RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kosmetické přípravky (od roku 2013)

Toto nařízení nahrazuje s účinností od 11. července 2013 „kosmetickou“ směrnici, která zajišťovala volný oběh přípravků a současně zaručovala vysokou úroveň ochrany spotřebitelů. Ustanovení tohoto nařízení zaměřená na složení a značení přípravků mají zajistit ochranu lidského zdraví a poskytování informací spotřebitelům. Nařízení se také věnuje hodnocení bezpečnosti přípravků a zákazu zkoušek na zvířatech.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED

Kosmetické přípravky jsou látky * nebo směsi látek určené pro styk s vnějšími částmi lidského těla (pokožkou, vlasovým systémem, nehty atd.) nebo se zuby a sliznicemi ústní dutiny, výhradně nebo převážně za účelem jejich čištění, parfemace, změny jejich vzhledu, jejich ochrany, jejich udržování v dobrém stavu nebo úpravy tělesných pachů.

Tyto produkty jsou uváděny do volného oběhu na vnitřním trhu, pokud jsou v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

Dozor nad trhem

Pro každý kosmetický přípravek uváděný na trh ve Společenství musí být určena odpovědná osoba usazená ve Společenství. Ta zajišťuje soulad přípravků s příslušnými požadavky stanovenými v tomto nařízení. Zaručuje zejména dodržování požadavků na ochranu zdraví, bezpečnost a poskytování informací spotřebitelům. Také uchovává informace a vede dokumentaci, které v případě potřeby předává příslušným orgánům.

K zajištění sledovatelnosti přípravku musí být odpovědná osoba schopná identifikovat distributory, jimž kosmetický přípravek dodává, ještě tři roky poté, co byla dotyčná šarže kosmetického přípravku dodána distributorovi. To platí i pro všechny ostatní články dodavatelského řetězce.

Pokud kosmetický přípravek uvedený na trh není v souladu s tímto nařízením, musí odpovědná osoba okamžitě přijmout nápravná opatření nezbytná k uvedení přípravku do souladu nebo případně k jeho stažení z trhu nebo z oběhu ve všech členských státech, kde je kosmetický přípravek dostupný. Pokud odpovědná osoba neučiní všechna potřebná opatření, mohou příslušné národní orgány podniknout nezbytné nápravné kroky.

Jestliže přípravek, který splňuje požadavky tohoto nařízení, představuje nebo by mohl představovat vážné riziko pro lidské zdraví, přijme příslušný orgán veškerá vhodná prozatímní opatření s cílem zajistit, aby daný přípravek byl stažen z trhu nebo z oběhu nebo aby jeho dostupnost byla omezena jiným způsobem.

Omezení pro některé látky

V přílohách tohoto nařízení se uvádí seznam látek, jejichž používání v kosmetických přípravcích je zakázáno (příloha II) nebo omezeno (příloha III). Některá barviva (která nejsou uvedena v příloze IV), konzervační přísady (které nejsou uvedeny v příloze V) a filtry ultrafialového záření (které nejsou uvedeny v příloze VI) jsou rovněž zakázány.

Nařízení až na výjimky zakazuje používání látek prohlášených za kancerogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (klasifikovaných jako látky CMR). Zavádí zvýšenou úroveň ochrany lidského zdraví při používání nanomateriálů v kosmetických přípravcích.

Informace pro spotřebitele

Označování kosmetických přípravků přispívá k ochraně spotřebitelů. Na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu totiž musí být nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny určité údaje. A sice:

 • jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby;
 • země původu v případě dovážených přípravků;
 • hmotnost nebo objem v době balení;
 • datum, do kterého kosmetický přípravek skladovaný za vhodných podmínek bude nadále plnit svou původní funkci;
 • zvláštní upozornění týkající se použití včetně zvláštních upozornění o kosmetických přípravcích pro profesionální použití;
 • číslo šarže nebo odkaz umožňující identifikaci kosmetického přípravku;
 • seznam přísad, tedy všech látek nebo směsí látek záměrně použitých v kosmetickém výrobku během výrobního procesu.

Jazyk, v němž jsou informace uváděny, stanoví právní předpisy členských států, ve kterých je přípravek dodáván konečnému uživateli.

Zkoušky na zvířatech

Zkoušky na zvířatech musí být nahrazeny alternativními metodami. Toto nařízení zakazuje provádění zkoušek na zvířatech v Evropské unii u:

 • konečných kosmetických přípravků;
 • přísad nebo kombinací přísad.

Toto nařízení také zakazuje uvádět na trh v Evropské unii:

 • kosmetické přípravky, jejichž konečné složení bylo podrobeno zkouškám na zvířatech;
 • kosmetické přípravky obsahující přísady nebo kombinace přísad, které byly podrobeny zkouškám na zvířatech.

Výjimka ze zákazu uvádění na trh byla udělena až do dne 11. března 2013 pro zkoušky toxicity po opakované dávce, toxicity pro reprodukci a toxikokinetiky * .

Ve výjimečných případech, kdy se vyskytnou vážné obavy, pokud jde o bezpečnost určité existující přísady kosmetických přípravků, může členský stát požádat, aby Komise po konzultaci s Vědeckým výborem pro bezpečnost spotřebitele (VVBS) povolila výjimku.

Výbor

Komisi je nápomocen Stálý výbor pro kosmetické přípravky (DE) (EN) (FR).

Kontext

Toto nařízení přepracovává směrnici 76/768/EHS z důvodu četných předchozích změn i nových změn, které do ní bylo třeba začlenit.

Nové nařízení se použije od roku 2013, ovšem některá ustanovení se použijí od 1. prosince 2010: týkají se kancerogenních látek, mutagenních látek a látek toxických pro reprodukci (klasifikovaných jako látky CMR).

Klíčové pojmy
 • Látka: chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním procesem, včetně všech přídatných látek nezbytných k uchování jeho stability a všech nečistot vznikajících v použitém procesu, avšak s vyloučením všech rozpouštědel, která lze oddělit bez ovlivnění stability látky nebo změny jejího složení.
 • Toxikokinetika: zkoumá dlouhodobé účinky toxických látek v organismu.
Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1223/2009

11. 7. 2013
1. 12. 2010 (článek 15, odstavce 1 a 2, články 14, 16, 31 a 32)
11. 1. 2013 (článek 16, odstavec 3, druhý pododstavec)

-

Úř. věst. L 342

 ze dne 22. 12. 2009

Poslední aktualizace: 18.02.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky