RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Doplňky stravy

Potravinové doplňky (vitamíny a minerální soli) jsou v rámci Evropské unie (EU) harmonizované. Jsou předem analyzovány a schváleny Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Komise je rovněž odpovědná za stanovení kritérií pro čistotu těchto látek.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Oblast působnosti

Tato směrnice se vztahuje na doplňky stravy definované jako koncentrované zdroje živin (vitamíny a minerální soli) nebo jiných látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, ať jednotlivě či v kombinaci, které jsou uváděny na trh ve formě dávek (např. kapslí, tablet, sáčků apod.) za účelem doplnění běžné stravy.
Nadále vyňaty jsou hromadně vyráběné léčivé přípravky podle směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků.

Složení doplňků stravy

Pokud jde o vitamíny a minerály, mohou potravinové doplňky obsahovat pouze vitaminy a minerální soli stanovené v příloze I směrnice a vitamínové a minerální přípravky uvedené v příloze II, a to jednotlivě nebo v kombinaci.

Komise je za pomoci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat odpovědná za stanovení kritérií čistoty látek obsažených v doplňcích stravy a za maximální a minimální povolené množství.

Označování

Produkty, na které se vztahuje směrnice, jsou prodávány pod názvem „doplňky stravy“. Kromě toho, aniž by byla dotčena ustanovení směrnice 2000/13/ES týkající se označování, vzhledu a reklamy potravin, musí označení doplňků stravy obsahovat:

  • názvy kategorií živin nebo látek, jež výrobek charakterizují, nebo označení povahy těchto živin nebo látek;
  • množství výrobku doporučené k denní spotřebě a upozornění na zdravotní rizika, pokud by tato hranice byla překročena;
  • prohlášení o tom, že doplněk není náhradou pestré stravy;
  • upozornění „Toto není léčivý přípravek“, pokud je vzhled výrobku podobný vzhledu léčivého přípravku;
  • upozornění v tom smyslu, že výrobek by měl být skladován mimo dosah malých dětí.

Označování doplňků stravy nesmí obsahovat:

  • jakékoli prohlášení přisuzující výrobku vlastnosti týkající se prevence, ošetřování nebo léčby lidských nemocí;
  • jakoukoli zmínku, která by uváděla nebo naznačovala, že vyvážená a pestrá strava obecně nemůže zajistit odpovídající množství živin.

Systém sledování

K usnadnění účinného sledování doplňků stravy směrnice stanoví, že členské státy mohou požadovat, aby výrobce nebo osoba uvádějící výrobek na trh na jejich území informovali o uvedení na trh příslušný orgán tím, že mu předají vzor etikety použité pro tento výrobek.

Ochranná doložka

Členské státy nesmějí zakazovat ani omezovat obchod s doplňky stravy, které splňují tuto směrnici, kromě případů, kdy zjistí, že výrobky představují riziko pro zdraví lidí. Tam, kde takové riziko nastane, může členský stát dočasně pozastavit nebo omezit uplatňování ustanovení této směrnice. Neprodleně o tom uvědomí ostatní členské státy a Evropskou komisi a uvede důvody svého rozhodnutí. Komise přezkoumá důvody uvedené členským státem pro dočasné pozastavení nebo omezení obchodování s doplňky stravy a před vydáním stanoviska a přijetí vhodných opatření se obrátí na Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Výbory

Komisi bude při provádění směrnice nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (např. při stanovování kritérií čistoty živin, při určování maximálních limitů, při změnách příloh apod.).
Kromě toho se Komise před přijetím ustanovení, která mohou ovlivnit veřejné zdraví, obrátí na Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Směrnice 2002/46/ES

12. 7. 2002

Schválení uvádění vyhovujících výrobků na trh: 1. 8. 2003
Zákaz uvádění nevyhovujících výrobků na trh: 1. 8. 2005

Úř. věst. L 183

ze dne 12. 7. 2002

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 1137/2008

11. 12. 2008

-

Úř. věst L 311

ze dne 21. 11. 2008

Postupné změny a opravy směrnice 2002/46/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

ZMĚNA PŘÍLOH

Příloha I - Vitamíny a minerální látky, které mohou být při výrobě doplňků stravy používány
nařízení (ES) č. 1170/2009 (Úřední věstník L 314 ze dne 1.12.2009).

Příloha II - Vitamíny a minerální látky, které mohou být při výrobě doplňků stravy používány
směrnice 2006/37/ES (Úřední věstník L 94 ze dne 1.4.2006);
nařízení (ES) č. 1170/2009 (Úřední věstník L 314 ze dne 1.12.2009).

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 5. prosince 2008 o používání jiných látek než vitamínů a minerálních látek v doplňcích stravy (KOM(2008) 824 – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).
Komise dospěla k závěru, že stávající právní nástroje Společenství jsou vyhovující. V důsledku toho není nutné pro použití v doplňcích stravy stanovovat zvláštní pravidla pro jiné látky, než jsou vitamíny nebo minerální látky. Trh doplňků stravy je v každém členském státě velmi odlišný. Používání těchto látek proto podléhá platné právní úpravě vnitrostátních právních předpisů, aniž by přitom byly dotčeny jiné předpisy Společenství, které se na ně aplikují. Komise však nevylučuje možnost provést dodatečnou analýzu podmínek pro přidávání těchto látek do potravin obecně, protože jsou nyní přidávány do běžných potravin.

Poslední aktualizace: 24.08.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky