RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kuluttajapolitiikkaa tukevien yhteisön toimien rahoitusta koskevat yleiset puitteet vuosille 2004-2007

Arkisto

Euroopan unioni on vahvistanut kuluttajapolitiikan tueksi 81,8 miljoonan euron rahoituskehyksen vuosiksi
2004-2007. Kehyksestä rahoitetaan 19 toimea, jotka koskevat kuluttajien turvallisuuden suojelua (palvelut ja muut tuotteet kuin elintarvikkeet), kuluttajien taloudellisten ja oikeudellisten etujen suojelua, tiedotus- ja neuvontatoimien edistämistä sekä kuluttajajärjestöjen edistämistä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 20/2004/EY, tehty 8 päivänä joulukuuta 2003, kuluttajapolitiikkaa tukevien yhteisön toimien rahoitusta koskevista yleisistä puitteista vuosille 2004-2007. [Muutossäädökset]

TIIVISTELMÄ

Päätöksellä N:o 1926/2006/EY kumotaan päätös N:o 20/2004 31 päivästä joulukuuta 2006 lähtien (ks. jäljempänä).

Päätöksellä N:o 20/2004/EY korvattiin päätös N:o 283/1999/EY (jonka voimassaolo oli päättynyt vuonna 2003), ja siinä vahvistettiin nelivuotinen rahoituskehys. Tavoitteena oli luoda suora kytkös kuluttajapolitiikan tueksi rahoitettavien toimien ja vuosiksi 2000-2006 laaditun kuluttajapoliittisen strategian ensisijaisten tavoitteiden välille siten, että otetaan huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus.

Päätöksen mukaan oli tarkoitus rahoittaa vuosittain 81,8 miljoonalla eurolla (31. joulukuuta 2006 päättyvälle kaudelle oli varattu 60,6 miljoonaa euroa) yhteensä 19:ää kuluttajapolitiikan kehittämistoimea.

Rahoituskehykseen saattoivat osallistua Euroopan talousalueen maat sekä assosioituneet maat.

Uudesta rahoitusvälineestä vuosiksi 2004-2007 rahoitettiin esimerkiksi nopeaa varoitusjärjestelmää RAPEXia, kuluttajariitoja tuomioistuinten ulkopuolella ratkaisevien elinten verkkoa (EEJ-verkko) (ks. kohta "Asiaan liittyvät säädökset") ja erityishankkeita, jotka vastaavat yhteisön kuluttajapolitiikan tavoitteita ja painopistealueita.

Vuosibudjetti vastasi kuluttajapolitiikkaa tukeneille toimille edellisellä ajanjaksolla varattua vuosibudjettia.

Lisätietoja esitetään yhteisön kuluttajansuojatoimien rahoituskehystä vuosiksi 1999-2003 käsittelevällä SCADplus-sivustolla.

Päätös N:o 1926/2006/EY

Päätöksellä perustetaan kuluttajapolitiikkaa koskeva yhteisön uusi toimintaohjelma (kaudeksi 31. joulukuuta 2006-31. joulukuuta 2013), joka korvaa vuosien 2004-2007 yleisen rahoituskehyksen.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantulo - Voimassaolon päättymispäiväMääräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissaEuroopan unionin virallinen lehti
Päätös N:o 20/2004/EY [hyväksyminen: yhteispäätösmenettely COD/2003/0020]12.1.2004
31.12.2006
-EUVL L 5, 9.1.2004

MuutosasiakirjatVoimaantuloMääräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissaEuroopan unionin virallinen lehti
Päätös N:o°786/2004/EY26.11.2004-EUVL L 138, 30.4.2004

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle päätöksessä N:o 20/2004/EY vahvistettujen kuluttajapolitiikkaa tukevien yhteisön toimien täytäntöönpanosta vuosina 2004-2005 [KOM(2006) 193 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].
Kertomuksessa esitetään yksityiskohtaiset tiedot vuosiksi 2004 ja 2005 suunniteltujen kuluttajapolitiikkaa tukevien 19 toimen toteuttamiseen käytetyistä summista.
Tänä aikana jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön uusia koordinoituja markkinoiden valvontatoimia. Muut aloitteet koskevat kuluttajille suunnattuja tiedotus- ja valistustoimia.

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle päätöksessä 283/1999/EY vahvistettujen yleisten puitteiden mukaisten, vuosina 2002-2003, toteutettujen kuluttajia koskevien yhteisön toimien täytäntöönpanosta ja arvioinnista [KOM(2005) 432 - Ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä].
Kertomuksessa tarkastellaan vuosina 2002-2003 toteutettuja kuluttajia koskevia toimia ja arvioidaan myös joitakin vuonna 2004 toteutettuja toimia.
Tuoreimpien toimien tavoitteena on lähinnä parantaa kuluttajan tietopohjaa. Tähän tähtääviä toimia on Euroopan kuluttajakeskusten verkoston (ECC-Net) perustaminen tammikuussa 2005, jolloin yhdistettiin EU-kuluttajaneuvontapisteiden verkosto ja tuomioistuinten ulkopuolisten riidanratkaisuelinten verkosto.
Kertomuksessa todetaan myös tarve tukea kuluttajajärjestöjä tehokkaammin ja vahvistaa niiden valmiuksia.

 
Viimeisin päivitys 05.03.2007
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun