RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nya livsmedel och livsmedelsingredienser

Reglerna för godkännandet av nya livsmedel och livsmedelsingredienser är harmoniserade på europeisk nivå. Innan dessa produkter släpps ut på marknaden ska de kontroller som utförs av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ha visat att de inte utgör någon risk för folkhälsan eller miljön.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

De nya livsmedel och ingredienser som berörs av denna förordning är de som ännu inte vanligtvis används för mänsklig förtäring.

De nya livsmedlen och livsmedelsingredienserna

Förordningen tillämpas på livsmedel och livsmedelsingredienser inom följande kategorier:

  • Livsmedel och livsmedelsingredienser som har en primär struktur på molekylär nivå som är ny eller ändrad,
  • livsmedel och livsmedelsingredienser som består av mikroorganismer, svampar eller alger,
  • livsmedel och livsmedelsingredienser som består av växter eller har isolerats ur sådana ingredienser, samt
  • livsmedel och livsmedelsingredienser där näringsvärdet, ämnesomsättningen eller halten av icke önskvärda ämnen har förändrats på ett betydande sätt genom produktionsmetoden.

Förordningen tillämpas inte på livsmedelstillsatser, aromer, extraktionsmedel eller livsmedelsenzymer (som omfattas av förordning (EG) nr 1332/2008).

Genmanipulerade organismer (GMO) omfattas inte längre av denna förordning, utan av förordning (EG) nr 1823/2003.

Livsmedel eller livsmedelsingredienser som omfattas av denna förordning får inte:

  • innebära några risker för konsumenten,
  • vilseleda konsumenten, ellermedföra näringsmässiga nackdelar för konsumenten.

Utvärderingsförfarande

Livsmedel och livsmedelsingredienser som omfattas av denna förordning utvärderas genom ett gemenskapsförfarande innan de släpps ut på marknaden.

Enligt detta förfarande ska det behöriga organet i det medlemsland där en ansökan har lämnats in göra en första utvärdering och besluta om en kompletterande utvärdering krävs. Om kommissionen eller de andra medlemsländerna inte har några invändningar och en kompletterande utvärdering inte krävs, ska medlemslandet underrätta sökanden om att denne får släppa ut produkten på marknaden. I annat fall krävs ett beslut om tillstånd. Ett sådant beslut ska antas i enlighet med bestämmelser som kommissionen har gett förslag om med inom den ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

Varje beslut om tillstånd ska ange omfattningen av tillståndet samt vid behov precisera användningsvillkoren, beteckningen, beskrivningen samt kraven på märkning av livsmedlet eller livsmedelsingredienserna i fråga.

Vetenskapliga livsmedelskommittén ska rådfrågas i alla beslut eller bestämmelser som rör nya livsmedel eller livsmedelsingredienser som kan ha inverkan på folkhälsan.

Märkning

I förordningen fastställs särskilda krav avseende märkning av nya livsmedel och livsmedelsingredienser som läggs till de allmänna europeiska kraven på märkning av livsmedel.

Utan att det påverkar de allmänna krav som den europeiska lagstiftningen ställer på märkning av livsmedel, ska märkningen av de nya livsmedlen och livsmedelsingredienserna omfatta uppgifter om:

  • alla livsmedelsegenskaper såsom sammansättning, näringsvärde eller den användning som livsmedlet är avsett för,
  • förekomst av ämnen som kan ha effekter på hälsan hos vissa personer,
  • förekomst av ämnen mot vilka det kan framföras etiska betänkligheter.

Förfarande för att uppskjuta handeln

En medlemsstat har tillstånd att uppskjuta eller tillfälligt begränsa handeln med och användningen av ett nytt livsmedel eller en ny livsmedelsingrediens på sitt territorium om det bedömer att dess användning medför risker för folkhälsan eller miljön. Medlemsstaten ska då informera kommissionen, som vidtar åtgärder enligt förfarandet för tillstånd till utsläppande på marknaden.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 258/97

14.5.1997

15.5.1997

EGT L 43, 14.2.1997

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 1829/2003

11.7.2003

-

EUT L 268, 18.10.2003

Förordning (EG) nr 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284, 31.10.2003

Förordning (EG) nr 596/2009

7.8.2009

-

EUT L 188, 18.7.2009

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 258/97 har inarbetats i grundtexten. Denna konsoliderade version är endast referensmaterial.

Senast ändrat den 20.01.2011

Se även

  • Nya livsmedel och livsmedelsingredienser, webbplatsen för generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd (EN)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början