RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A játékok biztonsága

Az európai piacon forgalomba hozott játékok magas szintű biztonsága biztosított. Az 1988-as harmonizációhoz ugyanis az említett termékek gyártása és forgalomba hozatala során biztonsági követelmények társulnak. A játékipari ágazat technológiai fejlődése és a belső piac felügyeletére vonatkozó minimumkövetelmények meghatározása azonban szükségessé teszi a jogszabály-módosítást.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/48/EK irányelve (2009. június 18.) a játékok biztonságáról (EGT-vonatkozású szöveg).

ÖSSZEFOGLALÓ

A játékokra biztonsági követelmények és az Európai Unión belüli mozgással kapcsolatos szabályok vonatkoznak. A játékok – kizárólag vagy nem kizárólag – a 14 év alatti gyermekek általi használatra tervezett vagy szánt termékek. A gyermekek által használható, de játéknak nem minősülő termékek felsorolása az irányelv mellékletében található.

Biztonsági követelmények

Követelmény, hogy a forgalomba hozott játékokat az előre látható és szokásos használati idejük alatt a biztonság és az egészség veszélyeztetése nélkül lehessen használni. A játékoknak eleget kell tenniük:

  • az alapvető biztonsági követelményeknek, az életkorra, a gyermekek viselkedésére vonatkozó követelményeknek, valamint a vegyi anyagok használatára vonatkozó szabályoknak;
  • a fizikai, kémiai, elektromos tulajdonságok, a gyúlékonyság, a higiénia és a radioaktivitás tekintetében a (II. mellékletben felsorolt) különleges biztonsági követelményeknek.

A termékeken a használati feltételeket és korlátozásokat pontosan meghatározó figyelmeztetéseket kell feltüntetni.

A biztonsági követelményeknek megfelelő termékek szabadon mozognak az Unió területén. E termékeket el kell látni a megfelelőséget jelző CE-jelöléssel.

A termékek megfelelősége

A gazdasági szereplőket az értékesítési láncban betöltött szerepüktől függően a termékek megfelelőségével kapcsolatos felelősség terheli.

A gyártó meggyőződik arról, hogy a termékei eleget tesznek-e az alapvető és a különleges biztonsági követelményeknek. A gyártó a 768/2008/EK határozattal összhangban EK-megfelelőségi nyilatkozatot állít ki, és értékeli a játékok biztonságosságát azok forgalomba hozatala előtt.

Amennyiben a gyártó meghatalmazott képviselőt jelöl ki, a megbízása tartalmazza a nemzeti hatóságokkal szembeni minimális kötelezettségeket. Követelmény, hogy bizonyítani tudja a termékek megfelelőségét, és együtt tudjon működni az esetleges kockázatok kiküszöbölése érdekében.

Az importőr meggyőződik az általa forgalomba hozott termékek megfelelőségéről. Megfelelőség hiányában tájékoztatja a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságokat, és adott esetben köteles visszahívni a termékeket.

A forgalmazó ellenőrzi, hogy a terméket ellátták-e a megfelelőségi jelöléssel a forgalomba hozatal előtt. Ha megállapítja egy játék megfelelőségének hiányát, korrekciós intézkedéseket hoz, vagy kivonja a terméket a piacról.

A tagállamok megszervezik a piacfelügyeletet, és a termékek megfelelőségének értékelésére feljogosított, bejelentett szervezeteket jelölnek ki. A játékok biztonságosságának garantálása érdekében hozott intézkedések az elővigyázatosság elvét tartják szem előtt.

A termékek tekintetében fennáll a megfelelőség vélelme, ha megfelelnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett harmonizált szabványoknak.

Háttér

A 88/378/EGK irányelv 2011. július 20-tól hatályát veszti. Az említett irányelv 2. cikke és II. mellékletének 3. része 2013. július 20-ig hatályban marad.

E hatályon kívül helyezésnek az a célja, hogy bizonyos rendelkezések összhangba kerüljenek a termékek belső piaci forgalomba hozatalára vonatkozó 768/2008/EK határozattal. Ezáltal figyelembe vehető a játékok piacán bekövetkezett műszaki fejlődés.

Az általános termékbiztonságról szóló irányelv kiegészíti ezt az irányelvet; az említett irányelv a termékbiztonságra irányadó egyedi rendelkezések hiányában alkalmazandó. A játékokra kiterjed a termékbiztonság általános keretét megállapító 2001/95/EK irányelv és a hibás termékekért való felelősségről szóló 85/374/EGK irányelv hatálya is.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

A 2009/48/EK irányelv

2009.7.20.

2011.1.20.

HL L 170., 2009.6.30.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/84/EK irányelve (2005. december 14.) az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK tanácsi irányelv huszonkettedik alkalommal történő módosításáról (ftalátokat tartalmazó játékszerek és gyermekápolási cikkek).

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg).

Utolsó frissítés: 15.06.2011

Lásd még

Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére