RSS
Werrej alfabetiku
Din il-pagna hija disponibbli fi 22-il lingwa
Lingwi godda disponibbli:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tikkettar tal-oġġetti tal-ikel

L-Unjoni Ewropea (UE) tejbet ir-regoli dwar it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel sabiex il-konsumatur ikollu l-informazzjoni meħtieġa, b'mod li tinqara u li tinftiehem faċilment, sabiex ikun jista' jixtri prodotti b'għarfien sħiħ għalih. Għal raġunijiet ta’ saħħa pubblika, ir-regoli l-ġodda jinforzaw il-protezzjoni kontra l-allerġeni.

ATT

Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1924/2006 u (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttiva 87/250/KEE tal-Kummissjoni, id-Direttiva 90/496/KEE tal-Kunsill, id-Direttiva 1999/10/KE tal-Kummissjoni, id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi 2002/67/KE u 2008/5/KE tal-Kummissjoni u r-Regolament (KE) Nru 608/2004 tal-Kummissjoni.

SOMMARJU

Dan ir-Regolament jgħaqqad id-Direttivi 2000/13/KE dwar it-tikkettar tal-ikel u 90/496/KEE dwar it-tikkettar tal-nutrittiv sabiex itejjeb il-livell ta’ informazzjoni u ta’ protezzjoni tal-konsumaturi Ewropej.

Ambitu

Dan ir-Regolament japplika għall-operaturi tas-settur tal-ikel f’kull stadju tal-katina alimentari. Huwa japplika għall-ikel kollu intiż għall-konsumatur finali, inkluż l-ikel li jitwassal minn fornituri tal-massa, u l-ikel intiż li jiġi fornut lil fornituri tal-massa.

Dan ir-Regolament japplika mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti ta’ tikkettar previsti f'dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni Ewropea (UE) applikabbli għal ċerti prodotti tal-ikel partikolari.

Rekwiżiti ġenerali

La t-tikkettar, la l-preżentazzjoni tal-oġġetti ikel, lanqas ir-reklamar fir-rigward tagħhom ma għandu:

 • jiżgwida lix-xerrej fuq il-karatteristiċi tagħhom, il-proprjetajiet tagħhom jew l-effetti tagħhom;
 • jagħti lil oġġett tal-ikel xi karatteristiċi ta’ prevenzjoni, ta’ kura u ta’ fejqan ta' mard tal-bniedem (minbarra ilmijiet minerali naturali u ikel għal użu speċifiku li għalihom jeżiżtu dispożizzjonijiet speċifiċi).

L-informazzjoni dwar l-ikel għandha tkun preċiża, ċara u li tinftiehem faċilment mill-konsumatur.

Responsabbiltà tal-operaturi

L-operatur li f'ismu jew f'isem in-negozju tiegħu jiġi kkummerċjalizzat l-ikel jew l-importatur, (jekk dak l-operatur ma jkunx stabbilit fl-Unjoni), huwa responsabbli għall-informazzjoni dwar l-ikel. Irid jagħmel ċert li din l-informazzjoni tingħata b'mod preċiż u konformi mal-leġiżlazzjoni Ewropea dwar l-oġġetti tal-ikel u mar-rekwiżiti nazzjonali kkonċernati.

Fejn l-oġġetti tal-ikel jiġu ppakkjati minn qabel, l-informazzjoni obbligatorja għandha tidher fuq il-pakkett ippakkjat bil-lest jew fuq tikketta mwaħħla miegħu.

Fejn l-oġġetti tal-ikel ma jiġux ippakkjati minn qabel, l-informazzjoni tal-ikel għandha tintbagħat lil operatur tal-oġġetti tal-ikel sabiex dan ikun jista' jagħtiha lill-konsumatur finali, jekk ikun hemm bżonn.

Dettalji obbligatorji

Id-dettalji obbligatorji għandhom ikunu jinftiehmu, jidhru u jinqraw faċilment u, fejn adegwat, ma jitħassrux. Id-daqs tal-“x” tal-karattri għandu jkun mill-inqas 1,2 mm (minbarra għall-imballaġġ jew għar-reċipjenti ta’ daqs żgħir).

Id-dettalji obbligatorji jikkonċernaw:

 • l-isem;
 • il-lista tal-ingredjenti;
 • is-sustanzi li jikkawżaw allerġiji jew intolleranzi (karawett, ħalib, mustarda, ħut, ċereali li fihom il-glutina, eċċ.);
 • il-kwantità ta’ ċerti ingredjenti jew kategoriji ta’ ingredjenti;
 • il-kwantità netta tal-ikel;
 • id-data minima ta’ skadenza jew id-data sa meta għandu jiġi kkonsmat;
 • kwalunkwe kondizzjoni speċjali tal-ħżin u/jew kundizzjoni tal-użu;
 • l-isem jew l-isem tan-negozju u l-indirizz tal-operatur jew tal-importatur;
 • il-pajjiż tal-oriġini jew il-post ta’ provenjenza ta’ ċerti tipi ta’ laħam, il-ħalib jew meta ommissjoni ta’ dan id-dettall tista' twassal sabiex tqarraq bil-konsumatur;
 • struzzjonijiet dwar l-użu fejn ikun diffiċli li l-ikel jintuża kif suppost mingħajr dawk l-istruzzjonijiet;
 • fir-rigward ta’ xorb li fih aktar minn 1,2 % bil-volum ta’ alkoħol, is-saħħa alkoħolika proprja skont il-volum;
 • dikjarazzjoni nutrittiva.

Id-dettalji obbligatorji dwar l-isem, il-kwantità netta u l-indikazzjoni tal-qawwa alkoħolika skont il-volum li jidhru fl-istess kamp viżiv.

Id-dettalji obbligatorji għandhom jidhru f’lingwa li tinftiehem faċilment mill-konsumaturi u, meta jkun meħtieġ, f’diversi lingwi.

Ommissjoni ta’ ċerti dettalji obbligatorji

Hemm regoli speċifiċi stipulati għal:

 • il-fliexken tal-ħġieġ li jistgħu jerġgħu jintużaw;
 • l-imballaġġ ta’ dimensjoni żgħira;
 • it-tikkettar nutrittiv tal-oġġetti tal-ikel elenkati fl-Anness V;
 • ix-xorb li fih aktar minn 1,2 % ta' volum ta’ alkoħol.

Informazzjoni mhux obbligatorja

L-informazzjoni mogħtija volontarjament għandha tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

 • hija m'għandhiex tqarraq bil-konsumatur;
 • hija m'għandhiex tkun ambigwa jew toħloq konfużjoni għall-konsumaturi;
 • hija għandha, fejn ikun il-każ, tkun ibbażata fuq dejta xjentifika rilevanti.

Barra minn hekk, id-dettalji volontarji m’għandhomx mill-mod kif jiġu preżentati, ikollhom l-istess informazzjoni tad-dettall obbligatorju.

Il-Kummissjoni ser ikollha tadotta miżuri sabiex tiżgura li l-informazzjoni volontarja tindika a) l-preżenza mhux intenzjonata ta’ sustanzi li jistgħu jikkawżaw allerġiji jew intolleranzi, b) informazzjoni dwar jekk ikel ikunx xieraq għall-veġetarjani jew vegani ċ) it-teħid ta’ referenza għal gruppi speċifiċi tal-popolazzjoni, eċċ. u tissodisfa r-rekwiżiti msemmija hawn fuq.

Dħul fis-seħħ:

Dan ir-Regolament huwa applikabbli mit-13 ta’ Diċembru 2014 ħlief id-dispożizzjonijiet dwar l-obbligu ta’ dikjarazzjoni tal-ikel li se jkunu applikabbli mit-13 ta' Diċembru 2016.

Id-data ta’ applikazzjoni tal-Anness VI dwar l-isem tal-oġġett tal-ikel u tad-dettalji speċifiċi akkumpanjanti hija stabbilita għall-1 ta' Jannar 2014.

REFERENZI

AttDħul fis-seħħSkadenza għat-traspożizzjoni fl-Istati MembriĠurnal Uffiċjali
Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011

12.12.2011

ĠU L 304, 22.11.2011

L-aħħar aġġornament: 25.01.2012
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna