RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor

Uniunea Europeană (UE) îşi adaptează sistemul de clasificare a substanţelor chimice şi a amestecurilor lor la sistemul global armonizat (GHS) al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Acest sistem internaţional impune clasificarea substanţelor chimice şi a amestecurilor lor în funcţie de proprietăţile lor periculoase şi prevede afişarea pictogramei şi a altor menţiuni pe etichetă. Regulile introduse de GHS sunt integrate în acest regulament, care va înlocui progresiv legislaţia actuală privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor chimice şi a amestecurilor lor.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Acest regulament armonizează cerinţele referitoare la clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor chimice şi a amestecurilor lor în conformitate cu sistemul internaţional aprobat de Organizaţia Naţiunilor Unite. Această armonizare consolidează protecţia sănătăţii şi a mediului şi îmbunătăţeşte libera circulaţie a substanţelor chimice şi a amestecurilor lor.

Întreprinderile trebuie să clasifice, să eticheteze şi să ambaleze substanţele şi amestecurile lor în conformitate cu dispoziţiile acestui regulament înainte de a le introduce pe piaţă.

Domeniu de aplicare

Regulamentul se aplică substanţelor chimice şi amestecurilor care sunt compuse din două sau mai multe substanţe.

Regulamentul nu se aplică:

 • substanţelor şi amestecurilor radioactive care intră sub incidenţa Directivei 96/29/Euratom;
 • substanţelor care fac obiectul controlului vamal care se află într-un depozit temporar, într-o zonă liberă sau într-un antrepozit liber, în vederea reexportării, sau în tranzit;
 • intermediarilor neizolaţi (substanţele fabricate în vederea transformării chimice într-o altă substanţă);
 • substanţelor şi amestecurilor destinate cercetării ştiinţifice şi dezvoltării şi care nu sunt introduse pe piaţă;
 • deşeurilor;
 • medicamentelor;
 • produselor cosmetice;
 • anumitor dispozitive medicale;
 • alimentelor;
 • transportului de mărfuri periculoase.

Clasificarea

Clasificarea substanţelor chimice şi a amestecurilor lor se bazează pe categorii care iau în considerare gradul de pericol şi natura specifică a proprietăţilor periculoase. Acestea includ substanţele sau amestecurile inflamabile, cu toxicitate acută, periculoase pentru mediul acvatic etc. Anexa I stabileşte criteriile privind clasificarea şi etichetarea substanţelor şi amestecurilor periculoase.

De asemenea, anexele la regulament includ lista frazelor de pericol, lista frazelor de precauţie, pictogramele pentru fiecare clasă de pericol şi listele de clasificări şi etichetări armonizate la nivel comunitar.

Etichetarea

Etichetarea trebuie să specifice:

 • denumirea substanţei sau a amestecului şi/sau numărul de identificare;
 • denumirea, adresa şi numărul de telefon al furnizorului;
 • cantitatea nominală de substanţă sau de amestec.

După caz, etichetarea trebuie să includă:

 • pictogramele de pericol (a se vedea anexa V la regulament);
 • cuvintele de avertizare „Pericol” sau „Atenţie”;
 • frazele de pericol, cum ar fi „Pericol de incendiu sau de proiectare”, „Mortal în caz de înghiţire” etc. (a se vedea anexa III la regulament);
 • frazele de precauţie, cum ar fi „A se păstra numai în recipientul original”, „A se proteja de umiditate”, „A nu se lăsa la îndemâna copiilor” etc. (a se vedea anexa IV la regulament);
 • informaţii suplimentare, de exemplu privind proprietăţile fizice sau pericolul pentru sănătate (a se vedea anexa II la regulament).

Pictogramele de pericol trebuie să aibă forma unui pătrat imprimat pe etichetă. Acestea constau într-un simbol negru pe fundal alb cu un chenar roşu suficient de gros pentru a fi clar vizibil. Fiecare pictogramă de pericol trebuie să ocupe cel puţin a cincisprezecea parte din suprafaţa etichetei armonizate şi suprafaţa sa minimă nu trebuie să fie mai mică de 1 cm2.

Dimensiunile etichetei sunt următoarele:

Capacitatea ambalajului Dimensiuni (în milimetri)
Nu depăşeşte 3 litri Cel puţin 52 x 74, dacă este posibil
Mai mare de 3 litri, dar fără a depăşi 50 de litri Cel puţin 74 x 105
Mai mare de 50 litri, dar fără a depăşi 500 de litri Cel puţin 105 x 148
Peste 500 de litri Cel puţin 148 x 210

Eticheta substanţei periculoase sau a amestecului periculos se scrie în limba sau în limbile oficiale a/ale ţării în care se introduce pe piaţă, cu excepţia cazului în care statul membru în cauză dispune altfel.

Pictogramele de pericol, cuvintele de avertizare, frazele de pericol şi frazele de precauţie trebuie să fie amplasate împreună pe etichetă, în ordinea stabilită de furnizor, cu condiţia ca frazele să se grupeze pe etichetă în funcţie de limbă.

Ambalajul

Ambalajul substanţelor şi amestecurilor periculoase trebuie să fie în conformitate cu următoarele dispoziţii:

 • ambalajul trebuie să împiedice orice pierdere de conţinut;
 • ambalajele sunt confecţionate din materiale care nu se deteriorează atunci când intră în contact cu conţinutul;
 • ambalajele trebuie să fie solide şi rezistente;
 • ambalajele trebuie să fie prevăzute cu sisteme de închidere etanşe.

În anumite cazuri, se cer sisteme de închidere rezistente la deschiderea lor de către copii şi dispozitive de avertizare tactilă a pericolelor.

Procedura de armonizare

Pentru declanşarea procedurii de armonizare a clasificării şi etichetării substanţelor, statele membre sau producătorii, importatorii sau utilizatorii din aval ai unei substanţe pot prezenta Agenţiei Europene pentru Produse Chimice o propunere de clasificare şi de etichetare armonizate a substanţelor, care să conţină informaţiile prevăzute în partea 1 din anexa VI la acest regulament. În general, pot face obiectul unei astfel de armonizări numai substanţele care îndeplinesc criteriile de clasificare pentru sensibilizarea căilor respiratorii de categoria 1, mutagenicitate, cancerigenitate sau toxicitate pentru reproducere sau substanţele active pentru pesticide sau biocide, însă şi alte substanţe pot face obiectul acestei armonizări în cazul în care se demonstrează necesitatea acesteia.

În termen de optsprezece luni de la primirea propunerii, comitetul de evaluare a riscurilor din cadrul agenţiei emite un aviz cu privire la propunere.

Agenţia transmite acest aviz Comisiei, care, atunci când va considera că armonizarea este adecvată, va include această substanţă şi elementele sale de clasificare şi etichetare în partea 3 din anexa VI la prezentul regulament.

Inventarul de clasificare şi etichetare

Cel târziu la o lună de la introducerea pe piaţă a unei substanţe, producătorul sau importatorul aduce la cunoştinţa agenţiei informaţiile privind identitatea sa, identitatea substanţei, clasele de pericol, limitele de concentraţie etc. Toate aceste informaţii vor fi incluse într-un inventar de clasificare şi etichetare pe care agenţia îl actualizează periodic.

Context

Acest regulament completează sistemul REACH pentru înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

Acest regulament modifică Directiva 67/548/CEE privind substanţele chimice şi Directiva 1999/45/CE privind amestecurile şi le va abroga începând de la 1 iunie 2015.

REFERINŢE

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

20.1.2009

1.12.2010 (titlurile II, III şi IV pentru substanţe)

1.6.2015 (titlurile II, III şi IV pentru amestecuri)

-

JO L 353, 31.12.2008

Act(e) de modificare Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial
Regulamentul (UE) nr. 286/2011

19.4.2011

-

JO L 83, 30.3.2011

MODIFICĂRI ALE ANEXELOR

Anexa I – Cerinţe privind clasificarea şi etichetarea
Regulamentul (UE) nr. 286/2011 [Jurnalul Oficial L 83 din 30.3.2011].

Anexa II – Reguli speciale privind etichetarea şi ambalarea
Regulamentul (UE) nr. 286/2011 [Jurnalul Oficial L 83 din 30.3.2011].

Anexa III – Lista frazelor de pericol
Regulamentul (UE) nr. 286/2011 [Jurnalul Oficial L 83 din 30.3.2011].

Anexa IV – Lista frazelor de precauţie
Regulamentul (UE) nr. 286/2011 [Jurnalul Oficial L 83 din 30.3.2011].

Anexa V – Pictograme de pericol
Regulamentul (UE) nr. 286/2011 [Jurnalul Oficial L 83 din 30.3.2011].

Anexa VI – Clasificarea şi etichetarea armonizate ale anumitor substanţe periculoase
Regulamentul (CE) nr. 790/2009 [Jurnalul Oficial L 235 din 5.9.2009];
Regulamentul (UE) nr. 286/2011 [Jurnalul Oficial L 83 din 30.3.2011].

Anexa VII – Tabel de corespondenţă
Regulamentul (UE) nr. 286/2011 [Jurnalul Oficial L 83 din 30.3.2011].

Ultima actualizare: 21.04.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii