RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ackreditering och marknadsövervakning

Syftet med denna förordning är att ta fram en gemensam ram för hur strukturerna för ackreditering ska se ut inom EU och följaktligen underlätta rörligheten för varor mellan medlemsstaterna. Väl fungerande ackrediteringsstrukturer är avgörande för att kunna garantera en god kontroll från de organ som bedömer produkters överensstämmelse och marknadsövervakning av produkter och ekonomiska aktörer på EU:s marknad.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (Text av betydelse för EES).

SAMMANFATTNING

Förordningen inför tydliga regler för organisation och tillvägagångssätt vid ackreditering av de organ som ska ackrediteras i medlemsstaterna och som har i uppdrag att bedöma ämnen, preparat eller andra produkter, bearbetade eller inte, som ska släppas ut på gemenskapsmarknaden.

Det är viktigt att garantera en hög övervakningsnivå av marknaden för att kunna uppfylla kraven på att skydda allmänhetens intressen, till exempel folkhälsan och säkerheten i allmänhet, arbetsmiljön, konsumentskyddet, miljöskyddet och miljösäkerheten.

Bestämmelserna stärker det system som redan finns utan att befintliga instrument försvagas, till exempel direktivet om allmän produktsäkerhet, som i stort sett har gett goda resultat.

Ackreditering

Denna förordning reglerar den europeiska politiken för ackreditering. Det fastställs för första gången en gemensam och legal bas för ackreditering och ger därmed en övergripande rättslig ram som reglerar organisationen av ackreditering inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), sedan den 1 januari 2010.

Ackrediteringen erkänns som den sista kontrollinstansen för kontroll av tjänster för utvärdering av överensstämmelse, frivilliga eller obligatoriska. Ackrediteringen är inte kommersialiserad, eftersom det skulle underminera dess värde och trovärdighet.

Ackreditering kännetecknas av att:

 • det bara finns ett ackrediteringsorgan per medlemsstat,
 • det inte finns någon konkurrens mellan ackrediteringsorgan och organ för bedömning av överensstämmelsen,
 • ackreditering är myndighetsutövning,
 • ackrediteringsorgan är ideella och respektera principerna om opartiskhet och objektivitet.

Europeiska samarbetet för ackreditering (EA) (EN) skall ansvara för organisationen av referentbedömningen, där kontroll av ackrediteringsorganens kompetens och funktion utövas. Genom mekanismen för referentbedömning, bidrar EA till kvaliteten på de nationella ackrediteringsorganens tjänster och därmed till ömsesidigt erkännande av intyg om överensstämmelse i hela EU och resten av världen.

Övervakning av marknaden

Medlemsstaterna ska garantera en effektiv övervakning av deras marknad. De har ansvar för att organisera och genomföra fördjupade kontroller så att produkter som omfattas av gemenskapens harmoniseringslagstiftning uppfyller krav på skydd av allmänna intressen, bland annat folkhälsa och säkerhet.

De behöriga myndigheter som övervakar marknaden ska se till att produkter på gemenskapens marknad övervakas. De ska ombesörja:

 • kontroll av överensstämmelse avseende säkerhetskrav för produkter,
 • uppföljning av klagomål eller rapporter om risker relaterade till produkter,
 • övervaka olyckor och hälsoskador som dessa produkter misstänks ha orsakat,
 • kontroll av korrigerande åtgärder,
 • följa upp och uppdatera vetenskaplig och teknisk kunskap i säkerhetsfrågor,
 • uppföljning av underrättelser om farliga produkter i Rapex.

Medlemsstaterna ska samarbeta effektivt och utbyta information mellan kommissionen och berörda gemenskapsbyråer.

Marknadsövervakningsmyndigheterna ska göra lämpliga kontroller av produkters egenskaper – genom dokumentkontroll, fysisk kontroll eller kontroll i laboratorium – och kan kräva att de ekonomiska aktörerna lämnar nödvändig dokumentation och information och att få tillträde till de berörda ekonomiska aktörernas lokaler för att behålla sitt oberoende och kunna genomföra sin övervakningsuppgift.

Om myndigheterna fastställer att en produkt utgör en risk ska den vidta lämpliga åtgärder för att informera konsumenterna om detta; om produkten utgör en allvarlig risk ska medlemsstaterna se till att:

 • produkten ändras i Rapex,
 • produkten återkallas eller dras tillbaka,
 • produkten ändras och att risken försvinner.

Om det föreligger risk, ska medlemsstaterna utan dröjsmål meddela sitt beslut till berörd ekonomisk aktör och kommissionen och ange exakt på vilka grunder beslutet fattats.

Vad gäller kontrollen av produkter som förs in på gemenskapens marknad ska medlemsstaterna ge tullmyndigheterna nödvändiga medel för att säkerställa lämpliga kontroller av produkternas säkerhet innan den släpps för fri omsättning. Om allvarlig fara uppstår eller kan befaras eller om angivna tillhörande dokument saknas ska tullmyndigheterna senarelägga frisläppandet för den berörda produkten.
Marknadsövervakningsmyndigheterna och tullmyndigheterna ska samarbeta för att trygga en effektiv kontroll av produktsäkerheten.

Vissa delar av den verksamhet som krävs när förordningen träder i kraft kan finansieras av unionen.

Genom denna förordning upphävdes förordning (EG) nr 339/93 den 1 januari 2010.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt Dag för ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 765/2008

2.9.2008

-

EUT L 218, 13.8.2008

ANSLUTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat och om upphävande av beslut nr 3052/95/EG (Text av betydelse för EES) [EUT L 218, 13.8.2008].

Senast ändrat den 17.11.2010

Se även

 • Webbplats för Generaldirektoratet för näringsliv och industri om ömsesidigt erkännande (DE) (EN) (FR)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början