RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Maskiner

Dette direktiv har til formål at sikre fri bevægelighed for maskiner og tilbehør dertil samtidig med at fastsætte væsentlige krav til arbejdstagernes og forbrugernes sundhed og sikkerhed. Det bygger på principperne bag "den nye metode" i forbindelse med teknisk harmonisering og standarder. I overensstemmelse med den nye metode skal konstruktionen og fremstillingen af maskiner og tilbehør dertil opfylde væsentlige sikkerhedskrav.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning) [se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Dette direktiv har til formål at fastsætte de væsentlige krav til sundhed og sikkerhed i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner med henblik på at forbedre sikkerhedsniveauet for maskiner på det europæiske marked.

Anvendelsesområde

Dette direktiv gælder for maskiner * hvilket også omfatter følgende produkter:

 • udskifteligt udstyr
 • sikkerhedskomponenter
 • hejse- og løftetilbehør
 • kæder, tove og stropper
 • aftagelige mekaniske kraftoverføringsaksler

Direktivet gælder ligeledes for delmaskiner *.

Markedsføring, fri bevægelighed og markedskontrol

Fabrikanten skal, inden han bringer en maskine på markedet, primært garantere, at:

 • maskinen er i overensstemmelse med væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav
 • det tekniske dossier er til rådighed. Dette dossier skal påvise, at maskinen er i overensstemmelse med dette direktivs krav. Det skal i det omfang, det er nødvendigt for vurderingen, dække maskinens konstruktion, fremstilling og funktion
 • de nødvendige oplysninger er til rådighed
 • procedurerne for overensstemmelsesvurdering gennemføres
 • ”EF”-overensstemmelseserklæringen er blevet udarbejdet
 • ”CE”-mærkningen er anbragt

Inden en delmaskine bringes på markedet, skal fabrikanten:

 • sikre sig, at relevante tekniske data er udarbejdet
 • udarbejde en monteringsvejledning
 • udarbejde en inkorporeringserklæring.

Medlemsstaterne kan ikke forbyde, begrænse eller hindre markedsføring og/eller ibrugtagning på deres område af maskiner, som opfylder bestemmelserne i dette direktiv. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger, så maskiner kun kan markedsføres, såfremt de opfylder dette direktivs relevante bestemmelser og ikke bringer personers, husdyrs eller formuegoders sikkerhed og sundhed i fare.

Formodning om overensstemmelse og harmoniserede standarder

Medlemsstaterne antager, at maskiner, der er forsynet med CE-mærkning, og som ledsages af en EF-overensstemmelseserklæring, er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv.

En maskine fremstillet i overensstemmelse med en harmoniseret standard, hvis reference er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, formodes at være i overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er omfattet af den pågældende standard.

Kommissionen kan tage forholdsregler for at begrænse eller forbyde, at en maskine bringes på markedet, hvis den kan være skadelig for personers helbred og sikkerhed samt for husdyr eller ting.

Væsentlige krav og overensstemmelsesvurdering

Fabrikanten af en maskine skal sørge for, at der foretages en risikovurdering med henblik på at fastlægge de sikkerheds- og sundhedskrav, der knytter sig til den pågældende maskine. Maskinen skal derefter konstrueres og fremstilles under hensyntagen til resultaterne af risikovurderingen. Ved ovennævnte risikovurderings- og risikonedsættelsesproces skal fabrikanten:

 • fastlægge maskinens begrænsninger, herunder den tilsigtede brug og enhver forkert brug heraf, der med rimelighed kan forudses
 • fastlægge de farer, som kan opstå i forbindelse med maskinen, og de dermed forbundne farlige situationer
 • vurdere risiciene under hensyn til alvoren af en eventuel ulykke eller helbredsskade og sandsynligheden for, at der sker sådan skade
 • vurdere risiciene
 • fjerne farerne eller begrænse risiciene i forbindelse med disse farer ved at anvende beskyttelsesforanstaltninger

For at certificere, at en maskine er i overensstemmelse med dette direktivs bestemmelser, anvender fabrikanten en af de procedurer for overensstemmelses-vurdering, som er fastsat i direktivets bilag.

Bemyndigede organer

Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om, hvilke organer de har bemyndiget til at foretage overensstemmelsesvurderingen med henblik på markedsføring af maskinerne.

Dokumentets nøglebegreber
 • Maskine:
  1. en samling af indbyrdes forbundne dele eller komponenter, hvoraf mindst en er bevægelig, forsynet med eller beregnet til at blive forsynet med et andet drivsystem end den menneskelige eller animalske kraft anvendt direkte, og samlet således, at de er indbyrdes forbundne med henblik på en nærmere fastlagt anvendelse
  2. en samling som omhandlet i første led, som kun mangler tilslutningselementer til anvendelsesstedet eller for tilslutning til energikilder og drivkraft
  3. en samling som omhandlet i første og andet led, der er installationsklar, men som først er funktionsklar efter montering på et transportmiddel eller installation i en bygning eller en konstruktion
  4. samlinger af maskiner som omhandlet i første, andet og tredje led eller delmaskiner, som for at opnå et bestemt resultat er anbragt og styres således, at de er indbyrdes forbundne i deres funktion
  5. en række dele eller mekaniske komponenter, hvoraf mindst en er bevægelig, som er indbyrdes forbundne, bestemt til løft af byrder, og som udelukkende drives ved menneskelig kraft
 • Delmaskine: en samling, som næsten er en maskine, men som ikke alene kan sikre en bestemt anvendelse. Et drivsystem er en delmaskine. Delmaskinen er kun beregnet til at skulle inkorporeres eller forbindes med andre maskiner eller andre delmaskiner eller udstyr med henblik på at udgøre en maskine, som dette direktiv finder anvendelse på.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato Gennemførelsesdato i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2006/42/EF

29.6.2006 (gældende fra 29.9.2009)

29.06.2008

EUT L 157 af 9.6.2006

Ændringsretsakt Ikrafttrædelsesdato Frist for gennemførelse i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 596/2009

7.8.2009

-

EUT L 188 af 18.7.2009

Direktiv 2009/127/CE

15.12.2009

15.6.2011

EUT L 310 af 25.11.2009

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2006/42/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har kun dokumentationsværdi.

Seneste ajourføring: 17.11.2010

Se endvidere

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top