RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Gépek

Ez az irányelv a gépek és tartozékaik szabad mozgását kívánja biztosítani, ugyanakkor alapvető követelményeket határoz meg a munkavállalók és a fogyasztók egészségével és biztonságával kapcsolatban. Az irányelv a műszaki harmonizációs és szabványügyi „új megközelítés” elvein alapul. Ennek az új megközelítésnek a lényege, hogy a gépek és tartozékaik tervezése és gyártása során alapvető biztonsági követelményeket kell betartani.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (átdolgozás) [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezen irányelv célja, hogy alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket határozzon meg a tervezésre és felépítésre vonatkozóan, növelve ezzel az Európai Unió piacára kerülő gépek biztonságát.

Hatály

Ez az irányelv azokra a gépekre * vonatkozik, amelyek az alábbi termékeket fedik le:

 • cserélhető berendezések;
 • biztonsági alkatrészek;
 • emelőberendezések tartozékai;
 • láncok, kötelek és hevederek;
 • leszerelhető mechanikus erőátviteli szerkezetek.

Az irányelv a részben kész gépekre * is vonatkozik.

Forgalomba hozatal, áruk szabad mozgása, piacfelügyelet

Egy gép forgalomba hozatala előtt a gyártónak az alábbi alapvető feltételeket kell garantálnia:

 • a gép megfelel az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek;
 • a műszaki dokumentáció rendelkezésre áll. A dokumentációnak igazolnia kell, hogy a gép megfelel ezen irányelv követelményeinek. A műszaki dokumentációnak a megfelelőség értékeléséhez szükséges mértékben kell ismertetnie a gép tervezését, gyártását és működését;
 • a szükséges információk rendelkezésre állnak;
 • a vonatkozó megfelelőségértékelési eljárásokat elvégezték;
 • az EK-megfelelőségi nyilatkozatot elkészítették;
 • a CE-jelölést elhelyezték.

Részben kész gép forgalomba hozatala előtt a gyártónak az alábbiakat kell garantálnia:

 • a vonatkozó műszaki dokumentáció elkészült;
 • az összeszerelési utasítások elkészültek;
 • a beépítési nyilatkozat elkészült.

A tagállamok nem tilthatják meg, nem korlátozhatják és nem akadályozhatják területükön az olyan gépek forgalomba hozatalát és/vagy üzembe helyezését, amelyek megfelelnek ennek az irányelvnek. A tagállamok minden intézkedést meghoznak annak érdekében, hogy a gépek csak akkor kerülhessenek forgalomba, ha megfelelnek az irányelv vonatkozó rendelkezéseinek, továbbá nem veszélyeztetik a személyek egészségét és biztonságát, sem adott esetben háziállatokat vagy bármilyen tulajdont.

A megfelelőség vélelme és a harmonizált szabványok

A tagállamok az irányelv rendelkezéseinek megfelelő gépekként fogadják el az olyan gépeket, amelyek a CE-jelölést viselik és amelyekhez mellékelték az EK-megfelelőségi nyilatkozatot.

Az olyan gépről, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozással rendelkező harmonizált szabványoknak megfelelően gyártottak, vélelmezni kell, hogy megfelel az ilyen harmonizált szabvány által előírt alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

A Bizottság intézkedéseket tehet az olyan gépek forgalomba hozatalának korlátozása vagy betiltása érdekében, amelyek veszélyeztethetik a személyek egészségét és biztonságát, illetve adott esetben háziállatokat vagy bármilyen tulajdont.

Alapvető követelmények és megfelelőségértékelés

A gépre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelmények meghatározásához a gép gyártójának gondoskodnia kell a kockázatelemzés elvégzéséről. A gép későbbi tervezésekor és gyártásakor figyelembe kell venni a kockázatelemzés eredményeit. A kockázatelemzés és kockázatcsökkentés során a gyártó:

 • meghatározza a gép korlátozásait, figyelembe véve a rendeltetésszerű használatot, valamint az ésszerűen feltételezhető helytelen használatot is;
 • azonosítja a géppel összefüggő esetleges veszélyeket és veszélyes helyzeteket;
 • felbecsüli a kockázatokat, figyelembe véve a lehetséges egészségkárosodások vagy ártalmak súlyosságát és előfordulásuk valószínűségét;
 • értékeli a kockázatokat;
 • védőintézkedések alkalmazásával kiküszöböli a veszélyeket, vagy csökkenti a veszélyekhez kapcsolódó kockázatokat.

Annak érdekében, hogy igazolni tudja a gép ezen irányelv rendelkezéseinek való megfelelőségét, a gyártónak az irányelv mellékletében leírt megfelelőségértékelési eljárások valamelyikét kell alkalmaznia.

Bejelentett szervezetek

A tagállamok értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot az általuk kijelölt szervezetekről, amelyek a gépek forgalomba hozatalához szükséges megfelelőségértékelést végzik.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
 • Gép:
  1. nem közvetlenül emberi vagy állati erőt alkalmazó hajtási rendszerrel felszerelt vagy felszerelni tervezett, olyan összekapcsolt elemekből vagy alkatrészekből álló együttes, amelyeknek legalább egyike mozog, és amelyeket meghatározott alkalmazás céljából kapcsoltak össze;
  2. az első francia bekezdésben említett együttes, amelyből csak azok az elemek hiányoznak, amelyek a helyszínen való összeszereléshez, vagy az energia- illetve meghajtó forráshoz való csatlakoztatáshoz szükségesek;
  3. az első és második francia bekezdésben említett olyan együttes, amely akkor beszerelésre kész és működőképes, ha felszerelik egy szállítóeszközre, vagy beszerelik egy épületbe vagy szerkezetbe;
  4. az első, második és harmadik francia bekezdésben említett gépegyüttesek vagy részben kész gépek, amelyeket ugyanazon cél elérése érdekében olyan módon rendeznek el és vezérelnek, hogy egységes egészként működjenek;
  5. olyan összekapcsolt elemek vagy alkatrészek együttese, amelyeknek legalább egyike mozog, és amelyeket teher emelése céljából kapcsoltak össze és kizárólag közvetlenül alkalmazott emberi erővel hajtanak.
 • Részben kész gép: olyan egység, amely majdnem gépnek tekinthető, de önmagában nem képes meghatározott funkció ellátására. A meghajtórendszer is részben kész gépnek minősül. A részben kész gép kizárólag arra szolgál, hogy beépítsék egy másik gépbe vagy másik részben kész gépbe vagy berendezésbe, vagy ahhoz hozzászereljék, ezáltal az így létrejött gépre ez az irányelv vonatkozik.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
2006/42/EK irányelv 2006.6.29. (Alkalmazás határideje: 2009.9.29.) 2008.6.29. HL L 157., 2006.6.9.
Módosító jogszabályok Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap

596/2009/EK rendelet

2009.8.7.

HL L 188., 2009.7.18.

2009/127/EK irányelv

2009.12.15.

2011.6.15.

HL L 310., 2009.11.25.

A 2006/42/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 17.11.2010

Lásd még

 • Műszaki harmonizáció (DE) (EN) (FR)
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére