RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ekoprojekt w odniesieniu do urządzeń wykorzystujących energię

Celem dyrektywy jest ochrona środowiska poprzez redukcję wpływu na środowisko produktów wykorzystujących energię.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (tekst mający znaczenie dla EOG).

STRESZCZENIE

Na mocy niniejszej dyrektywy ustanowione zostają w Unii Europejskiej wymogi dotyczące ekoprojektu * dla produktów związanych z energią *.

Dyrektywa nie ma zastosowania do środków przewozu osób lub towarów.

Parametry ekoprojektu dla produktów

Parametry ekoprojektu zależą od poszczególnych etapów cyklu życia produktu:

 • wyboru i wykorzystania surowca,
 • produkcji,
 • pakowania, transportu i dystrybucji,
 • instalacji i konserwacji,
 • użytkowania,
 • końca przydatności.

Dla każdego etapu dokonywana jest ocena następujących aspektów:

 • przewidywanego zużycia materiałów, energii i innych zasobów,
 • przewidywanych emisji do powietrza, wody lub gleby,
 • przewidywanego zanieczyszczenia (hałasu, wibracji, pola elektromagnetycznego),
 • spodziewanego wytworzenia odpadów materiałowych,
 • możliwości ponownego wykorzystania, recyklingu i odzyskiwania materiałów lub energii z uwzględnieniem dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego.

Wprowadzenie do obrotu i oznakowanie „CE”

Zanim objęty środkami wykonawczymi produkt * zostanie wprowadzony do obrotu, należy na nim umieścić oznakowanie CE.

Rynek nadzorują wyznaczone przez państwa członkowskie organy kontroli. Do ich zadań należy:

 • kontrola zgodności produktu,
 • żądanie przedstawienia przez zainteresowane strony niezbędnych informacji,
 • pobieranie próbek produktów i poddawanie ich testom zgodności.

Swobodny przepływ

Państwa członkowskie nie mają prawa ograniczać wprowadzania do obrotu produktu spełniającego wymagania dotyczące ekoprojektu.

Jeżeli produkt nie jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu, państwa członkowskie muszą podjąć odpowiednie środki, mogące nawet prowadzić do ustanowienia zakazu wprowadzania produktu do obrotu. W takim przypadku dane państwo członkowskie musi poinformować Komisję Europejską o swoich intencjach, jeżeli niezgodność wynika z:

 • niespełnienia wymogów obowiązującego środka wykonawczego,
 • nieprawidłowego zastosowania zharmonizowanych norm,
 • braków w zharmonizowanych normach.

Ocena zgodności

Przed wprowadzeniem do obrotu produkt musi być poddany ocenie zgodności ze wszystkimi wymogami dotyczącymi ekoprojektu.

Po wprowadzeniu do obrotu produktu producent lub jego autoryzowany przedstawiciel przechowuje wszystkie dokumenty wydane w związku z przeprowadzoną oceną zgodności, aby ułatwić państwom członkowskim ewentualną kontrolę w okresie 10 lat od wyprodukowania tego produktu.

Domniemanie zgodności

Zakłada się, że produkty ze wspólnotowym oznakowaniem ekologicznym (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) spełniają wymogi dotyczące ekoprojektu zawarte w obowiązującym środku wykonawczym. Komisja może ponadto zdecydować, że inne oznakowania ekologiczne odpowiadają oznakowaniu ekologicznemu Wspólnoty.

Zharmonizowane normy

W przypadku gdy zharmonizowane normy nie spełniają przepisów tej dyrektywy w pełni, zainteresowane państwo członkowskie lub Komisja informuje o tym Stały Komitet ustanowiony na mocy dyrektywy dotyczącej procedury udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych. Komitet wydaje opinię, którą Komisja bierze pod uwagę.

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Komisja może pomagać małym i średnim przedsiębiorstwom oraz bardzo małym przedsiębiorstwom we włączeniu wymogów środowiskowych w proces projektowania ich produktów a w szczególności dotyczących efektywności energetycznej.

Informacje dla konsumentów

Producenci muszą być w stanie dostarczać konsumentom informacji na temat roli, jaką mogą oni odegrać w zrównoważonym korzystaniu z danego produktu, profilu ekologicznego produktu i korzyści wynikających z ekoprojektu.

Niniejsza dyrektywa uchyla dyrektywę 2005/32/WE (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV).

Kontekst

Zbyt dużo rozbieżności pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie ekoprojektu dla produktów związanych z energią może hamować sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Celem niniejszej dyrektywy jest zwiększenie harmonizacji przepisów krajowych w tej dziedzinie przy jednoczesnym rozszerzeniu jej zakresu stosowania na wszystkie produkty związane z energią.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
 • Ekoprojekt: uwzględnienie aspektów środowiskowych przy projektowaniu produktu, celem poprawy ekologiczności produktu wykorzystującego energię podczas jego całego cyklu życia.
 • Produkt związany z energią: każdy towar mający wpływ na zużycie energii podczas jego używania, który jest wprowadzany do obrotu lub użytkowania i zawiera części, które mają zostać włączone do produktów związanych z energią objętych niniejszą dyrektywą, które są wprowadzane do obrotu lub użytkowania jako osobne części dla użytkowników końcowych, a których ekologiczność może być oceniana osobno.
 • Środki wykonawcze: środki przyjmowane na podstawie tej dyrektywy, ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu w odniesieniu do zdefiniowanych produktów lub ich aspektów środowiskowych.

ODNIESIENIA

Akt Wejście w życie Transpozycja przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2009/125/WE

20.11.2009

20.11.2010

Dz.U. L 285 z 31.10.2009

Ostatnia aktualizacja: 02.02.2010
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony