RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zużycie energii przez produkty: informacje i etykietowanie (od lipca 2011 r.)

Poprzednia dyrektywa w sprawie wskazania poprzez etykietowanie zużycia energii elektrycznej miała zastosowanie tylko do urządzeń gospodarstwa domowego. Komisja Europejska zamierza rozszerzyć zakres dyrektywy na produkty związane z energią wpływające w znaczny sposób, bezpośrednio lub pośrednio, na zużycie energii.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (Tekst mający znaczenie dla EOG).

STRESZCZENIE

W dyrektywie określone zostają ramy dla etykietowania i dostarczania konsumentom informacji dotyczących zużycia energii przez produkty związane z energią *.

Jakie produkty objęte są dyrektywą?

Dyrektywa ma zastosowanie do produktów, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na zużycie energii i na ewentualne zasoby w czasie ich użytkowania. Dyrektywa nie ma zastosowania do:

 • produktów używanych,
 • środków transportu osób lub towarów,
 • tabliczek znamionowych na produktach.

Jakiego rodzaju informacji należy dostarczać?

Dostawcy wprowadzają na rynek produkty, do których musi być załączona etykieta zawierająca informacje dotyczące zużycia przez te produkty energii elektrycznej i innych form energii.

Dostawcy muszą również udostępnić dokumentację techniczną, która zawiera:

 • ogólny opis produktu,
 • wyniki przeprowadzonych obliczeń,
 • wyniki testów,
 • odniesienia pozwalające na określenie podobnych modeli.

Dokumentacja techniczna musi być dostępna przez okres pięciu lat.

Dostawcy zobowiązani są do dostarczania dystrybutorom nieodpłatnie etykiet i informacji o produkcie.

Dystrybutorzy mają obowiązek eksponować etykiety w widoczny i czytelny sposób.

Jakie są warunki sprzedaży na odległość?

W niektórych przypadkach użytkownik końcowy nie widzi produktu wystawionego na sprzedaż, zwłaszcza jeśli chodzi o sprzedaż przez zamówienie pocztowe, katalog lub Internet. Mimo to na mocy aktów delegowanych, w których zawarte są przepisy określające sposób, jak etykiety lub karty przedstawiane są użytkownikowi końcowemu, musi posiadać informacje dotyczące produktu.

Jaką funkcję spełniają akty delegowane?

Akt delegowany musi określać w szczególności:

 • definicję produktu,
 • normy i metody pomiaru,
 • szczegóły dokumentacji technicznej,
 • projekt i treść etykiety. Klasyfikacja produktu na etykiecie wskazana jest za pomocą liter od A do G. Klasę najbardziej efektywną oznacza się A+++. Używa się też gamy kolorystycznej do siedmiu barw, gdzie ciemnozielony symbolizuje najwyższy poziom efektywności,
 • miejsce umieszczenia etykiety na produkcie,
 • okres obowiązywania klasyfikacji energetycznej.

W przypadku gdy produkt jest objęty aktem delegowanym, instytucje zamawiające zawierające umowy na publiczne roboty budowlane, dostawy lub usługi, o których jest mowa w dyrektywie 2004/18/WE, muszą zamawiać produkty, które spełniają kryteria osiągania maksymalnych poziomów wydajności, wyrażone w formie „klas energetycznych”. Kryteria te są następujące:

 • produkty muszą pozwalać na osiąganie znacznych oszczędności energii,
 • dostępne na rynku produkty o równorzędnej funkcjonalności muszą wykazywać znaczne różnice pod względem poziomów wydajności,
 • Komisja musi brać pod uwagę stosowne prawodawstwo UE i samoregulację.

W akcie delegowanym brane są pod uwagę parametry dotyczące ekologiczności.

Komisja Europejska jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych przez okres pięciu lat, który rozpoczyna się 19 czerwca 2010 r. Okres ten zostaje przedłużony automatycznie, chyba że Parlament Europejski lub Rada odwołają to uprawnienie. Dodatkowo obydwie instytucje mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego.

Postanowienia dotyczące transpozycji

Państwa członkowskie stosują przepisy niniejszej dyrektywy od dnia 20 lipca 2011 r. Dyrektywa uchyla dyrektywę 92/75/EWG ze skutkiem od dnia 21 lipca 2011 r.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
 • Produkt związany z energią: każdy towar mający wpływ na zużycie energii podczas jego użytkowania, który jest wprowadzany do obrotu lub oddawany do użytku w Unii, łącznie z częściami, które mają zostać wbudowane do produktów związanych z energią objętych niniejszą dyrektywą, które są wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku jako osobne części dla użytkowników końcowych, a których ekologiczność może być oceniana osobno.

ODNIESIENIA

Akt Wejście w życie Termin transpozycji przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy
Dyrektywa 2010/30/UE

19.6.2010

20.6.2011

Dz.U. L 153 z 18.6.2010

Ostatnia aktualizacja: 21.09.2010
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony