RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 22 sprog
Nye sprog:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Mærkning af levnedsmidler

Den Europæiske Union (EU) forbedrer reglerne for mærkning af levnedsmidler med henblik på at sikre forbrugeren de nødvendige oplysninger i læsbar og forståelig form til at foretage produktkøb på et velinformeret grundlag. Af hensyn til folkesundheden skal de nye regler øge beskyttelsen mod allergener.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25.oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004.

RESUMÉ

Nærværende forordning samler direktiverne 2000/13/EF om mærkning af levnedsmidler og 90/496/EØF om næringsdeklaration af levnedsmidler med henblik på at sikre EU-borgerne bedre information og forbrugerbeskyttelse.

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på ledere af fødevarevirksomheder i alle led i fødevarekæden. Den finder anvendelse på alle fødevarer, der er bestemt til den endelige forbruger, herunder fødevarer, der leveres af storkøkkener, og fødevarer bestemt til levering til storkøkkener.

Denne forordning finder anvendelse, medmindre andre mærkningsbestemmelser er fastsat i særlige EU-bestemmelser om bestemte fødevarer.

Generelle krav

Mærkning, præsentationsmåder samt reklame for levnedsmidler må ikke:

 • vildlede forbrugerne, navnlig hvad angår fødevarens karakteristika, virkninger eller egenskaber
 • tillægge en fødevare egenskaber vedrørende forebyggelse, behandling og helbredelse af en menneskelig sygdom (med undtagelse af naturligt mineralvand og fødevarer bestemt til særlig ernæring, hvorfor der foreligger særlige bestemmelser).

Fødevareinformation skal være korrekt, klar og letforståelig for forbrugeren.

Producenternes ansvar

Lederen af fødevarevirksomheden, der er ansvarlig for fødevareinformation, skal være den leder, under hvis navn eller firmanavn fødevaren markedsføres, eller, hvis denne ikke er etableret inden for EU, importøren til EU's marked. Denne skal sikre, at der foreligger fødevareinformation, og at den er korrekt i overensstemmelse med den gældende fødevareinformationslovgivning og relevante nationale bestemmelsers krav.

Ved færdigpakkede fødevarer skal de obligatoriske oplysninger være anført på færdigpakningen eller på en vedhæftet etiket.

Ved ikke-færdigpakkede fødevarer skal den nødvendige fødevareinformation videregives til lederen af den fødevarevirksomhed, der modtager fødevaren, således at der om fornødent kan gives den obligatoriske fødevareinformation til den endelige forbruger.

Obligatorisk fødevareinformation

Den obligatoriske fødevareinformation skal anføres på et iøjnefaldende sted, således at den er let synlig, letlæselig og, hvis det er relevant, ikke kan slettes. Skrifttypen skal have en x-højde der er lig med eller større end 1,2 mm (udtaget hvis emballagen eller beholderen er for lille).

Følgende fødevareinformationer er obligatoriske:

 • varebetegnelse
 • ingredienslisten
 • ingredienser, som forårsager allergier eller intolerans (jordnødder, mælk, sennep, fisk, glutenholdige kornprodukter, etc.)
 • mængden af visse ingredienser eller kategorier af ingredienser
 • nettomængden af fødevaren
 • datoen for mindste holdbarhed eller sidste anvendelsesdato
 • særlige opbevarings- og/eller anvendelsesforskrifter
 • navn eller firmanavn og adresse på lederen af fødevarevirksomheden eller importøren
 • oprindelsesland eller herkomstland for visse typer kød og mælk, samt når undladelse heraf kan være vildledende for forbrugeren
 • brugsanvisning, hvor det ellers vil være vanskeligt at anvende fødevaren på den rette måde
 • for drikkevarer, der indeholder mere end 1,2 volumenprocent alkohol, angivelse af det virkelige alkoholindhold udtrykt i volumen
 • næringsdeklaration.

De obligatoriske oplysninger om varebetegnelse, nettomængde og alkoholindhold skal fremgå i samme felt.

Obligatorisk fødevareinformation anføres på et sprog, der er let forståeligt for forbrugerne og efter behov på flere sprog.

Udeladelse af visse obligatoriske fødevareinformationer

Der foreligger særlige bestemmelser for:

 • glasflasker beregnet til genbrug
 • små emballager eller beholdere
 • næringsdeklaration for fødevarer anført i bilag V
 • for drikkevarer, der indeholder mere end 1,2 volumenprocent alkohol

Frivillig fødevareinformation

Fødevareinformation, der gives på frivilligt grundlag, skal opfylde følgende krav:

 • den må ikke vildlede forbrugeren
 • den må ikke være uklar eller forvirrende for forbrugeren
 • den skal i givet fald bygge på relevante videnskabelige oplysninger.

Frivillige fødevareoplysninger må ikke anføres, så det går ud over den plads, der er til rådighed for de obligatoriske fødevareoplysninger.

Kommissionen skal udarbejde regler, der sikrer, at frivillige oplysninger om a) mulig og utilsigtet forekomst i fødevarer af stoffer eller produkter, der forårsager allergier eller intolerans b) oplysninger om fødevarers egnethed for vegetarianer og veganere og c) angivelsen af referenceindtag for specifikke befolkningsgrupper, etc. overholder ovenstående krav.

Anvendelsesdato

Nærværende forordning er gældende fra den 13. december 2014 med undtagelse af bestemmelserne vedrørende obligatorisk næringsdeklaration, der vil være gældende fra 13. december 2016.

Anvendelsesdatoen for Bilag VI vedrørende varebetegnelse og særlige oplysninger er fastsat til 1. januar 2014.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Forordning (EU) nr. 1169/2011

12.12.2011

-

EUT L 304 af 22.11.2011

Seneste ajourføring: 25.01.2012
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top