RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 11 sprog

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Strategi for forbrugerpolitikken 2002-2006

Arkiv

Meddelelsen vil skabe et højt fælles forbrugerbeskyttelsesniveau, en effektiv håndhævelse af forbrugerbeskyttelsesreglerne og inddragelse af forbrugerorganisationerne i EU's politikker.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - "Strategi for forbrugerpolitikken 2002-2006" [KOM(2002) 208 endelig - De Europæiske Fællesskabers Tidende C 137/2 af 8.6.2002]

RESUMÉ

Ovennævnte tre mål skal bidrage til at fremme indarbejdelsen af forbrugerspørgsmål i alle EU's politikker, at give forbrugerne størst muligt udbytte af det indre marked og at forberede udvidelsen.

Forbrugerne udnytter ikke hele det potentiale, der ligger i det indre marked. For at det indre marked kan styrkes, må forbrugerne have enklere og mere ensartede regler, som anvendes på samme måde i hele EU, og der skal være lettere adgang til forbrugeroplysning og uddannelse samt effektive ankemuligheder.

Strategien omfatter følgende områder:

  • forbrugernes sikkerhed
  • økonomiske og juridiske aspekter vedrørende forbrugernes stilling på markedet
  • forbrugeroplysning og -uddannelse
  • støtte til forbrugerorganisationerne og disses bidrag til udarbejdelse af forbrugerpolitikken.

Strategiens målsætninger er:

  • Et højt fælles forbrugerbeskyttelsesniveau i hele EU
  • Effektiv håndhævelse af forbrugerbeskyttelsesreglerne
  • Inddragelse af forbrugerorganisationerne i EU's politikker.

Disse målsætninger gennemføres ved hjælp af en lang række foranstaltninger i løbet af de næste fem år (2002-2006). Der forventes vedtaget et kortsigtet rullende program, som løbende skal evalueres. De vigtigste foranstaltninger, som Kommissionen agter at træffe for hver målsætning i de næste fem år, er beskrevet i strategien. Kommissionen vil forelægge særskilte forslag herom for Rådet og for Europa-Parlamentet og Rådet.

Målsætning 1: "Et højt fælles forbrugerbeskyttelsesniveau i hele EU"

Hensigten er, med det mest relevante middel (rammedirektiv, standarder, bedste praksis), at harmonisere ikke bare sikkerhed vedrørende varer og tjenesteydelser, men også de økonomiske og juridiske aspekter, der giver forbrugerne den nødvendige tillid til at gennemføre transaktioner hvor som helst i det indre marked. I forbindelse med denne målsætning er de vigtigste aktioner at sikre opfølgningen af spørgsmål vedrørende god forretningsskik, som behandlet i grønbogen om forbrugerbeskyttelse i EU, og vedrørende tjenesteydelsessikkerhed.

Målsætning 2: "Effektiv håndhævelse af forbrugerbeskyttelsesreglerne"

Den økonomiske integration øges støt på det indre marked, og forbrugerne får stadig flere muligheder. Derfor bør de i praksis have den samme beskyttelse i hele EU. De prioriterede aktioner i forbindelse med denne målsætning er udvikling af et administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne og nye ankemuligheder for forbrugerne.

Målsætning 3: "Inddragelse af forbrugerorganisationerne i EU's politikker"

Hvis forbrugerbeskyttelsespolitikkerne skal være effektive, må forbrugerne selv have mulighed for at yde bidrag til udviklingen af de politikker, der vedrører dem. Forbrugerne og deres repræsentanter skal have den nødvendige kapacitet og de nødvendige ressourcer til at fremme deres interesser på lige fod med andre berørte parter.

I forbindelse med denne målsætning omfatter de vigtigste aktioner en gennemgang af mekanismerne for forbrugerorganisationernes deltagelse i udarbejdelsen af EU's politikker og iværksættelse af uddannelsesprojekter og kapacitetsopbyggende projekter.

RetsaktIkrafttrædelsesdatoSidste frist for gennemførelse i medlemsstaterne
Strategi for forbrugerpolitikken 2002-2006--

TILHØRENDE RETSAKTER

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 20/2004/EFaf 8. december 2003 om en generel ramme for finansiering af Fællesskabets aktioner til støtte for forbrugerpolitikken for perioden 2004-2007 [Den Europæiske Unions Tidende L 5 af 9.9.2004]

Rådets resolution af 2. december 2002 om Fællesskabets strategi for forbrugerpolitikken 2002-2006 [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rådet udtrykker i sin resolution tilfredshed med strategien og de tre målsætninger og opfordrer Kommissionen, og medlemsstaterne hvor det er relevant, til at gennemføre strategien. Kommissionen opfordres til med 18 måneders mellemrum at fremlægge en revision af strategien, der bygger på en evaluering af virkningen af Fællesskabets og medlemsstaternes aktiviteter til støtte for de i strategien fastlagte målsætninger.

 
Seneste ajourføring: 28.04.2005
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top