτηριστικό όπως σύνθεση, θρεπτική αξία και χρήση για τα οποία προορίζεται το προϊόν·
 • η παρουσία υλών που ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην υγεία ορισμένων ατόμων·
 • η παρουσία υλών που εγείρουν επιφυλάξεις δεοντολογικού χαρακτήρα·

Διαδικασία αναστολής

Ένα κράτος μέλος μπορεί να αναστέλλει ή να περιορίζει προσωρινώς στην επικράτειά του την εμπορία και χρησιμοποίηση ενός νέου τροφίμου ή συστατικού τροφίμου εάν κρίνει ότι η χρήση του δημιουργεί κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου ή για το περιβάλλον. Ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά, η οποία λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη Έναρξη ισχύος Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών Επίσημη εφημερίδα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.258/97

14.5.1997

15.5.1997

ΕΕ L 43, 14.2.1997

Πράξη (εις) τροποποίησης Έναρξη ισχύος Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών Επίσημη εφημερίδα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003

11.7.2003

-

ΕΕ L 268, 18.10.2003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003

20.11.2003

-

ΕΕ L 284, 31.10.2003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 596/2009

7.8.2009

-

ΕΕ L 188, 18.7.2009

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20.01.2011

βλέπε και

 • Νέα τρόφιμα και συστατικά τροφίμων, δικτυακός τόπος της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Καταναλωτών (EN)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας