RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Machines

Het doel van deze richtlijn is het vrije verkeer van machines en toebehoren te verzekeren en tegelijkertijd essentiële gezondheids- en veiligheidseisen ter bescherming van werknemers en consumenten vast te leggen. De richtlijn is gebaseerd op de beginselen van de "nieuwe aanpak" inzake technische harmonisatie en normalisatie. Overeenkomstig deze nieuwe aanpak worden het ontwerp en de fabricage van machines en toebehoren onderworpen aan essentiële veiligheidseisen.

BESLUIT

Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking) [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Het doel van deze richtlijn is essentiële gezondheids- en veiligheidseisen vast te leggen inzake ontwerp en constructie, teneinde de veiligheid van de op de Europese markt in de handel gebrachte machines te verbeteren.

Toepassingsgebied

Deze richtlijn is van toepassing op de machines * die de volgende producten dekken:

 • verwisselbare uitrustingsstukken;
 • veiligheidscomponenten;
 • hijs- of hefgereedschappen;
 • kettingen, kabels en banden;
 • verwijderbare mechanische overbrengingsinrichtingen.

De richtlijn is eveneens van toepassing op niet voltooide machines *.

In de handel brengen, vrij verkeer en markttoezicht

Alvorens een machine in de handel te brengen, dient de fabrikant met name te verzekeren dat:

 • de machine aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen voldoet;
 • het technisch dossier beschikbaar is. Uit dit dossier moet blijken dat de machine in overeenstemming is met de eisen van de richtlijn. Voor zover dat voor de beoordeling van de overeenstemming nodig is, moet het dossier inzicht verschaffen in het ontwerp, de fabricage en de werking van de machine;
 • de nodige informatie voorhanden is;
 • de procedures ter beoordeling van de overeenstemming worden toegepast;
 • de EG-verklaring van overeenstemming wordt opgesteld;
 • de CE-markering wordt aangebracht.

Alvorens een niet voltooide machine in de handel te brengen, moet de fabrikant:

 • zich vergewissen dat de nauwkeurige technische documentatie wordt opgesteld;
 • de montagehandleiding opmaken;
 • de inbouwverklaring opmaken.

De lidstaten mogen het op hun grondgebied in de handel brengen en in bedrijf stellen van machines die voldoen aan de bepalingen van deze richtlijn, niet verbieden, beperken of verhinderen. Zij nemen alle dienstige maatregelen om te waarborgen dat machines uitsluitend in de handel gebracht kunnen worden indien zij voldoen aan de erop van toepassing zijnde bepalingen van de richtlijn en geen gevaar opleveren voor de veiligheid en de gezondheid van personen, huisdieren of goederen.

Vermoeden van overeenstemming en geharmoniseerde normen

Machines die van de CE-markering zijn voorzien en vergezeld gaan van de EG-verklaring van overeenstemming worden door de lidstaten geacht aan de bepalingen van de richtlijn te voldoen.

Machines die gebouwd zijn overeenkomstig een geharmoniseerde norm waarvan de referenties in het Publicatieblad van de Europese Unie bekend zijn gemaakt, worden geacht in overeenstemming te zijn met de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen waarop deze geharmoniseerde norm betrekking heeft.

La Commission a la possibilité de prendre des mesures pour restreindre ou interdire la mise sur le marché de machines qui peuvent compromettre la santé et la sécurité des personnes, voire même des animaux domestiques ou des biens.

Essentiële eisen en overeenstemmingsbeoordeling

De fabrikant van een machine garandeert dat een risicobeoordeling wordt uitgevoerd om na te gaan welke veiligheids- en gezondheidseisen op die machine van toepassing zijn. Bij ontwerp en bouw van de machine moet vervolgens rekening worden gehouden met de resultaten van deze risicobeoordeling. Via het herhalen van deze risicobeoordeling en -beperking dient de fabrikant:

 • de grenzen van de machine te bepalen, zowel uitgaande van het beoogde gebruik als van elk redelijkerwijs voorzienbare verkeerde gebruik daarvan;
 • na te gaan welke gevaren door de machine kunnen worden veroorzaakt en welke gevaarlijke situaties daaraan verbonden zijn;
 • de risico's in te schatten, met inachtneming van de ernst van het mogelijke letsel of de aantasting van de gezondheid en de waarschijnlijkheid dat deze zich voordoet;
 • de risico's te beoordelen;
 • de gevaren weg te nemen of de aan deze gevaren verbonden risico's te verminderen door de toepassing van beschermende maatregelen.

Met het oog op de certificatie van overeenstemming van een machine met de bepalingen van deze richtlijn past de fabrikant een van de in de bijlage bij de richtlijn beschreven procedures voor de beoordeling van de overeenstemming toe.

Aangemelde instanties

De lidstaten delen de Commissie en de andere lidstaten mee welke instanties zij hebben belast met de beoordeling van de overeenstemming met het oog op het in de handel brengen van machines.

Belangrijkste begrippen
 • Machine:
  1. een samenstel, voorzien van of bestemd om te worden voorzien van een aandrijfsysteem -maar niet op basis van rechtstreeks aangewende menselijke of dierlijke spierkracht - van onderling verbonden onderdelen of componenten waarvan er ten minste één kan bewegen, en die samengevoegd worden zijn voor een bepaalde toepassing;
  2. een samenstel als bedoeld onder het eerste streepje waaraan slechts de componenten voor de montage op de plaats van gebruik of voor de aansluiting op kracht- of aandrijfbronnen ontbreken;
  3. een samenstel als bedoeld onder het eerste en tweede streepje dat gereed is voor montage en dat alleen in deze staat kan functioneren na montage op een vervoermiddel of montage in een gebouw of bouwwerk,
  4. een samenstel van machines als bedoeld onder het eerste, tweede en derde streepje of van niet voltooide machines die, teneinde tot hetzelfde resultaat te komen, zodanig zijn opgesteld en worden bestuurd dat zij als één geheel functioneren;
  5. een samenstel van onderling verbonden onderdelen of componenten waarvan er tenminste één kan bewegen, en die in hun samenhang bestemd zijn voor het heffen van lasten en die uitsluitend rechtstreeks aangedreven worden door menselijke spierkracht.
 • Niet voltooide machine: een samenstel dat bijna een machine vormt, maar dat niet zelfstandig een bepaalde toepassing kan realiseren. Een aandrijfsysteem is een niet voltooide machine. Een niet voltooide machine is slechts bedoeld om te worden ingebouwd in of te worden samengebouwd met andere machines of andere niet voltooide machines of uitrustingen tot een machine waarop deze richtlijn van toepassing is.

REFERENTIES

Besluit Inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten Publicatieblad

Richtlijn 2006/42/EG

29.6.2006 (toepassingsdatum: 29.9.2009)

29.6.2008

L 157 van 9.6.2006

Wijzigingsbesluiten Inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 596/2009

7.8.2009

-

L 188 van 18.7.2009

Richtlijn 2009/127/EG

15.12.2009

15.6.2011

L 310 van 25.11.2009

De reeks wijzigingen en correcties van de richtlijn 2006/42/CE werd in de basistekst aangepast. Deze geconsolideerde versie vormt slechts een communicatiehulpmiddel.

Laatste wijziging: 17.11.2010
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven