RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kosmetiska produkter (från och med 2013)

Denna förordning ersätter, från och med den 11 juli 2013, ”kosmetikadirektivet”, som fram tills idag säkerställt fri rörlighet för produkterna samtidigt som det garanterat ett konsumentskydd av hög nivå. Bestämmelserna i förordningen avser att säkerställa hälsoskydd och konsumentinformation genom att övervaka produkternas sammansättning och märkning. Förordningen föreskriver också att produktsäkerheten ska utvärderas och förbjuder djurförsök.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter (Text av betydelse för EES).

SAMMANFATTNING

Kosmetiska produkter är ämnen * eller blandningar som är avsedda att appliceras på människokroppens yttre delar (överhud, hår, naglar osv.), eller på tänder och slemhinnor i munhålan i uteslutande eller huvudsakligt syfte att rengöra eller parfymera dem, skydda dem, behålla dem i gott skick eller korrigera kroppslukt.

Dessa produkter sätts i fri rörlighet på den inre marknaden, om de uppfyller kraven i denna förordning.

Marknadsövervakning

En ansvarig person som är etablerad i gemenskapen ska utses för varje produkt som sätts i rörlighet på marknaden.. Denna garanterar att produkterna uppfyller bestämmelserna i förordningen. Den säkerställer särskilt uppfyllandet av kraven om hälsoskydd, säkerhet och konsumentinformation. Den ansvariga personen för också ett dokument med produktinformation för offentliga myndigheter.

För att säkerställa produktens spårbarhet, ska den ansvariga personen kunna identifiera de distributörer som förses med kosmetiska produkter: under en treårsperiod som börjar det datum tillverkningspartiet av den kosmetiska produkten ställdes till distributörens förfogande. Samma sak gäller för alla andra aktörer i leveranskedjan.

Ifall en produkt inte uppfyller kraven ska den ansvariga personen vidta åtgärder för att få produkten att överensstämma med kraven, dra tillbaka produkten från marknaden eller återkalla den till tillverkaren i alla medlemsstater där produkten är tillgänglig. Om den ansvariga personen inte vidtar alla nödvändiga åtgärder, får de nationella behöriga myndigheterna vidta korrigerande åtgärder.

Om en produkt som uppfyller kraven i förordningen uppvisar eller skulle kunna uppvisa en svår risk för människors hälsa, ska den behöriga nationella myndigheten vidta alla nödvändiga provisoriska åtgärder för att se till att produkten dras tillbaka, återkallas eller får ett begränsat tillhandahållande på maknaden.

Begränsningar av vissa ämnen

I bilagorna till denna förordning finns en lista över ämnen vars användande är förbjudet (bilaga II) eller begränsat (bilaga III) i kosmetiska produkter. Vissa färgämnen (andra än de i bilaga IV), konserveringsmedel (andra än de i bilaga V) och ultravioletta filter (andra än de i bilaga VI) är också förbjudna.

Förordningen förbjuder användning av ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR-klassade), utom i undantagsfall. Den föreskriver en hög nivå av skydd för mänsklig hälsa när det gäller användning av nanomaterial i kosmetiska produkter.

Konsumentinformation

Märkningen av produkterna bidrar till konsumentskyddet. På behållaren och förpackningen ska finnas information i outplånlig, lättläst och väl synlig skrift. Dessa uppgifter rör

 • namn eller firma och adress för den ansvariga personen,
 • ursprungslandet för importerade produkter,
 • innehållets vikt eller volym vid tidpunkten för förpackning,
 • sista användningsdatum för produkter lagrade under lämpliga förhållanden,
 • försiktighetsåtgärder som ska iakttas vid användning, inklusive för kosmetiska produkter som används i yrkesmässig verksamhet,
 • tillverkningspartiets nummer eller referens för identifiering av produkten,
 • en förteckning över beståndsdelar, det vill säga alla ämnen eller blandningar som medvetet används i produkten under tillverkningsprocessen.

Det språk på vilket uppgifterna är skrivna avgörs av medlemsstaten där produkten tillhandahålls till slutanvändaren.

Djurförsök

Djurförsök ska bytas ut mot alternativa metoder. Förordningen förbjuder utförande av djurförsök i Europeiska unionen för

 • färdiga produkter,
 • ingredienser eller kombinationer av ingredienser.

Förordningen förbjuder också tillhandahållande på marknaden i Europeiska unionen

 • av produkter där den slutliga formuleringen varit föremål för djurförsök,
 • av produkter som innehåller ingredienser eller kombinationer av ingredienser, som varit föremål för djurförsök.

Ett undantag från förbudet om tillhandahållande på marknaden har givits fram till den 11 mars 2013 för att testa toxiciteten av ämnen vid upprepad dos, effekten av vissa ämnen på reproduktionen och för att studera produkters toxikinetik *.

Under särskilda förhållanden kan en medlemsstat begära att kommissionen utfärdar ett undantag, efter att ha rådfrågat den vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (SCCS), om det föreligger allvarliga betänkligheter om en ingrediens som används i hög grad och som inte kan bytas ut.

Kommitté

Kommissionen bistås av ständig kommitté för kosmetiska produkter (DE) (EN) (FR).

Bakgrund

Denna förordning är en omarbetning av direktiv 76/768/EEG med anledning av de många ändringar som gjorts i denna och de nya ändringar som kommer att göras.

Den nya förordningen kommer att tillämpas från 2013, men vissa av bestämmelserna kommer att gälla från den 1 december 2010: de som gäller cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR-klassade).

Nyckelbegrepp
 • Ämne: ett kemiskt grundämne och föreningar av detta grundämne i naturlig eller tillverkad form, inklusive eventuella tillsatser som är nödvändiga för att bevara dess stabilitet och sådana föroreningar som härrör från tillverkningsprocessen, men exklusive eventuella lösningsmedel som kan avskiljas utan att det påverkar ämnets stabilitet eller ändrar dess sammansättning.
 • Toxikinetik: studium av långtidseffekterna av toxiska ämnen i organismen.
Rättsakt Ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1223/2009

11.7.2013
1.12.10 (artiklarna 15 paragraferna 1 och 2, artiklarna 14,16, 31 och 32)
11.1.2013 (artikel 16, paragraf 3, andra stycket)

-

EUT L 342, 22.12.2009

Senast ändrat den 18.02.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början