RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ravintolisät

Ravintolisiä (vitamiineja ja kivennäisaineita) koskevat säännöt on yhdenmukaistettu Euroopan unionissa (EU). Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) analysoi ensin ravintolisät ja antaa niille hyväksynnän. Lisäksi komissio vahvistaa näiden aineiden puhtaudelle asetettavat vaatimukset.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Soveltamisala

Direktiivi koskee ravintolisiä, jotka määritellään ravintoaineiden (vitamiinit ja kivennäisaineet) tai muiden aineiden, joilla on yksin tai yhdessä muiden tällaisten aineiden kanssa ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus, tiivistetyiksi lähteiksi, joita myydään annosmuodossa (esimerkiksi kapselit, tabletit ja jauhepussit) ja joiden tarkoituksena on täydentää tavanomaista ruokavaliota. Direktiiviä ei sovelleta lääkevalmisteisiin, jotka on määritelty ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetussa direktiivissä 2001/83/EY.

Ravintolisien koostumus

Vitamiineista ja kivennäisaineista annettujen säännösten mukaan ravintolisät voivat sisältää vain yhtä tai useampaa direktiivin liitteessä I luetelluista vitamiineista ja kivennäisaineista ja liitteessä II luetelluista vitamiini- ja kivennäisainevalmisteista.

Komissio, jota avustaa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, vahvistaa ravintolisien sisältämien aineiden puhtaudelle asetettavat vaatimukset ja sallitut enimmäis- ja vähimmäismäärät.

Merkinnät

Nimitys, jolla tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia valmisteita myydään, on "ravintolisä". Lisäksi, sanotun rajoittamatta myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä ja esillepanoa koskevan direktiivin 2000/13/EY säännösten soveltamista, ravintolisien merkinnöissä on oltava

  • tuotteelle ominaisten ravintoaineiden tai aineiden luokkien nimet tai maininta näiden ravintoaineiden tai aineiden luonteesta
  • tuotteen päivittäisen kulutuksen suositeltu annos ja varoitus mahdollisista terveydelle aiheutuvista vaaroista, jos annos ylitetään
  • ilmoitus siitä, että ravintolisiä ei pitäisi käyttää monipuolisen ruokavalion korvikkeena
  • ilmaisu "Tämä valmiste ei ole lääke", jos valmiste pannaan esille lääkkeen kaltaisessa muodossa
  • varoitus, jonka mukaan tuotteet on säilytettävä pikkulasten ulottumattomissa.

Sitä vastoin ravintolisien pakkausmerkinnöissä ei saa olla

  • mainintoja, joiden mukaan tuotteella on ihmisten sairautta ehkäiseviä, sitä hoitavia tai sitä parantavia ominaisuuksia
  • mainintoja, joissa vahvistetaan tai esitetään, että tasapainoisesta ja monipuolisesta ruokavaliosta ei yleensä saa riittävästi ravintoaineita.

Valvontajärjestelmä

Ravintolisien tehokkaan valvonnan helpottamiseksi direktiivissä säädetään, että jäsenvaltiot voivat vaatia, että valmistaja tai niiden alueella tapahtuvasta markkinoille saattamisesta vastuussa oleva taho antaa tällaisesta kaupan pitämisestä ilmoituksen toimivaltaiselle viranomaiselle toimittamalla sille kyseistä tuotetta varten käytettävän pakkausmerkinnän mallin.

Suojalauseke

Jäsenvaltiot voivat kieltää käsillä olevan direktiivin mukaisten ravintolisien kaupan tai rajoittaa sitä vain, jos ne toteavat, että valmiste on vaaraksi ihmisten terveydelle. Tällaisen vaaran ilmetessä jäsenvaltio voi väliaikaisesti keskeyttää direktiivin säännösten soveltamisen tai rajoittaa niiden soveltamista alueellaan. Sen on ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille ja Euroopan komissiolle mahdollisimman pian sekä perusteltava päätöksensä. Komissio tutkii jäsenvaltion esittämät perustelut ravintolisien kaupan väliaikaiselle keskeyttämiselle tai sen rajoittamiselle ja kuulee elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevää pysyvää komiteaa ennen kuin antaa asiasta lausuntonsa ja toteuttaa aiheelliset toimenpiteet.

Komiteat

Direktiivin täytäntöönpanossa (esimerkiksi ravintoaineiden puhtausvaatimusten asettaminen, enimmäismäärien vahvistaminen ja liitteiden muuttaminen) komissiota avustaa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea.
Lisäksi komissio kuulee Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista (EFSA) ennen kuin se antaa säännöksiä, joilla saattaa olla vaikutusta ihmisten terveyteen.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEYVL

Direktiivi 2002/46/EY

12.17.2002

Direktiivin mukaisten valmisteiden kauppa sallittava: 1.8.2003
Niiden valmisteiden kauppa, jotka eivät ole direktiivin mukaisia, kiellettävä: 1.8.2005

EYVL L 183, 12.7.2002

MuutosasiakirjatVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 1137/2008

11.12.2008

-

EUVL L 311, 21.11.2008

Direktiiviin 2002/46/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

LIITTEISIIN TEHDYT MUUTOKSET

Liite I - Vitamiinit ja kivennäisaineet, joita saadaan käyttää ravintolisien valmistuksessa
Asetus (EY) N:o 1170/2009 [EUVL L 314, 1.12.2009].

Liite II - Vitamiinit ja kivennäisaineita sisältävät aineet, joita saadaan käyttää ravintolisien valmistuksessa
Direktiivi 2006/37/EY [EUVL L 94, 1.4.2006].
Asetus (EY) N:o 1170/2009 [EUVL L 314, 1.12.2009].

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 5 päivänä joulukuuta 2008, muiden aineiden kuin vitamiinien ja kivennäisaineiden käytöstä ravintolisissä [KOM(2008) 824 – ei julkaistu EUVL:ssä].
Komission päätelmien mukaan voimassa olevat yhteisön säädökset ovat riittäviä. Näin ollen ei ole tarpeen vahvistaa ravintolisissä käytettäviin muihin aineisiin kuin vitamiineihin ja kivennäisaineisiin sovellettavia erityissääntöjä. Ravintolisien markkinat eri jäsenvaltioissa ovat erittäin monimuotoiset. Kyseisten ravintolisien käyttöön sovelletaan siten kansallisen lainsäädännön voimassa olevia sääntöjä sanotun kuitenkaan rajoittamatta niihin sovellettavia muita yhteisön säännöksiä. Komissio ei silti sulje pois mahdollisuutta, että myöhemmin tehtäisiin täydentävä analyysi edellytyksistä, jotka koskevat näiden aineiden lisäämistä elintarvikkeisiin yleensä, koska niitä vastedes lisätään tavallisiin elintarvikkeisiin.

Viimeisin päivitys 24.08.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun