RSS
Азбучен показалец
Тази страница е достъпна на 23 езика
Налични нови езици:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Многогодишна програма за действие в областта на здравето (2014—2020 г.) (предложение)

Европейската комисия представr своята трета многогодишна програма за действие в областта на здравето за периода 2014—2020 г. Тази програма отговаря на необходимостта да бъдат подкрепени държавите членки в усилията им за подобряване на здравето на гражданите и да се гарантира устойчивостта на здравните системи като част от стратегията „Европа 2020“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета от 9 ноември 2011 г. за създаване на програма „Здраве за растеж“ — трета многогодишна програма за действие на ЕС в областта на здравето за периода 2014—2020 г. [COM(2011) 709 окончателен — непубликуван в Официален вестник].

ОБОБЩЕНИЕ

Програмата „Здраве за растеж“ (2014—2020 г.) е трета многогодишна програма за действие на Европейския съюз (ЕС). Тя подпомага/подкрепя държавите членки с оглед на:

 • предприемане на необходимите реформи за постигането на новаторски и устойчиви здравни системи;
 • подобряване на достъпа на гражданите до по-качествено и по-сигурно здравно обслужване;
 • постигане на добро здраве на европейските граждани и профилактика на болестите;
 • защита на европейските граждани от трансгранични заплахи за здравето.

Цел № 1: да се допринесе за постигането на новаторски и устойчиви здравни системи

Европейската комисия следва да подпомогне държавите членки за справяне с недостига на човешки и финансови ресурси. Тя следва също да ги насърчи да интегрират иновациите в здравеопазването, например по отношение на електронното здравеопазване, и да споделят своя опит в тази област. Програмата подкрепя също Европейското партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве.

Цел № 2: подобряване на достъпа на гражданите до по-качествено и по-сигурно здравно обслужване

Комисията предлага да се създаде система за акредитация и подпомагане на Европейските референтни мрежи, което ще позволи например подкрепата за дейности във връзка с редки заболявания. Също така следва да се изготвят европейски насоки за безопасност на пациентите и използване на антимикробни средства.

Цел № 3: постигане на добро здраве и профилактика на болестите

Приканват се държавите членки да обменят своите най-добри практики по отношение на борбата с тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и затлъстяването. Следва да бъдат предприети също специфични действия, позволяващи подкрепата за профилактиката на хроничните заболявания, включително рак.

Цел № 4: защита на гражданите от трансгранични заплахи за здравето

Комисията счита, че следва да се подобри равнището на подготвеност и капацитетът за координация в случаи на тежки трансгранични заплахи за здравето.

Финансови разпоредби

Заделените финансови средства за изпълнение на програмата са в размер на 446 милиона евро за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. Програмата е отворена за участието на:

 • всички държави — членки на ЕС;
 • държави, присъединяващи се към ЕС, държави кандидатки или потенциални кандидатки, ползващи се от предприсъединителна стратегия;
 • държави от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) (EN) в съответствие с условията, определени в Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП);
 • съседни на ЕС държави и държави, по отношение на които се прилага Европейската политика на съседство (ЕПС) (DE) (EN) (FR) в съответствие с условията, установени в приложимото двустранно или многостранно споразумение.

Финансовото участие на Съюза може да бъде и под формата на безвъзмездни средства или обществени поръчки с цел финансиране на действия, имащи добавена стойност за ЕС, или безвъзмездни средства за оперативни разходи на неправителствени организации. Тези безвъзмездни средства представляват 60 % от допустимите разходи и засягат широк спектър от законно учредени организации, като например:

 • органи на публичната власт и органи от публичния сектор;
 • научноизследователски институции;
 • здравни институции;
 • университети;
 • висши учебни заведения;
 • предприятия.

Само в изключителни случаи тези безвъзмездни средства могат да достигнат 80 % от допустимите разходи.

Финансовите средства могат също така да покриват разходите във връзка с дейности по подготовка, наблюдение, контрол, одит и оценяване, които са необходими за изпълнение на програмата.

Изпълнение на програмата

Изпълнението на дейностите по програмата се контролира от Комисията в тясно сътрудничество с държавите членки. Комисията се подпомага освен това от комитет, в съответствие с Регламента относно изпълнителните правомощия от страна на Комисията.

Държавите членки следва да определят национални координационни центрове за популяризиране на програмата и нейните резултати в своите страни.

Настоящият регламент отменя решението във връзка с Втората програма за действие на Общността в областта на здравето считано от 1 януари 2014 г.

ПРЕПРАТКИ

Предложение Официален вестник Процедура

COM(2011) 709 окончателен

-

2011/0339/COD

Последна актуализация: 11.01.2012

Вижте още

 • Генерална дирекция „Здраве и потребители“ — многогодишна програма за действие в областта на здравето (2014—2020 г.) (EN)
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата