RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 22 jazycích
Nové jazyky:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Označování potravin

Evropská unie (EU) zlepšuje předpisy o označování potravin s cílem poskytnout spotřebitelům základní, čitelné a srozumitelné informace, aby mohli činit informovaná rozhodnutí při nákupu produktů. Z důvodu ochrany veřejného zdraví nové předpisy posilují ochranu proti alergenům.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004

PŘEHLED

Toto nařízení slučuje směrnice 2000/13/ES o označování potravin a 90/496/EHS o nutričním označování potravin s cílem zlepšit úroveň informovanosti a ochrany spotřebitelů v Evropské unii.

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na provozovatele potravinářských podniků ve všech fázích potravinového řetězce. Použije se na všechny potraviny určené pro konečného spotřebitele, včetně potravin dodávaných zařízeními společného stravování a potravin určených k dodání do těchto zařízení.

Toto nařízení se použije, aniž jsou dotčeny požadavky na označování stanovené ve zvláštních předpisech Evropské unie (EU) týkajících se určitých potravin.

Obecné požadavky

Ani označování, ani obchodní úprava potravin, ani reklama s nimi související nesmí být takové povahy, aby:

Informace o potravině musí být přesné, jasné a spotřebitelům snadno srozumitelné.

Povinnosti provozovatele

Za informace o potravině odpovídá provozovatel potravinářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodním názvem je potravina uváděna na trh, a není-li usazen v Unii, dovozce potraviny na trh Unie. Musí dbát na to, aby informace připojené k potravině byly poskytovány přesně a správně v souladu s evropskými právními předpisy o potravinách a s příslušnými vnitrostátními předpisy.

Pokud jsou potraviny balené, povinné údaje jsou uvedeny na obalu nebo na etiketě nacházející se na obalu.

Pokud potraviny balené nejsou, musí být informace o nich předány provozovateli potravinářského podniku, který je přejímá, aby bylo možno poskytnout povinné informace o potravinách konečnému spotřebiteli, pokud to bude nutné.

Povinné údaje na etiketě

Údaje uvedené na produktech musí být snadno srozumitelné, viditelné, čitelné a nesmazatelné. Výška malého písmene „x“ musí činit nejméně 1,2 mm (kromě obalů nebo nádob malých rozměrů).

Povinné údaje zahrnují:

 • název;
 • seznam složek;
 • látky způsobující alergie nebo nesnášenlivost (arašídy, mléko, hořčice, ryby, obiloviny obsahující lepek atd.);
 • množství určitých složek nebo skupin složek;
 • čisté množství potraviny;
 • datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti;
 • zvláštní podmínky uchování nebo podmínky použití;
 • jméno nebo obchodní název a adresu provozovatele potravinářského podniku nebo dovozce;
 • zemi původu nebo místo provenience u některých druhů masa, u mléka, nebo pokud by opomenutí tohoto údaje mohlo uvádět spotřebitele v omyl;
 • návod k použití v případě potraviny, kterou by bez tohoto návodu bylo obtížné odpovídajícím způsobem použít;
 • u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových skutečný obsah alkoholu v procentech objemových;
 • výživové údaje.

Povinné údaje týkající se názvu, čistého množství a skutečného obsahu alkoholu v procentech objemových se uvádějí ve stejném zorném poli.

Povinné údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům, a v případě potřeby v několika jazycích.

Vypuštění určitých povinných údajů

Existují zvláštní ustanovení pro:

 • vratné skleněné lahve;
 • obaly malých rozměrů;
 • výživové údaje o potravinách uvedených v příloze V;
 • nápoje, jejichž obsah alkoholu je vyšší než 1,2 % objemových.

Dobrovolně poskytované informace

Dobrovolně poskytované informace musí splňovat tyto požadavky:

 • nesmějí uvádět spotřebitele v omyl;
 • nesmějí být nejednoznačné ani matoucí pro spotřebitele;
 • musí být tam, kde je to vhodné, podloženy příslušnými vědeckými údaji.

Dobrovolně poskytované informace o potravinách také nesmějí být uvedeny na úkor prostoru pro povinné informace o potravinách.

Komise přijme opatření k zajištění toho, aby dobrovolně poskytované informace označující a) možný a nezáměrný výskyt látek vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost v potravinách, b) vhodnost potraviny pro vegetariány nebo vegany a c) referenční hodnoty příjmu pro konkrétní skupiny obyvatelstva splňovaly výše uvedené požadavky.

Datum použití

Toto nařízení se použije ode dne 13. prosince 2014, s výjimkou ustanovení o povinnosti uvádět výživové údaje, jež se použije ode dne 13. prosince 2016.

Datum použití přílohy, VI týkající se názvů potravin a zvláštních průvodních údajů, bylo stanoveno na 1. ledna 2014.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (EU) č. 1169/2011

12. 12. 2011

-

Úř. věst. L 304 ze dne 22. 11. 2011

Poslední aktualizace: 25.01.2012
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky