RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vialliset tuotteet: vastuu

Eurooppalaisella lainsäädännöllä suojataan kuluttajaa tuotteen puutteellisen turvallisuuden aiheuttamilta vahingoilta. Vahinkoa kärsineet voivat näin ollen hakea korvausta sisämarkkinoilla liikkeeseen lasketuista tuotteista.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 85/374/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, tuotevastuuta koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Direktiivissä säädetään tuottamuksesta riippumattoman vastuun periaatteesta, jota sovelletaan eurooppalaisiin tuottajiin. Kun turvallisuudeltaan puutteellisesta tuotteesta * aiheutuu vahinkoa kuluttajalle, valmistajalle voi syntyä korvausvastuu.

Tuottajilla tarkoitetaan

 • raaka-aineen tuottajaa, lopputuotteen tai osatuotteen valmistajaa
 • tuotteen maahantuojaa
 • jokaista tuotteen nimellään, tavaramerkillään tai muulla erottuvalla tunnuksella varustanutta
 • jokaista sellaisen tuotteen toimittajaa, jonka valmistajaa tai maahantuojaa ei voida tunnistaa.

Jos useat henkilöt ovat vastuussa samasta vahingosta, he ovat yhteisvastuullisia.

Vahingon toteennäyttö

Tuote on turvallisuudeltaan puutteellinen, jos se ei ole niin turvallinen kuin voidaan odottaa ottaen huomioon kaikki seikat, kuten:

 • tuotteesta annetut tiedot
 • tuotteen asianmukainen käyttö
 • ajankohta, jona tuote laskettiin liikkeelle.

Todistustaakka on vahinkoa kärsineellä, jonka on todistettava

 • vahinko
 • tuotteen puutteellinen turvallisuus
 • tuotteen puutteellisen turvallisuuden ja vahingon välinen syy-yhteys.

Hänen ei kuitenkaan tarvitse todistaa valmistajan tai maahantuojan laiminlyöntiä tai virhettä.

Valmistajan vapauttaminen vastuusta

Valmistajalle ei synny korvausvastuuta, jos hän näyttää, että

 • hän ei ole laskenut tuotetta liikkeelle
 • että turvallisuuspuute on syntynyt tuotteen liikkeelle laskemisen jälkeen
 • tuotetta ei ole valmistettu myyntiä tai muuta taloudellisia tarkoituksia palvelevaa jakelua varten
 • hän ei ole valmistanut tuotetta tai toimittanut sitä elinkeinotoiminnassaan
 • tuotteen puutteellinen turvallisuus on seurausta siitä, että tuotteen on oltava viranomaisten antamien pakottavien määräysten mukainen
 • teknisen tiedon taso oli tuotteen liikkeelle laskemisen aikaan riittämätön tuotteen puutteellisen turvallisuuden tunnistamiseksi; tässä kohdin jäsenvaltiot voivat käyttää poikkeustoimia
 • osatuotteen puutteellinen turvallisuus on seurausta lopputuotteen valmistukseen liittyvistä seikoista.

Vahinkoa kärsineen myötävaikuttaessa vahingon syntymiseen valmistajan vastuuta voidaan vähentää.

Direktiivin kattamat vahingot

Direktiiviä sovelletaan seuraaviin vahinkoihin:

 • kuolema tai muut henkilövahingot
 • yksityiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoitetun esineen vahingoittuminen.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää valmistajan kokonaisvastuulle enimmäismäärän samalla tavalla turvallisuudeltaan puutteellisten samanlaisten tuotteiden aiheuttamista kuolemantapauksista ja muista henkilövahingoista.

Direktiiviä ei myöskään sovelleta sellaisiin ydinonnettomuudesta johtuviin vahinkoihin, joihin sovelletaan jäsenvaltioiden ratifioimia kansainvälisiä sopimuksia.

Vastuun vanhentuminen

Vahinkoa kärsineellä on kolme vuotta aikaa hakea korvausta. Tämä aika alkaa päivänä, jona vahinkoa kärsinyt sai tiedon vahingosta, tuotteen puutteellisesta turvallisuudesta ja valmistajasta.

Valmistajalle enää synny korvausvastuuta kymmenen vuoden kuluttua päivästä, jona tuote laskettiin liikkeelle.

Mikään sopimusehto ei oikeuta valmistajaa rajoittamaan vastuutaan vahinkoa kärsineeseen nähden.

Siviilioikeudellista vastuuta koskevaa kansallista lainsäädäntöä sovelletaan edelleen.

Keskeiset termit
 • Tuote: irtaimet esineet, vaikka ne on liitetty toiseen irtaimeen esineeseen tai kiinteistöön, myös sähkö, maatalouden alkutuotteet (maanpinnan kasvutuotteet sekä kotieläintalouden ja kalastuksen tuotteet, lukuun ottamatta jalostettuja tuotteita) ja riistatuotteet.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEYVL

Direktiivi 85/374/ETY

30.7.1985

30.7.1988

EYVL L 210, 7.8.1995

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEYVL

Direktiivi 1999/34/EY

4.6.1999

4.12.2000

EYVL L 141, 4.6.1999

Neuvoston direktiiviin 85/374/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys 27.04.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun