RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Farliga livsmedelsimitationer

Sedan 1989 finns det ett förbud i Europeiska unionen mot alla föremål som på grund av form, färg eller lukt liknar livsmedel, särskilt godsaker. Detta förbud omfattar tillverkning, saluföring och import av denna typ av föremål som genom att vilseleda konsumenterna kan äventyra deras hälsa eller säkerhet.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv (87/357/EEG) av den 25 juni 1987 om tillnärmningen av medlemsstaternas lagstiftning om produkter som, på grund av sina yttre egenskaper, kan förväxlas med andra produkter och härigenom utgöra en risk för konsumenternas hälsa och säkerhet.

SAMMANFATTNING

Direktivet gäller produkter som inte är ätbara men som riskerar att förväxlas med livsmedelsprodukter på grund av sitt utseende, lukt, förpackning m.m.

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förbjuda marknadsföring, import och tillverkning av dessa produkter.

Man ska genomföra kontroller för att se till att inga produkter av det här slaget marknadsförs.

Om en medlemsstat förbjuder en produkt enligt detta direktiv ska den informera kommissionen om förbudet och lämna nödvändiga upplysningar som gör det möjligt att informera övriga medlemsstater.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gällaSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Direktiv 87/357/EEG26.6.198726.6.1989EGT L 192, 11.7.1987; rättelse: EGT L 275, 29.9.1987
 
Senast ändrat den 25.09.2006
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början