RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ochrona pożarowa w istniejących hotelach

Zalecenie to ma na celu doprowadzenie do określenia minimalnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego we wszystkich hotelach na terenie państw członkowskich.

AKT

Council Recommendation 86/666/EEC of 22 December 1986 on fire safety in existing hotels [Official Journal L 384 of 31.12.1986] (Zalecenie Rady z dnia 22 grudnia 1986 r. dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w istniejących hotelach).

STRESZCZENIE

Zaleca się państwom członkowskim podjęcie działań zmierzających do tego, by istniejące już hotele podlegały przepisom opartym na zasadach określonych w tym zaleceniu:

  • należy zapewnić bezpieczne drogi ewakuacyjne, wolne od przeszkód i wyraźnie oznaczone,
  • należy zapewnić wystarczająco długą stabilność obiektu, aby umożliwić ewakuację osób w nim przebywających,
  • należy zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu alarmowego,
  • należy przekazać personelowi odpowiednie instrukcje i zapewnić odpowiednie szkolenie.

Załącznik do zalecenia zawiera wskazówki techniczne dotyczące w szczególności cech konstrukcyjnych budynków.

Państwom członkowskim zaleca się dokonywanie okresowych inspekcji w hotelach.

Państwa członkowskie są zobowiązane do informowania Komisji o przepisach krajowych mających na celu zapewnienie przez hotele przestrzegania wymogów zawartych w zaleceniu, a także o środkach, które zamierzają wprowadzić w ciągu najbliższych pięciu lat.

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Zalecenie 86/666/EEC

Dz.U. L 384 z 31.12.1986

AKTY POWIĄZANE

Report from the Commission on application of the Council Recommendation of 22 December 1986 on fire safety in existing hotels (86/666/EEC) [COM(2001) 0348 final – Not published in the Official Journal] (Sprawozdanie Komisji z wykonania zalecenia Rady z dnia 22 grudnia 1986 r. dotyczącego bezpieczeństwa pożarowego w istniejących hotelach (86/666/EWG) [COM(2001) 0348 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym]).
W dniu 27 czerwca 2001 r. Komisja przedłożyła sprawozdanie z wykonania zalecenia Rady z dnia 22 grudnia 1986 r. dotyczącego bezpieczeństwa pożarowego w istniejących hotelach. Komisja stwierdza, że skutki tego zalecenia w różnych państwach członkowskich zależą od poziomu już istniejącej ochrony przeciwpożarowej oraz od sposobu jego transpozycji do prawa krajowego. Przepisy krajowe już zawierają, a nawet przewyższają zawarte w tym zaleceniu wytyczne techniczne i wymogi minimalne. W niektórych państwach członkowskich zalecenie stosuje się tylko częściowo, odnosząc je jedynie do budowy nowych hoteli lub prac budowlanych wykonywanych w istniejących hotelach.

Rezolucja Rady z 4.5.1997 r. w sprawie bezpieczeństwa pożarowego hoteli [Dz.U. C 205 z 25.7.1994].

Ostatnia aktualizacja: 22.12.2006

Zobacz także

  • Więcej informacji znajduje się na portalu internetowym Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów (DE) (EN) (FR)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony