RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kozmetikai termékek (2013-tól)

Ez az irányelv 2013. július 11-től a „kozmetikai” irányelv helyébe lép, amely korábban a magas szintű fogyasztóvédelem biztosításával egyidejűleg lehetővé tette a termékek szabad mozgását. A rendelet rendelkezéseinek célja a fogyasztói egészség védelmének és a fogyasztók tájékoztatásának biztosítása, ügyelve a termékek összetételére és címkézésére. A rendelet továbbá előírja a termékek biztonságának értékelését és az állatkísérletek tilalmát.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 342., 2009.12.22.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A kozmetikai termék olyan anyag * vagy anyagkeverék, amely azt a célt szolgálja, hogy az emberi test különböző külső részeivel (hámréteg, haj, körmök stb.) vagy a fogakkal és a szájüreg nyálkahártyájával érintkezésbe kerüljön, kizárólag vagy elsősorban azok tisztítása, illatosítása, kinézetük megváltoztatása, védelme, megfelelő állapotban tartása céljából, vagy a testszag megszüntetése érdekében.

Amennyiben ezek a termékek megfelelnek ennek az irányelvnek, a belső piacon szabadon forgalmazhatók.

Piacfelügyelet

Minden forgalomba hozott termékre vonatkozóan ki kell jelölni egy, a Közösség területén letelepedett felelős személyt. Ennek a személynek gondoskodnia kell arról, hogy az adott termék megfeleljen a rendeletben foglalt szabályoknak. Különösen biztosítja a fogyasztók egészségének és biztonságának védelmére, valamint tájékoztatására vonatkozó követelmények teljesítését. Termékinformációs dokumentációt vezet, és azt a hatóságok számára hozzáférhető módon megőrzi.

A termékek nyomon követhetőségének biztosítása érdekében a felelős személynek tudnia kell azonosítani azt a forgalmazót, akinek kozmetikai terméket szállít. Ez a kötelezettség a kozmetikai terméktételnek a forgalmazó rendelkezésére bocsátása időpontjától számított 3 évig alkalmazandó. Az előírás az ellátási lánc minden további szereplőjére is érvényes.

Amennyiben a termék nem felel meg az előírásoknak, a felelős személy meghozza a szükséges intézkedéseket a termék megfelelőségének biztosítása, forgalomból történő kivonása vagy a gyártó vállalkozáshoz történő visszahívása érdekében valamennyi olyan tagállamban, ahol a termék megvásárolható. Ha a felelős személy nem tesz meg minden megfelelő intézkedést, az illetékes nemzeti hatóságok meghozhatják a szükséges korrekciós intézkedéseket.

Amennyiben egy, a rendeletnek megfelelő termék komoly veszélyt jelent vagy jelenthet az emberi egészségre, az illetékes nemzeti hatóság minden megfelelő átmeneti intézkedést megtesz az adott termék forgalomból történő kivonására, visszahívására vagy hozzáférhetőségének más módon történő korlátozására.

Egyes anyagok korlátozása

A rendelet mellékletei tartalmazzák azon anyagok jegyzékét, amelyek használata a kozmetikai termékekben tilos (II. melléklet) vagy korlátozott (III. melléklet.) Szintén tilos egyes színező- és festékanyagok (a IV. mellékletben felsoroltak kivételével), tartósítószerek (az V. mellékletben felsoroltak kivételével) és UV-szűrők (a VI. mellékletben felsoroltak kivételével) alkalmazása.

A rendelet – a kivételes esetektől eltekintve – megtiltja a rákkeltőnek, mutagénnek vagy reprodukciót károsítónak minősített (CMR kategóriájú) anyagok felhasználását. Nanoanyagok kozmetikai termékekben történő felhasználása esetén kötelezővé teszi az emberi egészség fokozott védelmét.

A fogyasztó tájékoztatása

A termékek címkézése elősegíti a fogyasztók védelmét. Bizonyos információknak letörölhetetlen, könnyen olvasható és jól látható formában kell szerepelniük a tárolóedényen vagy a csomagoláson. Ezek a következők:

 • a termékért felelős személy neve vagy bejegyzett cégneve és címe;
 • importált termékek esetén a származási ország;
 • a csomagolás idején fennálló tartalom súlyban vagy töltési térfogatban;
 • az az időpont, ameddig a megfelelő feltételek mellett tárolt termék felhasználható;
 • a felhasználásra vonatkozó óvintézkedések, beleértve a szakipari felhasználásra kerülő kozmetikai termékeket is;
 • a gyártási tételszám vagy a termék azonosító száma;
 • az összetevők, azaz minden olyan anyag vagy keverék felsorolása, amelyet szándékosan használnak fel a gyártás során a termék előállításához.

A tájékoztatás nyelvét azon tagállamok joga határozza meg, ahol a terméket a végfelhasználó részére forgalmazzák.

Állatkísérlet

Az állatkísérleteket alternatív módszerekkel kell felváltani. A rendelet a következők esetében tiltja állatkísérletek végzését az Európai Unióban:

 • késztermékek;
 • összetevők vagy összetevő-kombinációk.

A rendelet ezenkívül tiltja az Európai Unióban az alábbiak forgalomba hozatalát:

 • olyan termékek, amelyeknek végső összetételét állatkísérletek alapján határozták meg;
 • olyan kozmetikai termékek, amelyek olyan összetevőket vagy összetevő-kombinációkat tartalmaznak, amelyeket állatkísérletek alapján határoztak meg.

2013. március 11-ig a forgalombahozatali tilalomra vonatkozóan eltérés biztosítható, hogy meg lehessen vizsgálni egyes anyagok ismételt dózistoxicitását, egyes anyagok reproduktivitásra gyakorolt hatását, valamint egyes termékek toxiko-kinetikáját *.

Különleges körülmények között valamely tagállam – a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottsággal (FBTB) folytatott konzultációt követően – eltérés biztosítását kérheti a Bizottságtól, amennyiben valamely széles körben alkalmazott és nem helyettesíthető összetevő biztonságossága tekintetében komoly aggályok merülnek fel.

Bizottság

A Bizottság munkáját a kozmetikai termékek állandó bizottsága (DE) (EN) (FR) segíti.

Háttér

Ez a rendelet a 76/768/EGK irányelven végzett számos korábbi módosítás, valamint a szükséges új módosítások miatt hatályon kívül helyezi az említett irányelvet.

Az új rendeletet 2013-tól kell alkalmazni, míg egyes rendelkezései 2010. december 1-jétől alkalmazandók: ezek a rákkeltőnek, mutagénnek vagy reprodukciót károsítónak minősített anyagokat (CMR) érintik.

Kulcsfogalmak
 • Anyag: olyan természetes állapotban előforduló vagy gyártási folyamatból származó kémiai elem és vegyületei, amely az anyag stabilitásának megőrzéséhez szükséges adalékanyagot és az alkalmazott folyamatból származó szennyező anyagot is tartalmazhat, de nem tartalmaz olyan oldószert, amely az anyag stabilitásának befolyásolása vagy összetételének megváltoztatása nélkül elkülöníthető.
 • Toxiko-kinetika: a toxikus anyagok által a szervezetben hosszú távon kifejtett hatások vizsgálata.
Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2013.7.11.
2010.12.1. (15. cikk (1) és (2) bekezdés, 14., 16., 31. és 32. cikk)
2013.1.11. (16. cikk (3) bekezdés, második albekezdés)

HL L 342., 2009.12.22.

Utolsó frissítés: 18.02.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére