RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Producten met gebreken: aansprakelijkheid

De Europese wetgeving beschermt de consument tegen schade als gevolg van producten met gebreken. Zo kunnen benadeelden een schadevergoeding eisen voor producten die op de interne markt in het verkeer zijn gebracht.

BESLUIT

Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Bij deze richtlijn wordt het beginsel van aansprakelijkheid buiten schuld vastgesteld, dat van toepassing is op alle Europese producenten. Wanneer een product * een gebrek vertoont en de consument als gevolg daarvan schade lijdt, kan de producent aansprakelijk worden gesteld.

Als producent worden beschouwd:

 • elke producent van een grondstof, een afgewerkt product of een onderdeel;
 • elke importeur van het product;
 • elke persoon die zijn naam, zijn merk of een ander onderscheidingsteken op het product aanbrengt;
 • elke persoon die een product levert waarvan de producent of de importeur niet kan worden vastgesteld.

Indien meerdere personen aansprakelijk zijn voor dezelfde schade, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk.

Bewijs van geleden schade

Een product is gebrekkig wanneer het niet de veiligheid biedt die kan worden verwacht, alle omstandigheden in aanmerking genomen, met name:

 • de presentatie van het product;
 • het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het product;
 • het tijdstip waarop het product in het verkeer is gebracht.

De bewijslast rust bij de benadeelde, die bewijs moet aanleveren van:

 • het bestaan van de schade;
 • het gebrek van het product;
 • het oorzakelijk verband tussen de schade en dit gebrek.

De benadeelde hoeft evenwel de nalatigheid of de schuld van de producent of importeur niet aan te tonen.

Vrijstelling van de aansprakelijkheid van de producent

De producent is niet aansprakelijk indien hij kan bewijzen dat:

 • hij het product niet in het verkeer heeft gebracht;
 • het gebrek pas is ontstaan nadat het product in het verkeer is gebracht;
 • het product voor de verkoop noch voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel is vervaardigd;
 • het product niet is vervaardigd of gedistribueerd in het kader van de uitoefening van zijn beroep;
 • het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;
 • de stand van de technische kennis op het tijdstip waarop het product in het verkeer werd gebracht onvoldoende was om het bestaan van het gebrek te ontdekken. Op dit punt mogen de lidstaten afwijkende maatregelen nemen;
 • het gebrek van een onderdeel is ontstaan tijdens de vervaardiging van een eindproduct.

De aansprakelijkheid van de producent kan worden beperkt indien de schuld bij de benadeelde ligt.

Gedekte schade

De richtlijn is van toepassing op schade:

 • veroorzaakt door de dood of door lichamelijk letsel;
 • veroorzaakt aan een ander goed voor ge- of verbruik in de privésfeer.

De lidstaten kunnen de algemene aansprakelijkheid van producenten evenwel begrenzen wanneer een reeks artikelen met dezelfde gebreken de dood of lichamelijk letsel tot gevolg hebben gehad.

De richtlijn is bovendien niet van toepassing op schade ten gevolge van nucleaire ongevallen waarop door de lidstaten bekrachtigde internationale verdragen van toepassing zijn.

Vervallen van de aansprakelijkheid

De benadeelde beschikt over een termijn van drie jaar om schadevergoeding te vorderen. Deze termijn begint te lopen op de dag waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade, het gebrek en de identiteit van de producent.

Bovendien kan een producent slechts gedurende tien jaar na de inverkeerbrenging van een product aansprakelijk worden gesteld.

Geen enkele contractuele clausule kan de producent toestaan zijn aansprakelijkheid ten aanzien van de benadeelde te verminderen.

De wetgeving van de lidstaten inzake burgerlijke aansprakelijkheid blijft van toepassing.

Belangrijkste begrippen
 • Product: elk roerend goed, ook indien het een bestanddeel vormt van een ander roerend of onroerend goed, met inbegrip van elektriciteit, landbouwgrondstoffen (producten van de bodem, van de veefokkerij en van de visserij, met uitzondering van be- of verwerkte producten) en producten van de jacht.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad
Richtlijn 85/374/EEG

30.7.1985

30.7.1988

PB L 210 van 7.8.1995

Wijzigingsbesluit(en)Datum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Richtlijn 1999/34/EG

4.6.1999

4.12.2000

PB L 141 van 4.6.1999

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Richtlijn 85/374/EEG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Laatste wijziging: 27.04.2011
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven