RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 23 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Wieloletni program działań w dziedzinie zdrowia (2014–2020) (wniosek)

Komisja Europejska przedstawia trzeci wieloletni program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2014–2020. Program wspiera państwa członkowskie w ich wysiłkach mających na celu poprawę zdrowia obywateli oraz zapewnienie długotrwałości systemów zdrowotnych, co wpisuje się w strategię Europa 2020.

WNIOSEK

Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego”, trzeciego wieloletniego programu działań UE w dziedzinie zdrowia na lata 2014–2020 [KOM(2011) 709 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” (2014–2020) jest trzecim wieloletnim programem działania Unii Europejskiej (UE). Pomaga i wspiera państwa członkowskie w celu:

 • podjęcia niezbędnych reform na rzecz innowacyjności i stabilności systemów opieki zdrowotnej,
 • zwiększania dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej dla obywateli,
 • promocji zdrowia wśród obywateli europejskich i zapobiegania chorobom,
 • ochrony obywateli europejskich przed transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia.

Cel szczegółowy nr 1: wspieranie innowacyjności i stabilności systemów opieki zdrowotnej

Pomoc Komisji Europejskiej dla państw członkowskich obejmuje rozwiązywanie problemu niedoborów zasobów zarówno ludzkich, jak i finansowych. Ponadto Komisja zachęca państwa członkowskie do wdrażania innowacji w dziedzinie opieki zdrowotnej, na przykład wykorzystywania rozwiązań w zakresie e-zdrowia oraz do dzielenia się wiedzą w tej dziedzinie. Program zapewnia również wsparcie w ramach Europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu.

Cel szczegółowy nr 2: zwiększanie dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej dla obywateli UE

Komisja zaleca tworzenie systemów akredytacji i wsparcia dla europejskich sieci referencyjnych, co umożliwi na przykład wsparcie działań w dziedzinie rzadkich chorób. Opracowanie wytycznych europejskich w zakresie bezpieczeństwa pacjentów oraz rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych.

Cel szczegółowy nr 3: promocja zdrowia i zapobieganie chorobom

Zachęca się państwa członkowskie do wymiany najlepszych praktyk dotyczących zapobiegania uzależnieniu od tytoniu, nadużywania alkoholu oraz otyłości. Proponowane są także specjalne działania w obszarze profilaktyki chorób przewlekłych, w tym nowotworów.

Cel szczegółowy nr 4: ochrona obywateli przed transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia

W opinii Komisji należy zwiększyć poziom gotowości i koordynacji w sytuacjach kryzysowych związanych z transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia.

Przepisy finansowe

Przydział środków finansowych na realizację programu wynosi 446 mln EUR na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. W programie mogą uczestniczyć:

 • wszystkie państwa członkowskie UE,
 • państwa przystępujące do UE, państwa kandydujące oraz potencjalne państwa kandydujące korzystające ze strategii przedakcesyjnej,
 • państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) (EN) zgodnie z warunkami ustalonymi w porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG),
 • państwa sąsiedzkie i państw, do których znajduje zastosowanie europejska polityka sąsiedztwa (ENP) (DE) (EN) (FR) zgodnie z warunkami określonymi w stosownej umowie dwu- lub wielostronnej.

Wkład finansowy Unii może przybierać również formę dotacji lub zamówień publicznych na rzecz finansowania działań o wyraźnej wartości dodanej dla UE lub dotacji przyznawanych na finansowanie funkcjonowania podmiotów pozarządowych. Dotacje wypłacane przez Unię nie mogą przekroczyć 60% kosztów kwalifikowalnych i mogą zostać przyznane legalnie działającym organizacjom, takim jak:

 • władze i organy publiczne,
 • instytucje badawcze,
 • instytucje zajmujące się ochroną zdrowia,
 • placówki akademickie,
 • uczelnie wyższe,
 • przedsiębiorstwa.

W przypadkach wyjątkowej użyteczności wspomniane dotacje mogą obejmować maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych.

Ze środków finansowych przyznanych na realizację programu można także pokrywać wydatki związane z przygotowaniami, monitorowaniem, kontrolą, audytami i oceną niezbędnymi do zarządzania programem.

Realizacja programu

Realizacja działań programu podlega kontroli Komisji, która współpracuje ściśle w tym zakresie z państwami członkowskimi. Ponadto Komisję wspiera komitet zgodnie z rozporządzeniem w sprawie uprawnień wykonawczych Komisji.

Państwa członkowskie wyznaczają krajowe punkty kontaktowe w celu promowania programu i upowszechniania jego wyników w poszczególnych państwach.

Niniejsze rozporządzenie uchyla decyzję ustanawiającą drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia od 1 stycznia 2014 r.

ODNIESIENIA

Wniosek Dziennik Urzędowy Procedura

KOM(2011) 709 wersja ostateczna

2011/0339/COD

Ostatnia aktualizacja: 11.01.2012

Zobacz także

 • Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów – Wieloletni program działań w dziedzinie zdrowia (2014–2020) (EN)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony