RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nye levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser

Reglerne for godkendelse af nye levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser er harmoniseret på europæisk plan. Inden disse produkter markedsføres, skal det gennem den kontrol, der udføres af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, påvises, at de ikke udgør en sundhedsrisiko eller miljørisiko.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Nye levnedsmidler eller ingredienser omfattet af denne forordning er sådanne, som endnu ikke er i almindelig brug til konsum.

Nye levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser

Forordningen gælder for levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser i følgende kategorier:

 • levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, som har en ny eller ændret primær molekylestruktur
 • levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, som består af mikroorganismer, svampe eller alger
 • levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, som består af planter eller er udvundet deraf, eller som er udvundet ud fra dyr
 • levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, som har været genstand for en fremstillingsproces, der har medført, at deres næringsværdi, metabolisme eller indhold af uønskede stoffer er blevet betydeligt ændret.

Forordningen gælder ikke for tilsætningsstoffer, aromastoffer, ekstraktionsmidler eller fødevareenzymer (som omfattes af forordning (EF) nr. 1332/2008).

Genetisk modificerede organismer (gmo) dækkes ikke længere af denne forordning, men af forordning (EF) nr. 1823/2003.

Desforuden må levnedsmidler eller levnedsmiddelingredienser omfattet af denne forordning ikke:

 • udgøre en fare for forbrugerne
 • vildlede forbrugerne
 • medføre ernæringsmæssige ulemper for forbrugerne.

Evalueringsprocedure

Inden markedsføringen foretages en vurdering af de levnedsmidler og levnedsmiddel­ingredienser, der er omfattet af denne forordning.

Ifølge denne procedure skal det kompetente organ i den medlemsstat, som har fået forelagt ansøgningen, foretage en første vurdering og tage stilling til, om det er nødvendigt at foretage en yderligere vurdering. Hvis Kommissionen eller de øvrige medlemsstater ikke gør indsigelse mod markedsføringen, og hvis det ikke er nødvendigt at foretage en yderligere vurdering, giver medlemsstaten ansøgeren meddelelse om, at han kan markedsføre produktet. I modsat fald skal der indhentes særlig tilladelse. Denne tilladelse tildeles af Den Stående Komité for Fødevare­kæden og Dyresundhed i overensstemmelse med de af Kommissionen foreslåede regler.

Afgørelsen indeholder en nøje angivelse af tilladelsens rækkevidde og, hvis det er relevant, betingelserne for anvendelsen af det pågældende levnedsmiddel eller den pågældende levnedsmiddelingrediens og oplysning om produktbetegnelse, produktspecifikation samt særlige bestemmelser om mærkning.

Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler bør høres om alle spørgsmål i forbindelse med nye levnedsmidler eller levnedsmiddelingredienser, som kan have betydning for folkesundheden.

Mærkning

Forordningen fastsætter de særlige krav om mærkning af nye levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, som supplerer de generelle EU-krav til mærkning af fødevarer.

Uden at det derved påvirker de generelle EU-lovkrav til mærkning af fødevarer, skal mærkningen af nye levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser anføre:

 • alle karakteristika såsom sammensætning, næringsværdi, og hvortil levnedsmidlet er beregnet
 • forekomst af materiale, der kan få sundhedsmæssige følger for visse befolkningsgrupper
 • forekomst af materiale, der giver anledning til etiske betænkeligheder.

Suspensionsprocedure

Hvis en medlemsstat formoder, at anvendelsen af et nyt levnedsmiddel eller levnedsmiddelingrediens udgør en sundhedsrisiko eller miljørisiko, kan medlemsstaten midlertidigt begrænse eller suspendere handelen med og anvendelsen af det pågældende levnedsmiddel eller den pågældende levnedsmiddelingrediens på sit område. Den underretter Kommissionen, som træffer de nødvendige foranstaltninger efter proceduren for tilladelse til markedsføring.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 258/97

14.5.1997

15.5.1997

EFT L 43 af 14.2.1997

Ændringsretsakt(er)IkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i
medlemsstaterne
Den Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 1829/2003

11.7.2003

-

EUT L 268 af 18.10.2003

Forordning (EF) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284 af 31.10.2003

Forordning (EF) nr. 596/2009

7.8.2009

-

EUT L 188 af 18.7.2009

Efterfølgende ændringer og rettelser til forordning (EF) nr. 258/97 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version kan kun bruges som dokumentation.

Seneste ajourføring: 20.01.2011

Se endvidere

 • Nye levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser – website for Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse (EN)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top