RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Energivenligt design af energiforbrugende produkter

Formålet med dette direktiv er at beskytte miljøet ved at mindske miljøpåvirkningen fra energiforbrugende produkter.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (EØS-relevant tekst) (EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10).

RESUMÉ

Dette direktiv fastlægger kravene til miljøvenligt design * af energirelaterede produkter * i Den Europæiske Union.

Dette direktiv finder ikke anvendelse på person- eller varetransportmidler.

Parametre for miljøvenligt produktdesign

Parametrene for miljøvenligt design afhænger af de forskellige faser i et produkts livscyklus:

 • udvælgelse og anvendelse af råvarer
 • fremstilling
 • emballage, transport og distribution
 • installering og vedligeholdelse
 • anvendelse
 • udtjent produkt.

For hver fase vurderes følgende af produktets parametre:

 • forventet forbrug af materialer, energi og andre ressourcer
 • forventede emissioner til luft, vand og jord
 • forventet forurening (støj, vibrationer, stråling, elektromagnetiske felter)
 • forventet affaldsfrembringelse
 • muligheder for genbrug, genindvinding eller nyttiggørelse af materialer eller energi under hensyn til direktiv om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr.

Markedsføring og CE-mærkning

Produkter, der er omfattet af gennemførelsesforanstaltningerne,* skal være forsynet med CE-mærkning, før de bringes i omsætning.

Markedsovervågningen udføres af de ansvarlige myndigheder, der er udpeget af medlemsstaterne, og som har til opgave at:

 • efterprøve produkternes overensstemmelse
 • kræve alle nødvendige oplysninger af de berørte parter
 • udtage prøver af produkterne og underkaste dem overensstemmelseskontrol.

Fri bevægelighed

Medlemsstaterne har ikke beføjelse til at begrænse omsætningen af et produkt, der overholder kravene til miljøvenligt design.

Hvis produktet ikke overholder kravene til miljøvenligt design, skal medlemsstaterne træffe de relevante foranstaltninger, der kan gå så vidt som at forbyde,at produktet bringes på markedet. Er dette tilfældet, skal den pågældende medlemsstat informere Kommissionen om sit forehavende, såfremt den manglende overensstemmelse skyldes:

 • manglende opfyldelse af kravene i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning
 • ukorrekt anvendelse af harmoniserede standarder
 • mangler ved harmoniserede standarder.

Overensstemmelsesvurdering

Før et produkt bringes i omsætning, skal der foretages en vurdering af produktets overensstemmelse med samtlige krav, der stilles til miljøvenligt design.

Når produktet er bragt i omsætning, opbevarer producenten eller dennes repræsentant alle dokumenter vedrørende den gennemførte overensstemmelsesvurdering for at lette en eventuel inspektion fra medlemsstater inden for ti år efter fremstilling af produktet.

Overensstemmelsesformodning

Produkter, der er forsynet med fællesskabets miljømærke formodes at opfylde de krav til miljøvenligt design, der er anført i den gældende gennemførelsesforanstaltning. Kommissionen har endvidere beføjelse til at beslutte, at andre miljømærker svarer til fællesskabernes miljømærkning.

Harmoniserede standarder

Såfremt de harmoniserede standarder ikke i fuldt omfang opfylder bestemmelser i dette direktiv, skal medlemsstaten eller Kommissionen informere det stående udvalg, der er nedsat i henhold til direktivet om informationsprocedurer på området for standarder og tekniske bestemmelser. Udvalget kommer dernæst med sin udtalelse, som Kommissionen tager til efterretning.

Små og mellemstore virksomheder

Kommissionen har mulighed for at hjælpe små og mellemstore virksomheder samt meget små virksomheder med at integrere miljøaspekter, herunder energieffektivitet, i forbindelse med designet af deres produkter.

Forbrugeroplysninger

Producenterne skal kunne give forbrugerne oplysninger om, hvilken rolle de kan spille i forbindelse med en bæredygtig anvendelse af produktet, samt om produktets profil og fordelene ved miljøvenligt design.

Dette direktiv ophæver direktiv 2005/32/EF.

Kontekst

Der er stadig for mange uligheder medlemsstaterne imellem i forhold til miljøvenligt design af energirelaterede produkter, hvilket er en hindring for et velfungerende indre marked. Dette direktiv forsøger derfor at forbedre harmoniseringen af de nationale lovgivninger på dette område, samtidig med at der sker en udvidelse af anvendelsesområdet til samtlige energiforbrugende produkter.

Retsaktens nøglebegreber
 • Miljøvenligt design: integrering af miljømæssige aspekter i forbindelse med design af et produkt med henblik på at forbedre dets miljømæssige egenskaber under hele produktets livscyklus.
 • Energirelateret produkt: ethvert produkt, der indvirker på energiforbruget under anvendelse, som bringes i omsætning eller tages i brug, herunder dele, der er beregnet til at indgå i energirelaterede produkter omfattet af dette direktiv, som bringes i omsætning og/eller ibrugtages som særskilte dele til slutbrugere, og hvis miljømæssige egenskaber kan vurderes selvstændigt.
 • Gennemførelsesforanstaltninger: foranstaltninger vedtaget i medfør af dette direktiv, hvori der fastlægges krav til miljøvenligt design af bestemte produkter eller for miljømæssige aspekter deraf.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelsesdato Gennemførelsesdato i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2009/125/EU

20.11.2009

20.11.2010

EUT L 285 af 31.10.2009

Seneste ajourføring: 02.02.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början