RSS
Abėcėlinė rodyklė
Šis puslapis prieinamas 23 kalbu
Naujos galimos kalbos:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sveikatos priežiūros daugiametė programa (2014–2020 m.) (pasiūlymas)

Europos Komisija pristato trečią 2014–2020 metų sveikatos priežiūros daugiametę programą. Ši programa, kurioje sutelkiamas dėmesys į poreikį remti valstybių narių pastangas gerinti piliečių sveikatą ir užtikrinti sveikatos priežiūros sistemų tvarumą, yra strategijos „Europa 2020“ dalis.

PASIŪLYMAS

2011 m. lapkričio 9 d. pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas, kuriuo patvirtinama trečioji daugiametė ES sveikatos srities veiksmų 2014–2020 m. programa „Sveikata ekonomikos augimui skatinti“ (KOM(2011) 709 galutinis – neskelbta Oficialiajame leidinyje).

SANTRAUKA

Programa „Sveikatos priežiūros augimas“ (2014–2020 m.) yra trečioji Europos Sąjungos (ES) sveikatos priežiūros daugiametė programa. Ji padeda (skatina) valstybėms narėms:

 • imtis būtinų, naujoviškų ir perspektyvių sveikatos sistemos reformų;
 • pagerinti prieigą prie kokybiškesnės ir saugesnės sveikatos priežiūros;
 • skatinti Europos piliečius rūpintis sveikata ir vykdyti ligų prevenciją;
 • apsaugoti Europos piliečius nuo tarpvalstybinių pavojų.

1 tikslas – prisidėti prie naujoviškos ir perspektyvios sveikatos sistemos

Europos Komisija turi padėti valstybėms narėms įveikti žmogiškųjų ir finansinių išteklių trūkumą. Ji taip pat turi jas skatinti naudoti sveikatos sistemos naujoves, pavyzdžiui, e. sveikatą, ir dalytis savo patirtimi šioje srityje. Programa taip pat remia Europos partnerystę aktyvaus senėjimo ir geros sveikatos inovacijų srityje.

2 tikslas – pagerinti prieigą prie kokybiškesnės ir saugesnės sveikatos priežiūros

Komisija siūlo įsteigti Europos retų ligų pavyzdinių tinklų akreditacijos sistemą. Taip pat reikėtų parengti Europos gaires pacientų saugumo ir antimikrobinių medžiagų naudojimo srityje.

3 tikslas – gerinti sveikatos sistemą ir ligų prevenciją

Valstybės narės kviečiamos dalytis savo patirtimi rūkymo, alkoholio vartojimo ir nutukimo srityse. Turi būti naudojami konkretūs veiksmai, siekiant padėti išvengti lėtinių ligų, įskaitant vėžį.

4 tikslas – saugoti piliečius nuo tarpvalstybinių grėsmių sveikatai

Komisija mano, kad reikia pagerinti pasirengimo lygį ir koordinavimo pajėgumus iškilus rimtoms tarpvalstybinėms grėsmėms.

Baigiamosios nuostatos

Programai skirti 446 milijonai eurų 2014 m. sausio 1 d.–2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui. Programoje gali dalyvauti:

 • visos ES valstybės narės;
 • į ES stojančios šalys, šalys kandidatės ar galimos kandidatės, kurios naudoja pasirengimo narystei strategiją;
 • Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalys (EN) pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimo sąlygas;
 • kaimyninės šalys ir šalys, priskiriamos Europos kaimynystės politikai (EKP) (DE) (EN) (FR) per dvišalių ar daugiašalių susitarimų sąlygas.

ES taip pat gali finansiškai padėti per dotacijas ar viešuosius pirkimus, siekiant finansuoti veiksmus su Europos pridėtine verte, arba teikti veiklos dotacijas nevyriausybinėms organizacijoms. Šios dotacijos 60 % prisideda prie reikalavimus atitinkančių išlaidų ir apima platų spektrą teisiškai įsteigtų organų, pavyzdžiui:

 • valdžios institucijas ir viešąsias įstaigas;
 • mokslinių tyrimų institutus;
 • sveikatos priežiūros įstaigas;
 • universitetus;
 • aukštojo mokslo institucijas;
 • įmones.

Tik išimtiniais atvejais šios subsidijos gali siekti 80 % reikalavimus atitinkančių išlaidų.

Subsidijos taip pat gali padengti išlaidas, susijusias su programai reikalinga parengiamąja, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veikla.

Programos vykdymas

Veiksmų įgyvendinimo programą kontroliuoja Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis. Be to, Komisijai padeda komitetas, remiantis reglamentu dėl Komisijos įgyvendinimo įgaliojimų.

Valstybės narės paskiria nacionalinius kontaktinius punktus, kad būtų viešinama programa ir programos vykdymo rezultatai savoje šalyje.

Šis reglamentas panaikina antrosios sveikatos priežiūros programos sprendimą nuo 2014 m. sausio 1 d.

NUORODA

Pasiūlymas Oficialusis leidinys Procedūra

KOM(2011) 709 galutinis

-

2011/0339/COD

Paskutinį kartą atnaujinta: 11.01.2012

Taip pat žr.

 • Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas – daugiametė sveikatos sistemos veiksmų programa (2014–2020 m.) (EN)
Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią