RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Akkreditointi ja markkinavalvonta

Tässä käsitellyn asetuksen tarkoituksena on luoda yhteinen kehys akkreditointiin liittyville infrastruktuureille Euroopan unionissa (EU) ja helpottaa sen myötä tavaroiden liikkumista jäsenvaltioiden välillä. Akkreditoinnin infrastruktuurien on toimittava moitteettomasti, jotta tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten sekä tuotteiden ja talouden toimijoiden valvonta Euroopan markkinoilla voidaan varmistaa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

TIIVISTELMÄ

Tässä käsitellyn asetuksen tavoitteena on vahvistaa selkeät säännöt niiden jäsenvaltioissa sijaitsevien laitosten akkreditoinnin järjestämistä ja toimintaa varten, jotka arvioivat yhteisön markkinoille saatettavaksi tarkoitettujen aineiden, valmisteiden tai muiden tuotteiden vaatimustenmukaisuutta riippumatta siitä onko kyseisiä aineita, valmisteita tai tuotteita muunnettu vai ei.

Yleisten etujen kuten yleisen terveyden ja turvallisuuden, työterveyden ja -turvallisuuden, kuluttajansuojelun, ympäristönsuojelun sekä turvallisuuden suojaamisen vaatimuksiin vastaamiseksi on tärkeää taata korkea markkinavalvonnan taso.

Näillä säännöillä vahvistetaan jo voimassa olevaa järjestelmää heikentämättä nykyisiä säädöksiä kuten yleisestä tuoteturvallisuudesta annettua direktiiviä, joka on osoittautunut yleisesti toimivaksi.

Akkreditointi

Käsillä olevassa asetuksessa vahvistetaan EU:n akkreditointipolitiikan puitteet. Siinä säädetään ensimmäisen kerran akkreditointia koskeva yhteinen oikeusperusta ja luodaan siten kattava oikeudellinen kehys, jolla säännellään akkreditoinnin järjestämistä Euroopan talousalueella (ETA) 1. tammikuuta 2010 alkaen.

Akkreditointi määritellään valvonnan viimeiseksi tasoksi, jolla varmistetaan vapaaehtoisten tai pakollisten vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen asianmukaisuus. Akkreditointia ei käytetä kaupallisiin tarkoitusperiin sikäli kuin se heikentää akkreditoinnin arvoa ja uskottavuutta.

Akkreditoinnin ominaispiirteet ovat seuraavat:

 • kussakin jäsenvaltiossa on vain yksi akkreditointielin
 • akkreditointielimet ja vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset eivät kilpaile keskenään
 • akkreditointi on viranomaistoimintaa
 • akkreditointielimet ovat voittoa tavoittelemattomia ja noudattavat puolueettomuuden ja objektiivisuuden periaatteita.

Eurooppalaisten akkreditointielinten yhteistyöjärjestö (European co-operation for Accreditation, EA) (EN) vastaa kansallisten akkreditointielinten pätevyyttä ja toimintaa koskevan vertaisarvioinnin hallinnoinnista. Vertaisarviointimekanismin avulla EA parantaa kansallisten akkreditointielinten palvelujen laatua ja edistää siten vaatimustenmukaisuustodistusten vastavuoroista hyväksyntää EU:n alueella ja muualla maailmassa.

Markkinavalvonta

Jäsenvaltiot vastaavat markkinoidensa tehokkaasta valvonnasta. Niillä on velvollisuus järjestää ja toteuttaa tarkkoja tarkastuksia, jotta yhteisön yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat tuotteet täyttävät yleisten etujen kuten terveyden ja turvallisuuden suojaan liittyvät vaatimukset.

Kunkin jäsenvaltion toimivaltaiset markkinavalvontaviranomaiset varmistavat tuotteiden valvonnan yhteisön markkinoilla. Niiden tehtävänä on varmistaa seuraavat seikat:

 • tuoteturvallisuusvaatimusten noudattamisen valvonta
 • tuotteiden aiheuttamiin vaaroihin liittyvien valitusten tai raporttien jatkotoimet
 • kyseisten tuotteiden aiheuttamiksi epäiltyjen onnettomuuksien ja terveyshaittojen seuranta
 • korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen
 • turvallisuuskysymyksiin liittyvän tieteellisen ja teknisen tietämyksen seuranta ja päivitys
 • tuoteturvallisuutta koskevaan EU:n nopeaan tiedonvaihtojärjestelmään (RAPEX) vaarallisista tuotteista tehtävien ilmoitusten seuranta.

Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä ja varmistettava keskinäinen tietojenvaihto sekä komission ja asiaankuuluvien yhteisön virastojen välinen yhteydenpito.

Markkinavalvontaviranomaiset suorittavat tuotteen ominaisuuksia koskevia asianmukaisia tarkastuksia asiakirjojen perusteella sekä fyysisillä ja laboratoriotarkastuksilla ja voivat vaatia talouden toimijoilta tarvittavat tiedot ja käydä niiden toimitiloissa hoitaakseen valvontatehtävänsä riippumattomasti ja paremmin.

Jos viranomaiset tunnistavat vaaraa aiheuttavan tuotteen, ne varoittavat käyttäjiä asianmukaisin toimenpitein. Kun tuote aiheuttaa vakavan vaaran, jäsenvaltioiden on varmistettava, että

 • tuotteen tietoja muutetaan RAPEX-järjestelmässä
 • tuote palautetaan tai vedetään pois markkinoilta
 • tuotetta muutetaan vaaran poistamiseksi.

Jos tuote aiheuttaa vaaraa, jäsenvaltiot ilmoittavat viipymättä päätöksestään ja sen täsmällisistä perusteista asianomaiselle talouden toimijalle ja komissiolle.

Jäsenvaltiot antavat tulliviranomaisille tarvittavat resurssit yhteisön markkinoille tulevien tuotteiden valvontaa varten, jotta nämä voivat suorittaa asiaankuuluvat tuoteturvallisuustarkastukset ennen tuotteiden luovuttamista vapaaseen liikkeeseen. Jos on olemassa vakava vaara, oletettu tai todellinen, taikka jos tuotteen mukana ei ole vaadittuja asiakirjoja, tulliviranomaiset keskeyttävät kyseisen tuotteen luovuttamisen vapaaseen liikkeeseen.
Markkinavalvontaviranomaiset ja tulliviranomaiset toimivat yhteistyössä varmistaakseen tuoteturvallisuuden tehokkaan valvonnan.

Unioni voi rahoittaa joitakin tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten säädettyjä toimia.

Tässä käsitelty asetus kumoaa asetuksen (EY) N:o 339/93 1. tammikuuta 2010 alkaen.

VIITTEET

Asiakirja Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL

Asetus (EY) N:o 765/2008

2.9.2008

-

EUVL L 218, 13.8.2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 764/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tiettyjen kansallisten teknisten määräysten soveltamista toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin tuotteisiin koskevista menettelyistä sekä päätöksen N:o 3052/95/EY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) [EUVL L 218, 13.8.2008].

Viimeisin päivitys 17.11.2010

Katso myös

 • Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston verkkosivu vastavuoroisesta tunnustamisesta (DE) (EN) (FR)
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun