RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Veiligheid van speelgoed

Voor speelgoed dat op de Europese markt wordt gebracht is een hoge mate van veiligheid gegarandeerd. Met de harmonisatie van 1988 werd immers gezorgd voor veiligheidsnormen voor de productie en verhandeling van speelgoedartikelen. Omwille van technologische ontwikkelingen in de speelgoedindustrie en de definitie van minimumeisen voor toezicht op de interne markt is een aanpassing van de wetgeving echter noodzakelijk.

BESLUIT

Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de veiligheid van speelgoed (Voor de EER relevante tekst).

SAMENVATTING

Speelgoed is onderworpen aan veiligheidsnormen en regels voor het verkeer ervan in de Europese Unie (EU). Speelgoed omvat producten die zijn ontworpen of bestemd om, al dan niet uitsluitend, gebruikt te worden door kinderen jonger dan veertien jaar. Een lijst van producten die door kinderen kunnen worden gebruikt maar die niet worden beschouwd als speelgoed wordt gegeven in bijlage I van deze richtlijn.

Veiligheidsvereisten

Speelgoed dat op de markt wordt gebracht, moet gebruikt kunnen worden zonder gevaar voor de veiligheid en gezondheid, gedurende hun volledige voorzienbare en normale levensduur. Het dient in overeenstemming te zijn met:

  • de elementaire veiligheidsnormen met betrekking tot de leeftijd en het gedrag van de kinderen en de regels inzake het gebruik van chemische stoffen;
  • specifieke veiligheidsvoorschriften (opgesomd in bijlage II) met betrekking tot de fysieke, mechanische, elektrische en chemische eigenschappen en de ontvlambaarheid, hygiëne en radioactiviteit van het speelgoed.

Op de speelgoedartikelen staan waarschuwingen die de juiste voorwaarden en beperkingen voor gebruik specificeren.

Speelgoed dat voldoet aan de veiligheidsnormen kan vrij worden verhandeld op het Europese grondgebied. Ze zijn voorzien van de „CE” markering voor conformiteit.

Conformiteit van de artikelen

De economische actoren hebben een verantwoordelijkheid voor de conformiteit van de producten in functie van hun rol in de distributieketen.

De fabrikant verzekert dat zijn producten conform zijn aan de fundamentele en specifieke veiligheidsnormen. Hij legt een „CE” verklaring inzake conformiteit af en zorgt voor een evaluatie van de veiligheid van het speelgoed voordat het in de handel wordt gebracht, in overeenstemming met Besluit 768/2008/EG.

In het geval een fabrikant een gemachtigde aanduidt, bevat dat mandaat minimumplichten ten opzichte van de nationale bevoegde instanties. Hij moet een bewijs kunnen voorleggen van de conformiteit van een product en medewerking verlenen om mogelijke risico's te elimineren.

De importeur verzekert zich van de conformiteit van de producten die hij op de markt brengt. In geval van niet-conformiteit, brengt hij de fabrikant en de toezichthoudende instanties op de hoogte en moet hij, zo nodig, de producten terugroepen.

De distributeur controleert de conformiteitsmarkering van het product alvorens het op de markt te brengen. Indien hij vaststelt dat een speelgoedartikel niet conform is, neemt hij de nodige maatregelen om dit recht te zetten of het product uit de handel te halen.

De lidstaten organiseren het toezicht op de markt en duiden aangemelde instanties aan die gemachtigd zijn om de conformiteit van producten te evalueren. De maatregelen die worden genomen om de veiligheid van speelgoed te garanderen, nemen het voorzorgsbeginsel in acht.

De producten zijn het voorwerp van een vermoeden van conformiteit wanneer ze conform zijn aan geharmoniseerde normen die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Context

De Richtlijn 88/378/EEG is ingetrokken vanaf 20 juli 2011. Artikel 2 en deel 3 van bijlage II van die richtlijn blijven echter van kracht tot 20 juli 2013.

Deze intrekking heeft tot doel bepaalde bepalingen af te stemmen op besluit 768/2008 met betrekking tot het verhandelen van producten op de interne markt. Ze maakt het mogelijk om rekening te houden met de technologische ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan op de speelgoedmarkt.

De richtlijn over de algemene productveiligheid vult deze richtlijn aan, en is van toepassing bij afwezigheid van specifieke bepalingen inzake de veiligheid van de producten. Speelgoed is ook onderworpen aan de bepalingen van Richtlijn 2001/95/EG tot vaststelling van het algemeen kader voor productveiligheid en Richtlijn 85/374/EEG inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Richtlijn 2009/48/EG

20.7.2009

20.1.2011

PB L 170 van 30.6.2009

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2005/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2005 houdende de tweeëntwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (ftalaten in speelgoed en kinderverzorgingsartikelen).

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie.

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (Voor de EER relevante tekst).

Laatste wijziging: 15.06.2011

Zie ook

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven