RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των χημικών ουσιών και των μειγμάτων τους

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προσαρμόζει το οικείο σύστημα ταξινόμησης των χημικών ουσιών και των μειγμάτων τους στο παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα (GHS) των Ηνωμένων Εθνών. Το παγκόσμιο αυτό σύστημα υποχρεώνει σε κατάταξη των χημικών ουσιών και των μειγμάτων τους ανάλογα με τις επικίνδυνες ιδιότητές τους και προδιαγράφει το εικονόγραμμα κινδύνου και άλλες αναφορές που εφαρμόζονται στην ετικέτα. Οι κανόνες που εισάγει το GHS ενσωματώνονται στον παρόντα κανονισμό ο οποίος σταδιακά θα αντικαταστήσει την τρέχουσα νομοθεσία περί ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας των χημικών ουσιών και των μειγμάτων τους.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 [Πράξη (-εις) τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Με την παρούσα οδηγία εναρμονίζονται οι απαιτήσεις για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών ουσιών και των μειγμάτων τους συμφώνως προς το εγκεκριμένο παγκόσμιο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Η εν λόγω ταξινόμηση ενισχύει την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος και εξομαλύνει περαιτέρω την ελεύθερη κυκλοφορία των χημικών ουσιών και των μειγμάτων τους.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να ταξινομούν, να επισημαίνουν και να συσκευάζουν τις οικείες ουσίες και μείγματα βάσει των διατάξεων του παρόντος κανονισμού προτού τις διαθέσουν στην αγορά.

Πεδίο εφαρμογής

Ο κανονισμός καλύπτει τις χημικές ουσίες και τα μείγματα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες χημικές ουσίες.

Ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται:

 • στις ραδιενεργούς ουσίες και στα ραδιενεργά μείγματα που καλύπτει η οδηγία 96/29/Ευρατόμ·
 • στις ουσίες και στα μείγματα υπό τελωνειακή επιτήρηση που βρίσκονται σε προσωρινή αποθήκευση, σε ελεύθερες ζώνες ή σε ελεύθερες αποθήκες με σκοπό την επανεξαγωγή, ή σε διαμετακόμιση·
 • στα μη απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα (χημική ουσία που παρασκευάζεται στο πλαίσιο χημικών διεργασιών με σκοπό να μετατραπεί σε άλλη ουσία)·
 • στις ουσίες και στα μείγματα που προορίζονται για χρήση στην επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, τα οποία δεν διατίθενται στην αγορά·
 • στα απόβλητα·
 • στα φάρμακα·
 • στα καλλυντικά·
 • σε ορισμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα·
 • σε τρόφιμα·
 • στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Ταξινόμηση

Η ταξινόμηση χημικών ουσιών και των μειγμάτων τους βασίζεται σε κατηγορίες που λαμβάνουν υπόψη τοv βαθμό κινδύνου και τοv συγκεκριμένο χαρακτήρα των επικίνδυνων ιδιοτήτων. Συμπεριλαμβάνονται ουσίες ή μείγματα εύφλεκτα, οξείας τοξικότητας, επικίνδυνα για το υδάτινο περιβάλλον κ.λπ. Στο παράρτημα Ι θεσπίζονται κριτήρια ταξινόμησης και επισήμανσης των επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων.

Στα παραρτήματα του κανονισμού περιέχονται επίσης ο κατάλογος δηλώσεων κινδύνου, ο κατάλογος με τις δηλώσεις προφυλάξεων, τα εικονογράμματα κάθε κατηγορίας κινδύνου και οι κατάλογοι ταξινόμησης και επισήμανσης που έχουν εναρμονιστεί σε κοινοτικό επίπεδο.

Επισήμανση

Στην επισήμανση πρέπει να αναφέρονται:

 • το όνομα της ουσίας ή του μείγματος και/ή ένας αριθμός ταυτοποίησης·
 • το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου του προμηθευτή·
 • η ονομαστική ποσότητα της ουσίας ή του μείγματος.

Ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην επισήμανση:

 • τα εικονογράμματα κινδύνου (βλ. παράρτημα V του κανονισμού)·
 • οι προειδοποιητικές λέξεις «Κίνδυνος» ή «Προσοχή»·
 • δηλώσεις κινδύνου όπως «Κίνδυνος πυρκαγιάς ή εκτόξευσης», «Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης» κ.λπ. (βλ. παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού)·
 • δηλώσεις προφυλάξεων όπως «Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη», «Προστασία από την υγρασία», «Μακριά από παιδιά» κ.λπ. (βλ. παράρτημα IV του κανονισμού)·
 • συμπληρωματικές πληροφορίες, πχ για τις υλικές ιδιότητες ή τον κίνδυνο για την υγεία (βλ. παράρτημα ΙΙ του κανονισμού).

Τα εικονογράμματα κινδύνου έχουν τετράγωνο σχήμα περιεστραμμένο κατά 45 μοίρες. Έχουν μαύρο σύμβολο σε λευκό φόντο με κόκκινο πλαίσιο, επαρκώς ευρύ ώστε να είναι σαφώς ορατό. Κάθε εικονόγραμμα καλύπτει τουλάχιστον το ένα δέκατο πέμπτο της επιφάνειας της εναρμονισμένης επισήμανσης, αλλά η ελάχιστη επιφάνεια δεν είναι μικρότερη από 1 cm2.

Οι διαστάσεις της επισήμανσης είναι οι ακόλουθες:

Xωρητικότητα της συσκευασίας Διαστάσεις (σε χιλιοστόμετρα)
Δεν υπερβαίνει τα 3 λίτρα Εάν είναι δυνατόν, τουλάχιστον 52 × 74
Υπερβαίνει τα 3 λίτρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 λίτρα Τουλάχιστον 74 × 105
Υπερβαίνει τα 50 λίτρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 λίτρα Τουλάχιστον 105 × 148
Υπερβαίνει τα 500 λίτρα Τουλάχιστον 148 × 210

Η επισήμανση της επικίνδυνης ουσίας ή μείγματος γράφεται στην ή στις επίσημες γλώσσες του κράτους όπου η ουσία ή το μείγμα διατίθενται στην αγορά, εκτός εάν το ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ορίζουν διαφορετικά.

Τα εικονογράμματα κινδύνου, οι δηλώσεις προειδοποίησης και κινδύνου, και οι δηλώσεις προφυλάξεων τίθενται μαζί στην επισήμανση, με τη σειρά που ορίζει ο προμηθευτής, αρκεί να είναι συγκεντρωμένες ανά γλώσσα.

Συσκευασία

Η συσκευασία των επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων πρέπει να συμμορφώνεται προς τις εξής διατάξεις:

 • με τη συσκευασία αποφεύγεται οιαδήποτε απώλεια του περιεχομένου·
 • τα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται οι συσκευασίες παραμένουν αναλλοίωτα όταν είναι σε επαφή με το περιεχόμενο·
 • οι συσκευασίες είναι στέρεες και ανθεκτικές·
 • οι συσκευασίες διαθέτουν πώμα που κλείνει ερμητικά.

Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται πώματα ασφαλείας για παιδιά και ανάγλυφες προειδοποιητικές ενδείξεις κινδύνου.

Διαδικασία εναρμόνισης

Για την εκκίνηση διαδικασίας εναρμόνισης της ταξινόμησης και επισήμανσης των ουσιών, τα κράτη μέλη ή και οι παρασκευαστές, οι εισαγωγείς ή οι μεταγενέστεροι χρήστες μιας ουσίας μπορούν να υποβάλουν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων πρόταση εναρμονισμένης ταξινόμησης και επισήμανσης των ουσιών όπου θα περιέχονται οι πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VI μέρος 1 του παρόντος κανονισμού. Γενικότερα, θα υπαχθούν στην εναρμόνιση μόνο οι ουσίες που πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης όσον αφορά την ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού κατηγορίας 1, τη μεταλλαξιγένεση, την καρκινογένεση ή την τοξικότητα στην αναπαραγωγή, ή τις δραστικές ουσίες σε εντομοκτόνα ή βιοκτόνα, αλλά μπορούν να προστεθούν και άλλες ουσίες σε περίπτωση που αποδειχθεί η ανάγκη εναρμόνισης.

Εντός δεκαοκτώ μηνών από την παραλαβή της πρότασης, η Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων του Οργανισμού εκφέρει γνώμη επί της προτάσεως.

Ο Οργανισμός μεταβιβάζει τη γνώμη αυτή στην Επιτροπή, η οποία, όταν εκτιμά ότι είναι απαραίτητη η εναρμόνιση, αναλαμβάνει να συμπεριλάβει την εν λόγω ουσία και τα στοιχεία της ταξινόμησης και επισήμανσής της στο παράρτημα VI μέρος 3 του παρόντος κανονισμού.

Κατάλογος ταξινόμησης και επισήμανσης ουσιών

Το αργότερο έναv μήνα μετά τη διάθεση μιας ουσίας στην αγορά, ο παρασκευαστής ή εισαγωγέας κοινοποιεί στον Οργανισμό πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά του, την ταυτότητα της ουσίας, τις κατηγορίες κινδύνου, τα όρια συγκέντρωσης κ.λπ. Το σύνολο των πληροφοριών θα περιληφθεί σε κατάλογο ταξινόμησης και επισήμανσης ουσιών που ενημερώνεται τακτικά από τον Οργανισμό.

Πλαίσιο

Ο παρών κανονισμός συμπληρώνει το σύστημα REACH για την καταχώριση την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών ουσιών.

Ο παρών κανονισμός τροποποιεί την οδηγία 67/548/ΕΟΚ για τις χημικές ουσίες, και την οδηγία 1999/45/ΕΚ για τα μείγματα, και τις καταργεί από 1ης Ιουνίου 2015.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη Θέση σε ισχύ Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

20.1.2009

1.12.2010 (τίτλοι II, III και IV για τις ουσίες)

1.6.2015 (τίτλοι II, III και IV για τα μείγματα)

-

ΕΕ L 353, 31.12.2008

Πράξη (εις) τροποποίησης Θέση σε ισχύ Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 286/2011

19.4.2011

-

ΕΕ L 83, 30.3.2011

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Παράρτημα Ι – Απαιτήσεις ταξινόμησης και επισήμανσης
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 286/2011 [Επίσημη Εφημερίδα L 83 της 30.3.2011].

Παράρτημα ΙI – Ειδικοί κανόνες ταξινόμησης και επισήμανσης
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 286/2011 [Επίσημη Εφημερίδα L 83 της 30.3.2011].

Παράρτημα ΙII – Κατάλογος δηλώσεων επικινδυνότητας
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 286/2011 [Επίσημη Εφημερίδα L 83 της 30.3.2011].

Παράρτημα IV – Κατάλογος των δηλώσεων προφύλαξης
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 286/2011 [Επίσημη Εφημερίδα L 83 της 30.3.2011].

Παράρτημα V – Εικονογράμματα κινδύνου
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 286/2011 [Επίσημη Εφημερίδα L 83 της 30.3.2011].

Παράρτημα VΙ – Εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 790/2009 [Επίσημη Εφημερίδα L 235 της 5.9.2009]·
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 286/2011 [Επίσημη Εφημερίδα L 83 της 30.3.2011].

Παράρτημα VΙΙ – Πίνακας μετατροπής
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 286/2011 [Επίσημη Εφημερίδα L 83 της 30.3.2011].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21.04.2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας