RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Energetická spotřeba výrobků: Informace a označování (od července 2011)

Předchozí směrnice o označování energetické spotřeby výrobků se vztahovala pouze na domácí spotřebiče. Evropská komise se nyní chystá rozšířit uplatnění této směrnice i na výrobky spojené se spotřebou energie, které mají významný přímý či nepřímý dopad na spotřebu energie.

AKT

Směrnice 2010/30/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích energetických spotřebičů a v normalizovaných informacích o výrobku (text s významem pro EHP)

PŘEHLED

Tato směrnice stanoví rámec pro označování a informování spotřebitelů o energetické spotřebě výrobků spojených se spotřebou energie *.

Kterých výrobků se týká?

Tato směrnice se vztahuje na výrobky, které mohou mít přímý či nepřímý dopad na spotřebu energie a na jiné potenciální zdroje v průběhu spotřeby. Nevztahuje se na:

 • použité výrobky;
 • jakýkoli dopravní prostředek určený přepravě osob nebo zboží;
 • štítek s údaji o výkonu výrobku.

Jaké druhy informací musí být poskytnuty?

Dodavatelé mohou uvádět na trh výrobky opatřené štítkem s informacemi o spotřebě elektrické energie nebo o spotřebě energie v jiných formách.

Dodavatelé musí rovněž poskytnout technickou dokumentaci, která obsahuje:

 • obecný popis výrobku;
 • výsledky provedených konstrukčních výpočtů;
 • protokoly o zkouškách;
 • odkazy umožňující identifikaci podobných modelů.

Tato technická dokumentace musí být k dispozici po dobu pěti let.

Dodavatelé jsou povinni distributorům bezplatně dodat štítky a informace o výrobku.

Distributoři musí upevnit štítky viditelným a čitelným způsobem.

Jaké jsou podmínky prodeje na dálku?

V některých situacích konečný spotřebitel nevidí výrobek, zejména při koupi prostřednictvím zásilkového prodeje, katalogu nebo internetu. Nicméně musí mít k dispozici informace o výrobku díky aktům v přenesené pravomoci, které stanoví způsob, jakým bude štítek nebo informační list vystaveny nebo poskytnut konečnému uživateli.

Jaký význam mají akty v přenesené pravomoci?

Akt v přenesené pravomoci musí obsahovat zejména:

 • definice výrobku;
 • normy a metody měření;
 • podrobnosti technické dokumentace;
 • provedení a obsah štítku. Klasifikace výrobku na štítku se uvádí pomocí písmen A až G. Nejúčinnější třídě odpovídá označení A+++. Používá se také stupnice složená nejvýše ze sedmi barev, kde tmavě zelená barva vždy představuje maximální úroveň účinnosti;
 • místo na výrobku, kde musí být štítek umístěn;
 • dobu trvání energetické klasifikace.

Pokud se na výrobek vztahuje akt v přenesené pravomoci, veřejní zadavatelé, kteří zadávají veřejné zakázky na stavební práce, dodávky nebo služby v rámci směrnice 2004/18/ES musí pořizovat výrobky, které splňují kritéria vysoké účinnosti vyjádřená „energetickými třídami“. Jedná se o tato kritéria:

 • výrobky musí umožňovat vysoké úspory energie;
 • u rovnocenných výrobků na trhu musí existovat velké rozdíly v úrovních účinnosti;
 • Komise zohlední příslušné právní předpisy EU a autoregulaci.

Akt v přenesené pravomoci zohlední parametry životního prostředí.

Od 19. června 2010 má Evropská komise právo přijímat akty v přenesené pravomoci na dobu pěti let. Toto období se automaticky prodlužuje, pokud Evropský parlament nebo Rada toto právo nezruší. Tyto dvě instituce mají rovněž pravomoc vyslovit námitky proti aktu v přenesené pravomoci.

Přechodná ustanovení

Členské státy použijí ustanovení této směrnice od 20. července 2011. Touto směrnicí se zrušuje směrnice 92/75/EHS od 21. července 2011.

Klíčové pojmy aktu
 • Výrobek spojený se spotřebou energie: jakékoli zboží, jenž má při používání dopad na spotřebu energie a jenž je uvedeno na trh anebo do provozu v Unii, včetně částí, které jsou určeny k zabudování do výrobku spojeného se spotřebou energie, na nějž se vztahuje tato směrnice, a které jsou uváděny na trh anebo do provozu jako jednotlivé části pro konečné uživatele a u nichž lze posoudit vliv na životní prostředí samostatně.

ODKAZ

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník
Směrnice 2010/30/ES

19. 6. 2010

20. 6. 2011

Úř. věst. L 153

 ze dne 18. 6. 2010

Poslední aktualizace: 21.09.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky