RSS
Abecedný register
Táto lokalita je k dispozícii v 23 jazykoch
Nové jazyky k dispozícii:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Označovanie, prezentácia a reklama potravín

Predbalené potraviny musia byť v súlade s pravidlami označovania, prezentácie a s nimi súvisiacej reklamy. Tieto pravidlá sú harmonizované na úrovni Európskej únie (EÚ) s cieľom umožniť európskym spotrebiteľom plne informovaný výber a odstrániť prekážky voľného pohybu potravín a nerovných podmienok hospodárskej súťaže.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín [pozri pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)].

SÚHRNY

Smernica sa vzťahuje na potraviny, ktoré sa majú dodávať konečnému spotrebiteľovi alebo do reštaurácií, nemocníc, závodných jedální a ďalších podobných hromadných stravovacích zariadení. Nevzťahuje sa na výrobky určené na vývoz mimo Európskej únie (EÚ).

Označovanie, prezentácia a reklama potravín nesmú:

 • uvádzať spotrebiteľa do omylu, čo sa týka vlastností alebo účinkov potravín;
 • prisudzovať potravinám vlastnosti uvádzajúce, že ľuďom umožňujú predchádzať niektorým chorobám, liečiť ich alebo ich vyliečiť (s výnimkou prírodných minerálnych vôd a potravín určených na osobitné výživové účely, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy Spoločenstva).

POVINNÉ ÚDAJE PRI OZNAČOVANÍ

Označovanie potravín musí obsahovať povinné údaje. Tieto údaje musia byť ľahko zrozumiteľné a viditeľné, jasne čitateľné a nezmazateľné. Niektoré z nich musia byť umiestnené v rovnakom zornom poli.

Ak sú potraviny predbalené, povinné údaje sú umiestnené na obale alebo na nálepke, ktorá je k nemu pripojená.

Povinné údaje zahŕňajú:

 • názov, pod ktorým sa výrobok predáva;
 • zoznam zložiek, ktoré sú uvedené v zostupnom poradí podľa hmotnosti a označené osobitným názvom v súlade s niektorými odchýlkami uvedenými v prílohách I, II, IIIa v prílohe III písm. a). Zložky, ktoré patria do viac ako jednej kategórie, sú uvedené podľa ich hlavnej funkcie.
  Za určitých podmienok sa zoznam zložiek nevyžaduje v prípade:
  1. čerstvého ovocia a zeleniny;
  2. sýtených vôd;
  3. kvasných octov;
  4. syrov, masla, mlieka a kyslej smotany;
  5. výrobkov, ktoré obsahujú len jednu zložku, pričom názov výrobku, pod ktorým sa výrobok predáva, je rovnaký ako názov zložky alebo umožňuje jasne určiť povahu zložky.

Niektoré prísady a enzýmy sa nepovažujú za zložky; to sa vzťahuje na tie látky, ktoré sa používajú ako pomocné látky alebo sú obsiahnuté v zložke, ktorá v konečnom výrobku nespĺňa technologickú funkciu;

 • množstvo zložiek alebo kategórie zložiek vyjadrené v percentách. Táto požiadavka platí v prípade, že zložka alebo kategória zložiek:
  1. sa vyskytuje v názve, pod ktorým sa výrobok predáva, alebo v spojitosti s ktorou ju spotrebiteľ obvykle vníma;
  2. sa zdôrazní v označení vo forme slov, obrázkov alebo graficky alebo
  3. je nevyhnutná pre charakteristiku danej potraviny (ale môžu sa poskytnúť niektoré výnimky);
 • čisté množstvo vyjadrené v objemových jednotkách v prípade kvapalín a hmotnostných jednotkách v prípade ostatných výrobkov. Existujú však aj zvláštne opatrenia pre potraviny, ktoré sa predávajú po kusoch, a pre potraviny v pevnej forme, ktoré sú prítomné v kvapalnom médiu;
 • doba minimálnej trvanlivosti. Tento dátum pozostáva z dňa, mesiaca a roku s výnimkou potravín, ktoré sa neuchovávajú viac ako tri mesiace (postačuje deň a mesiac), potravín, ktoré sa uchovávajú viac ako tri mesiace, ale nie viac ako 18 mesiacov (stačí mesiac a rok) alebo potravín, ktoré sa uchovávajú viac ako 18 mesiacov (stačí rok).
  Táto doba sa uvádza slovami „Minimálna doba trvanlivosti...“ v prípade, keď sa na označení doby trvanlivosti uvádza deň, alebo „Minimálna doba trvanlivosti do konca...“ v ostatných prípadoch.
  Doba trvanlivosti sa nevyžaduje pri nasledujúcich výrobkoch:
  1. nespracované ovocie a zelenina;
  2. vína a nápoje, ktoré obsahujú 10 a viac % alkoholu;
  3. nealkoholické nápoje;
  4. ovocné džúsy a alkoholické nápoje v nádobách s obsahom väčším ako päť litrov, ktoré sú určené na dodávky do zariadení spoločného stravovania;
  5. pekárske a cukrárske výrobky, ktoré sa obvykle skonzumujú do 24 hodín od výroby;
  6. vínny ocot;
  7. kuchynská soľ;
  8. cukor v pevnej forme;
  9. cukrovinky pozostávajúce takmer výhradne z ochutených a/alebo prifarbených cukrov;
  10. žuvačky;
  11. jednotlivé porcie zmrzliny.
  V prípade potravín, ktoré rýchlo podliehajú skaze, sa doba trvanlivosti nahradí dátumom „spotrebujte do“;
 • osobitné podmienky skladovania a používania;
 • meno a obchodné meno a adresa výrobcu alebo baliarne alebo predávajúceho etablovaného v rámci Spoločenstva. Avšak pokiaľ ide o maslo vyrábané na území členského štátu, členský štát môže vyžadovať iba označenie výrobcu, baliarne alebo predávajúceho;
 • miesto pôvodu alebo proveniencie, keď by neuvedenie takýchto údajov mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu;
 • mal by byť uvedený návod na použitie, aby sa umožnilo správne použitie potraviny;
 • údaj o skutočnom alkoholometrickom titri v prípade nápojov, ktoré obsahujú viac ako 1,2 % objemu alkoholu.

ODCHÝLKY A OSOBITNÉ USTANOVENIA

Európske predpisy platné pre konkrétne potraviny môžu umožniť, aby boli niektoré údaje týkajúce sa zoznamu zložiek a doby minimálnej trvanlivosti nepovinné. V týchto predpisoch sa môžu stanoviť ďalšie povinné údaje za predpokladu, že to nespôsobí neprimeranú informovanosť kupujúceho.

Osobitné ustanovenia sa vzťahujú na:

 • vratné sklenené fľaše a obaly malých rozmerov;
 • predbalené potraviny. Ak sa predbalené potraviny uvádzajú na trh vo fáze, ktorá predchádza predaju konečnému spotrebiteľovi, alebo dodávajú do prevádzkarní spoločného stravovania, stačí, ak sa budú údaje uvádzať iba v obchodných dokladoch za predpokladu, že názov výrobku, doba minimálnej trvanlivosti a podrobné údaje o výrobcovi alebo o baliarni budú uvedené na vonkajšom obale potraviny;
 • potraviny ponúkané na predaj, ktoré nie sú predbalené, alebo potraviny balené v mieste predaja na žiadosť kupujúceho.

OCHRANNÁ DOLOŽKA

Uvádzanie potravín, ktoré sú v súlade so smernicou, na trh sa môže zakázať len v prípade neharmonizovaných vnútroštátnych ustanovení, ktoré sú oprávnené z osobitných dôvodov, ako je ochrana verejného zdravia, zamedzenie podvodom alebo ochrana priemyselných a obchodných práv.

KOMITOLÓGIA A SÚVISLOSTI

Vykonávanie tejto smernice je zabezpečené Európskou komisiou, ktorej pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

Smernica 2000/13/ES nahrádza smernicu Rady 79/112/EHS o označovaní, prezentácii a reklame potravín.

REFERENCIE

AktNadobudnutie

účinnosti

Termín transpozície v členských štátochÚradný vestník
Smernica 2000/13/ES

26. 5. 2000

Ú. v. ES L 109, 6.5.2000

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e)

akt(-y)

Nadobudnutie

účinnosti

Termín transpozície v členských štátochÚradný vestník
Smernica 2001/101/ES

18.12.2001

31.12.2002

Ú. v. EÚ L 310, 28.11.2011

Smernica 2002/67/ES

8.8.2002

30.6.2003

Ú. v. ES L 191, 19.7.2002

Akty týkajúce sa pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

1.5.2004

Najneskôr v roku 2007

Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003

Smernica 2006/107/ES

1.1.2007

1.1.2007

Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006

Smernica 2003/89/ES

25.11.2003

25.11.2003

Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2003

Smernica 2006/142/ES

12.1.2007

23.12.2007

Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006

Nariadenie (ES) č. 1332/2008

20. 1. 2009

Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008

Nariadenie (ES) č. 596/2009

7. 8. 2009

Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009

Následné zmeny a doplnenia a úpravy smernice 2000/13/ES boli zahrnuté do základného textu. Táto konsolidovaná verzia má len dokumentárnu hodnotu.

SÚVISIACE AKTY

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 30. januára 2008 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom [COM(2008) 40 final – zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku].
Tento návrh zlučuje smernicu 2000/13/ES a smernicu 90/496/EHS o nutričnom označovaní potravín s cieľom zlepšiť úroveň informovanosti a ochrany európskych spotrebiteľov. Návrh zavádza nové požiadavky na označovanie. Povinné údaje by mali zahŕňať najmä identitu potravín, ich zloženie a nutričné vlastnosti, pôvod a podmienky bezpečného používania (trvanlivosť, nebezpečné vplyvy a účinky, ktoré by mohli ohroziť zdravie). Tieto informácie, ktoré sa poskytujú primeraným spôsobom, musia byť pre spotrebiteľa ľahko čitateľné a zrozumiteľné. Minimálna veľkosť by mala byť 3 mm.
Nutričné označovanie by malo obsahovať povinné údaje, ako napríklad energetickú hodnotu a množstvo niektorých živín v zložení (tuky, nasýtené mastné kyseliny, sacharidy, ako aj konkrétne informácie o cukre a soli).
Okrem toho by spotrebitelia mali mať prístup k príslušným informáciám, a to najmä pri nákupe potravín cez internet alebo pri inom spôsobe nákupu na diaľku.
Členské štáty môžu tiež prijať ďalšie záväzné požiadavky na údaje o špecifických kategóriách potravín v záujme ochrany verejného zdravia a bezpečnosti, ako aj priemyselného a obchodného práva. Navrhované údaje musia byť oznámené ako návrh Komisii, ktorá môže zaujať záporné stanovisko.
Postup spolurozhodovania (2008/0028/COD).

POUŽÍVANIE JAZYKOV PRI OZNAČOVANÍ

Interpretative Commission communication concerning the use of languages in the marketing of foodstuffs in the light of the judgment in the Peeters case [COM(93) 532 final – Official Journal C 345 of 23.12.1993] (Dňa 10. novembra 1993 Komisia prijala od Súdneho dvora interpretačné oznámenie týkajúce sa používania jazykov pri uvádzaní potravín na trh s ohľadom na rozsudok Súdneho dvora vo veci Peeters.)
V tomto oznámení Komisia pripomína, že označovanie potravín určených na predaj konečnému spotrebiteľovi musí byť v ľahko zrozumiteľnom jazyku, čo vo všeobecnosti znamená úradný(-é) jazyk(-y) krajiny, kde sa výrobok uvádza na trh. V každom prípade musí byť kupujúcemu umožnené, aby jednoduchým spôsobom porozumel cudzojazyčným termínom alebo výrazom.

Posledná aktualizácia: 16.11.2010
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok