RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Miljömärke

Det europeiska miljömärket är ett frivilligt system för miljömärkning. Det gör det möjligt för konsumenter att känna igen de produkter av hög kvalitet som är bäst för miljön.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av 25.11.2009 om ett EU-miljömärke.

SAMMANFATTNING

Europeiska unionens miljömärke får sättas på produkter och tjänster som har minst miljöpåverkan jämfört med andra produkter ur samma grupp *. Märkets kriterier är framtagna med utgångspunkt i vetenskapliga rön om produkters livscykel, från tillverkning till förstöring.

Märket kan ges till vilken produkt eller tjänst som helst som tillhandahålls för distribution, konsumtion eller användning på den gemensamma marknaden, mot betalning eller gratis. Det gäller inte humanläkemedel eller veterinärmedicinska läkemedel, och inte heller medicinsk utrustning.

Systemet har fastställts genom förordning (EEG) nr 880/92 (FR) och ändrats genom förordning (EG) nr 1980/2000. Förordningen (EEG) nr 66/2010 avser att förbättra reglerna för tilldelning och användning av märket, samt märkets funktion.

Tilldelningskriterier

Tilldelning av märket görs med hänsyn till europeiska miljö- och etikmål. Det rör sig i synnerhet om

 • produkters och tjänsters påverkan på klimatförändringar, miljön och den biologiska mångfalden, energi- och resursförbrukning, avfallsgenerering, föroreningar, utsläpp av farliga ämnen i miljön,
 • ersättande av farliga ämnen med säkrare ämnen,
 • hållbarhet och möjligheten att återanvända produkterna,
 • den slutliga påverkan på miljön, inklusive på konsumenternas hälsa och säkerhet,
 • efterlevnad av sociala och etiska standarder, som de internationella arbetsnormerna,
 • hänsynstagande till kriterier som fastställts av andra märken på nationell eller regional nivå,
 • att minska djurförsöken.

Märket får inte tilldelas produkter som i förordning (EG) nr 1272/2008 klassas som giftiga, farliga för miljön, cancerframkallande eller mutagena, eller substanser som är underställda den rättsliga ramen för hantering av kemikalier.

Behöriga organ

Medlemsstaterna utser ett eller flera organ som är ansvariga för märkningsprocessen på nationell nivå. Deras funktionssätt är öppet, och deras aktiviteter är öppna för alla berörda parters medverkan.

De är har bland annat ansvar för att regelbundet kontrollera att produkterna uppfyller märkets kriterier. De är behöriga att ta emot klagomål, informera allmänheten, övervaka falsk reklam eller förbjuda produkter.

Förfaranden för tilldelning och användning av märket

För att omfattas av märket, ska de ekonomiska aktörerna lämna in en ansökan till

 • en eller flera medlemsstater, som skickar den vidare till den behöriga nationella myndigheten,
 • en tredjestat, som skickar den vidare till den medlemsstat där produkten saluförs.

Om produkterna uppfyller märkets krav, sluter det behöriga organet ett avtal med aktören för att fastställa villkoren för användande och återkallande av märket. Aktören får då sätta märkets logotyp på produkten. Märkets användande är underställt betalning av en avgift då ansökan lämnas in, och en årlig avgift.

Kommissionen fastställer en förteckning över de produkter som omfattas av märket.

Europeiska unionens miljömärkningsnämnd (EUEB)

Kommissionen inrättar en kommitté som representerar de behöriga nationella organen. Den rådfrågas under utarbetandet eller översynen av kriterierna för tilldelning av märket.

Bakgrund

Förordning (EG) nr 1980/2000 är upphävd. Den fortsätter dock att gälla för avtal som slutits innan den nuvarande förordningen trädde i kraft, ända till deras normala utgångsdatum.

Rättsaktens nyckelbegrepp
 • Produktgrupp: en uppsättning produkter som har liknande syften, användning eller andra egenskaper, eller som är likvärdiga ifråga om hur konsumenterna uppfattar dem.

HÄNVISNINGAR

RättsaktIkraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 66/2010

20.2.2010

-

EUT L 27, 30.1.2010

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2010/709/EU av den 22 november 2010 om inrättande av Europeiska unionens miljömärkningsnämnd [delgivet med nr K(2010) 7961] Text av betydelse för EES
Direktivet inrättar Europeiska unionens miljömärkningsnämnd (EUEB). Dess medlemmar utses av kommissionen. Den består av representanter för medlemsstaterna i Europeiska unionen och i Europeiska ekonomiska området, liksom för nationella och europeiska behöriga organ.

Senast ändrat den 16.02.2011

Se även

 • Webbplatsen för det europeiska miljömörket (EN)
 • Webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljö, handlingsplan för hållbar konsumtion och produktion (EN)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början