RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bezpieczeństwo zabawek

Zabawki, które wprowadzane są na rynek europejski, muszą spełniać wysokie wymogi bezpieczeństwa. Przeprowadzonej w 1988 r. harmonizacji poziomu bezpieczeństwa towarzyszy wprowadzenie wymogów bezpieczeństwa do procesu produkcji zabawek i wprowadzania ich do obrotu. Jednak postęp technologii w branży zabawkarskiej oraz potrzeba określenia minimalnych wymagań w zakresie nadzoru rynku wewnętrznego wskazują na konieczność wprowadzenia zmian w prawodawstwie.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (Tekst mający znaczenie dla EOG).

STRESZCZENIE

Zabawki podlegają określonym wymogom bezpieczeństwa i zasadom swobodnego przepływu w Unii Europejskiej (UE). Zabawki to produkty zaprojektowane lub przeznaczone, wyłącznie lub nie, do użytku przez dzieci poniżej 14 roku życia. Lista produktów, które mogą być używane przez dzieci, ale które nie są uznawane za zabawki, została zamieszczona w załączniku I do niniejszej dyrektywy.

Wymogi bezpieczeństwa

Należy stworzyć możliwość bezpiecznego użytkowania zabawek wprowadzanych na rynek, tak by nie stanowiły zagrożenia podczas przewidzianego i normalnego czasu ich używania. Powinny one spełniać:

  • zasadnicze wymagania bezpieczeństwa, wymagania odnoszące się do wieku, zachowania dzieci i zasad stosowania substancji chemicznych,
  • szczegółowe wymagania bezpieczeństwa (wymienione w załączniku II), dotyczące właściwości fizycznych, mechanicznych, elektrycznych i chemicznych, palności i radioaktywności.

Na produktach należy umieszczać ostrzeżenia określające właściwe warunki i ograniczenia użycia.

Produkty spełniające wymagania bezpieczeństwa mogą znajdować się w swobodnym obrocie na terytorium UE. Produkty takie noszą oznakowanie CE.

Zgodność produktów

Podmioty gospodarcze ponoszą odpowiedzialność w zakresie zgodności produktów w zależności od swojej roli w łańcuchu dystrybucji.

Producent dba o to, by jego produkty spełniały zasadnicze i szczegółowe wymagania bezpieczeństwa. Sporządza deklarację zgodności WE oraz dokonuje oceny bezpieczeństwa zabawek przed wprowadzeniem ich do obrotu zgodnie z decyzją 768/2008/WE.

W przypadku gdy producent wyznacza przedstawiciela, pełnomocnictwo takiego przedstawiciela obejmuje minimalne zobowiązania w odniesieniu do organów krajowych. Przedstawiciel zobowiązany jest przedstawić dowód zgodności produktu i współpracować w celu wyeliminowania potencjalnych zagrożeń.

Importer dba o to, by produkty, które wprowadza na rynek, były zgodne. W przypadku braku zgodności informuje producenta i organy nadzoru rynku oraz zobowiązany jest, jeśli pozwalają na to okoliczności, odzyskać produkty.

Dystrybutor weryfikuje oznaczenia zgodności produktu przed wprowadzeniem go na rynek. Jeśli stwierdzi niezgodność danej zabawki, zobowiązany jest podjąć środki naprawcze lub wycofać produkt z rynku.

Państwa członkowskie organizują nadzór rynku i wyznaczają jednostki notyfikowane, upoważnione do przeprowadzenia oceny zgodności produktu. W środkach podejmowanych w celu zapewnienia zgodności zabawek z wymaganiami bezpieczeństwa uwzględnia się zasadę ostrożności.

Produkty podlegają zasadzie domniemania zgodności, jeśli spełniają normy zharmonizowane publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Kontekst

Dyrektywa 88/378/EWG zostaje uchylona z dniem 20 lipca 2011 r. Artykuł 2 i część 3 załącznika II do tejże dyrektywy pozostają jednak w mocy do 20 lipca 2013 r.

Uchylenie ma na celu dostosowanie niektórych przepisów do decyzji 768/2008/WE w sprawie wprowadzania produktów do obrotu na rynku wewnętrznym. Pozwala także na uwzględnienie postępu technicznego na rynku zabawek.

Uzupełnieniem tej dyrektywy jest dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, która ma zastosowanie przy braku szczegółowych przepisów regulujących bezpieczeństwo produktów. Zabawki podlegają także przepisom dyrektywy 2001/95/WE określającej ramy ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz dyrektywy 85/374/EWG w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Dyrektywa 2009/48/WE

20.7.2009

20.1.2011

Dz.U. L 170 z 30.6.2009

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa 2005/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (ftalany w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci).

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Tekst mający znaczenie dla EOG).

Ostatnia aktualizacja: 15.06.2011

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony