RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 22 språk.
Nyligen tillagda språk:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Märkning och presentation av livsmedel

Europeiska unionen (EU) förbättrar sina regler för märkning och presentation av livsmedel för att ge konsumenterna viktig, läslig och förståelig information vid inköpet av produkter och tillåta dem att köpa produkterna med full sakkännedom. Av allmänna hälsoskäl inför man nya regler som stärker skyddet mot allergener.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av förordningarna (EG) nr 1924/2006 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 som upphäver kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG och kommissionens förordning (EG) nr 608/2004.

SAMMANFATTNING

Denna förordning är en sammanslagning av direktiven 2000/13/EG om märkning och presentation av livsmedel och 90/496/EEG omnäringsvärdesdeklaration för livsmedel i syfte att förbättra informationen till och skyddet av de europeiska konsumenterna.

Tillämpningsområde

Denna förordning gäller livsmedelsföretagare vid alla stadier av näringskedjan. Den gäller alla slags livsmedel avsedda för den slutgiltige konsumenten, inklusive de livsmedel som serveras i storhushåll eller är avsedda att levereras till storhushåll.

Denna förordning gäller utan att tillämpningen påverkas av de märkningskrav som anges i EU:s särskilda föreskrifter gällande särskilda livsmedel.

Allmänna krav

Märkning och presentation av livsmedel samt reklam för livsmedel får inte:

Uppgifterna om livsmedlen ska vara exakta, tydliga och lätta att förstå för konsumenten.

Företagarens ansvar

Den företagare under vars namn och firmanamn livsmedlet saluförs eller importören (om företagaren inte är etablerad inom EU) är ansvarig för alla uppgifter om livsmedlet i fråga. Han bör se till att uppgifterna som ges är exakta och följer den europeiska lagstiftningen avseende livsmedel samt gällande nationella krav.

När livsmedlen är förinpackade måste de obligatoriska uppgifterna synas på förpackningen eller på en etikett som satts fast på denna.

När livsmedlen inte är förinpackade måste uppgifterna om livsmedlet ges till företagaren som tar emot livsmedlen så att denne kan förmedla dem till den slutgiltige konsumenten, om nödvändigt.

Obligatoriska uppgifter

De obligatoriska uppgifterna ska vara lätta att förstå och synliga, klart läsbara och outplånliga. Höjden på bokstäverna ska vara minst 1,2 mm (utom för små emballage eller behållare).

De obligatoriska uppgifterna innefattar:

 • försäljningsnamn;
 • lista över ingredienser;
 • de ämnen som kan framkalla allergier eller intoleranser (jordnötter, mjölk, senap, fisk, spannmål innehållande gluten, osv.);
 • mängden av en viss ingrediens eller en kategori ingredienser;
 • nettomängd av livsmedlet;
 • datum för minsta hållbarhetstid och sista förbrukningsdag;
 • särskilda villkor för förvaring och/eller användning;
 • företagarens eller importörens namn eller firma;
 • ursprungsland eller härkomst för vissa slag av kött, mjöl ifall konsumenten kan bli vilseledd om denna upplysning saknas;
 • ursprung eller härkomst, i fall då konsumenten kan bli vilseledd om sådana uppgifter saknas;
 • för drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol, den verkliga alkoholhalten uttryckt i volym;
 • en deklaration om näringsinnehåll.

De obligatoriska uppgifterna om försäljningsnamn, nettomängd och verklig alkoholhalt ska vara synliga i ett och samma synfält.

De obligatoriska uppgifterna ska vara synliga på ett språk som är lätt att förstå för konsumenten, och vid behov på flera språk.

Tillåtelse att utelämna vissa obligatoriska uppgifter

Särskilda bestämmelser gäller för:

 • returflaskor av glas;
 • mycket små förpackningar;
 • angivande av näringsinnehåll för livsmedel som förtecknas i bilaga V;
 • drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol.

Frivilliga uppgifter

De uppgifter som det är frivilligt att lämna bör uppfylla följande krav:

 • de får inte vilseleda konsumenten;
 • de får inte vara tvetydiga eller leda till förvirring;
 • de ska bygga på relevanta vetenskapliga rön.

De frivilliga uppgifterna får inte leda till att de döljer de uppgifter som är obligatoriska.

Kommissionen måste vidta åtgärder för att se till att de uppgifter som ges på frivillig basis omfattar a) den eventuella närvaron av ämnen som framkallar allergier eller intoleranser, b) accepterandet av ett livsmedel för vegetarianer eller veganer, c) i vilket förhållande livsmedlet står till en viss befolkningskategori och att det uppfyller ovanstående krav.

Genomförandedatum

Denna förordning ska börja gälla från och med den 13 december 2014, med undantag för bestämmelserna rörande nödvändigheten av att upprätta en näringsdeklaration, vilka ska börja gälla den 13 december 2016.

Genomförandedatum för bilaga VI angående benämningen av livsmedel och de särskilda uppgifterna som ska anges för dessa har fastställts till den 1 januari 2014.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeDatum för genomförande för medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 1169/2011

12.12.2011

-

EUT L 304, 22.11.2011

Senast ändrat den 25.01.2012
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början