RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezése

Ennek az irányelvnek a célja, hogy az energiafelhasználó termékek környezeti hatásának csökkentése által védje a környezetet.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/125/EK irányelve (2009. október 21.) az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 285., 2009.10.31.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv megállapítja az energiával kapcsolatos termékek * környezetbarát tervezésére * vonatkozó európai uniós követelményeket.

Ez az irányelv nem alkalmazandó a személy- vagy áruszállító eszközökre.

Termékek környezetbarát tervezési paraméterei

A környezetbarát tervezési paraméterek a termékek életciklusának különböző szakaszaitól függenek:

 • nyersanyagok kiválasztása és felhasználása;
 • gyártás;
 • csomagolás, szállítás és forgalmazás;
 • használatbavétel és karbantartás;
 • használat;
 • az életciklus vége.

Minden egyes szakaszban a termék következő jellemzőit kell értékelni:

 • a becsült anyag-, energiafogyasztás, egyéb források fogyasztása;
 • előzetesen kiszámított lég-, víz- és talajszennyezés;
 • várható ártalmas fizikai hatások (zaj, rezgés, sugárzás, elektromágneses tér);
 • a várhatóan keletkező hulladék mennyisége;
 • az újrafelhasználás, újrafeldolgozás, anyagok vagy energia visszanyerésének lehetőségei, tekintettel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvre.

Forgalomba hozatal és CE-jelölés

Minden, a végrehajtási intézkedések * hatálya alá tartozó terméket a forgalomba hozatala előtt CE-jelöléssel kell ellátni.

A piacfelügyeletet a tagállamok által e célra kijelölt illetékes hatóságok gyakorolják, amelyek feladatai az alábbiak:

 • a termékek megfelelőségének ellenőrzése;
 • az érintett felek részéről minden szükséges információ rendelkezésre bocsátásának megkövetelése;
 • termékminta-vétel és a termékminták megfelelőségi vizsgálata.

Szabad mozgás

A tagállamoknak nincs joga azon termékek forgalomba hozatalát korlátozni, amelyek megfelelnek a környezetbarát tervezési előírásoknak.

Amennyiben a termék nem felel meg a környezetbarát tervezési előírásoknak, a tagállamoknak meg kell hozniuk a megfelelő intézkedéseket, amely lehet akár a termék forgalomba hozatalának betiltása. Ebben az esetben az adott tagállam tájékoztatja az Európai Bizottságot szándékairól, és közli, hogy a megfelelőség mely alábbi okból nem teljesült:

 • az alkalmazandó végrehajtási intézkedés rendelkezéseinek be nem tartása;
 • a harmonizált szabványok helytelen alkalmazása;
 • a harmonizált szabványban előforduló hiányosság.

Megfelelőségértékelés

A forgalomba hozatal előtt minden terméket a környezetbarát tervezési követelményekre kiterjedő megfelelőségértékelésnek kell alávetni.

A termék forgalomba kerülését követően a gyártó vagy meghatalmazott képviselője megőrzi a megfelelőségértékelésre vonatkozó valamennyi kiadott dokumentumot annak érdekében, hogy megkönnyítse az esetleges tagállami ellenőrzést, amely a termék gyártását követő tíz éven belül bármikor bekövetkezhet.

A megfelelőség vélelme

A közösségi ökocímkével (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) ellátott termékek esetében az a vélelem, hogy azok megfelelnek az alkalmazandó végrehajtási intézkedésben meghatározott környezetbarát tervezési követelményeknek. A Bizottság határozhat továbbá arról, hogy más ökocímkék egyenértékűek-e a közösségi ökocímkével.

Harmonizált szabványok

Abban az esetben, ha a harmonizált szabványok maradéktalanul nem tesznek eleget ezen irányelv rendelkezéseinek, az érintett tagállam vagy a Bizottság erről értesíti a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló irányelv által létrehozott állandó bizottságot. Az állandó bizottság ezt követően véleményt alkot, amelyet a Bizottság figyelembe vesz.

Kis- és középvállalkozások

A Bizottság segítheti a kis- és középvállalkozásokat, valamint a mikrovállalkozásokat, hogy a környezetvédelmi követelményeket, különösen az energiahatékonyságot integrálják termékeik tervezése során.

Fogyasztók tájékoztatása

A gyártóknak tájékoztatniuk kell a fogyasztókat arról, hogy milyen szerepet játszhatnak az adott termék tartós felhasználásában, valamint a termék ökológiai jellemzőiről és a környezetbarát tervezés előnyeiről.

Ez az irányelv hatályon kívül helyezi a 2005/32/EK irányelvet (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV).

Háttér

Továbbra is túl sok az eltérés a tagállamok között az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezése terén, ami akadályozza a belső piac hatékony működését. Ez az irányelv ezért a nemzeti jogrendszerek harmonizálásának javítására törekszik e téren, kiterjesztve hatályát valamennyi energiafogyasztó termékre.

A jogi aktus kulcsfogalmai
 • Környezetbarát tervezés: a környezetvédelmi szempontok integrálása a termék tervezésébe azzal a céllal, hogy a termék környezetvédelmi teljesítménye annak egész életciklusára kiterjedően javuljon.
 • Energiával kapcsolatos termék: minden olyan termék, amely használata során hatást gyakorol az energiafogyasztásra, és amelyet forgalomba hoznak és/vagy használatba vesznek, beleértve a jelen irányelv hatálya alá tartozó, azon energiával kapcsolatos termékekbe beépítendő alkatrészeket is, amelyeket a végfelhasználók részére szánt egyedi alkatrészként hoznak forgalomba és/vagy vesznek használatba, és amelyek környezetvédelmi teljesítményét önállóan lehet értékelni.
 • Végrehajtási intézkedések: a jelen irányelv alkalmazásában meghatározott intézkedések, amelyek az adott termékekre vagy azok környezetvédelmi jellemzőire vonatkozóan megállapítják a környezetbarát tervezés követelményeit.

HIVATKOZÁS

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap

2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2009.11.20.

2010.11.20.

HL L 285., 2009.10.31.

Utolsó frissítés: 02.02.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére