RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Hotellien paloturvallisuus

Tiedonannon tavoitteena on saada määriteltyä kaikkien jäsenvaltioissa sijaitsevien hotellien paloturvallisuuden vähimmäistaso.

ASIAKIRJA

Neuvoston suositus 86/666/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1986, hotellien paloturvallisuudesta [EYVL L 384, 31.12.1986].

TIIVISTELMÄ

Jäsenvaltioita kehotetaan huolehtimaan siitä, että suosituksessa mainittujen periaatteiden mukaisia toimenpiteitä ryhdytään toteuttamaan kaikissa hotelleissa erityisesti seuraavin keinoin:

  • hotelleissa on oltava turvalliset, esteettömät ja selvästi merkityt poistumistiet
  • rakennuksen vakaus on taattava riittävän kauan, jotta kaikki rakennuksessa olevat ihmiset ehtivät poistua turvallisesti
  • asianmukaiset hälytysjärjestelmät on pidettävä käyttökunnossa
  • henkilöstölle on tarjottava asianmukaiset ohjeet ja koulutus.

Suosituksen liitteessä esitetään tekniset ohjeet muun muassa hotellien rakenteellisista ominaisuuksista.

Jäsenvaltioita kehotetaan tarkastamaan hotellit määräajoin.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikki kansalliset toimenpiteet, joilla pyritään takaamaan, että hotellit noudattavat suosituksen vaatimuksia, sekä viiden seuraavan vuoden aikana toteutettaviksi suunnitellut toimenpiteet.

AsiakirjaVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEYVL

Suositus 86/666/ETY

-

-

EYVL L 384, 31.12.1986

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus koskien hotellien paloturvallisuudesta 22 päivänä joulukuuta 1986 annetun neuvoston suosituksen (86/666/ETY) soveltamista [KOM(2001) 348 lopullinen - Ei julkaistu EYVL:ssä].
Neuvosto esitti 27 päivänä kesäkuuta 2001 kertomuksen hotellien paloturvallisuudesta 22 päivänä joulukuuta 1986 annetun neuvoston suosituksen soveltamisesta. Komissio toteaa, että suosituksen vaikutus eri jäsenvaltioissa riippuu vallinneesta suojelutasosta sekä suosituksen saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä. Suosituksen tekniset ohjeet tai vähimmäisvaatimukset on jo täytetty tai niiden taso on jopa ylitetty kansallisissa lainsäädännöissä. Joissakin jäsenvaltioissa suositusta on sovellettu rajoitetusti ainoastaan uusiin hotelleihin tai töiden suorittamiseen.

Neuvoston päätöslauselma hotellien paloturvallisuudesta, annettu 4 päivänä toukokuuta 1997 [EYVL C 205, 25.7.1994].

Viimeisin päivitys 22.12.2006

Katso myös

  • Lisätietoa Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston verkkosivuilta (DE) (EN) (FR)
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun