RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Lelujen turvallisuus

Eurooppalaisilla markkinoilla myytävien lelujen turvallisuustaso on korkea. Vuonna 1988 toteutetun turvallisuustason yhdenmukaistamisen yhteydessä asetettiin lelujen valmistusta ja markkinointia koskevia turvallisuusvaatimuksia. Lelualalla tapahtunut tekninen kehitys ja sisämarkkinavalvonnan vähimmäisvaatimusten määrittäminen edellyttävät kuitenkin lainsäädännön kehittämistä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/48/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, lelujen turvallisuudesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

TIIVISTELMÄ

Leluille on asetettu Euroopan unionissa (EU) turvallisuusvaatimuksia ja liikkuvuutta koskevia sääntöjä. Lelut ovat tuotteita, jotka on suunniteltu tai tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan tai muuten kuin yksinomaan alle 14-vuotiaiden lasten leikeissä. Direktiivin liitteessä I on luettelo tuotteista, joita lapset saattavat käyttää, mutta joita ei pidetä leluina.

Turvallisuusvaatimukset

Markkinoille saatettavia leluja on voitava käyttää ilman, että niistä aiheutuu vaaraa turvallisuudelle tai terveydelle, koko niiden tavanomaisen ja ennakoitavissa olevan käyttöajan. Lelujen on täytettävä

  • olennaiset turvallisuusvaatimukset, jotka koskevat ikää, lasten käyttäytymistä ja kemiallisten aineiden käyttösääntöjä
  • erityiset turvallisuusvaatimukset (lueteltu liitteessä II), jotka koskevat fyysisiä ja mekaanisia ominaisuuksia, sähköominaisuuksia, kemiallisia ominaisuuksia, syttyvyyttä, hygieniaa ja radioaktiivisuutta.

Tuotteessa on oltava varoitus, jossa täsmennetään aiheelliset käyttöolosuhteet ja -rajoitukset.

Turvallisuusvaatimusten mukaiset lelut voivat liikkua vapaasti EU:n alueella Niissä on CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä..

Tuotteiden vaatimustenmukaisuus

Talouden toimijoilla on vastuu tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sen mukaan, mikä niiden tehtävä on jakeluketjussa.

Valmistajan on taattava, että sen tuotteet täyttävät olennaiset ja erityiset turvallisuusvaatimukset. Valmistaja laatii CE-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja arvioi lelujen turvallisuuden ennen niiden markkinoille saattamista päätöksen 768/2008/EY mukaisesti.

Jos valmistaja nimeää valtuutetun edustajan, tämän toimeksiantoon kuuluvat vähimmäisvaatimukset kansallisiin viranomaisiin nähden. Edustajan on toimitettava todisteet tuotteen vaatimustenmukaisuudesta ja tehtävä yhteistyötä mahdollisten riskien poistamiseksi.

Maahantuojan on varmistettava, että sen markkinoille tuomat tuotteet ovat vaatimusten mukaisia. Jos vaatimukset eivät täyty, maahantuojan on ilmoitettava asiasta valmistajalle ja markkinavalvontaviranomaisille ja tarvittaessa poistettava tuote markkinoilta.

Jakelijan on ennen lelun markkinoille saattamista varmistettava, että siinä on vaatimustenmukaisuusmerkintä. Jos jakelija toteaa, että lelu ei täytä vaatimuksia, sen on ryhdyttävä korjaaviin toimiin tai poistettava tuote markkinoilta.

Jäsenvaltiot järjestävät markkinavalvonnan ja nimeävät ilmoitetut laitokset, joilla on oikeus arvioida tuotteiden vaatimustenmukaisuutta. Toteutettaessa toimia lelujen turvallisuuden varmistamiseksi on huomioitava ennalta varautumisen periaate.

Leluihin sovelletaan vaatimusten täyttymistä koskevaa olettamaa, jos ne täyttävät Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut yhdenmukaistetut standardit.

Taustaa

Direktiivi 88/378/ETY kumotaan 20 päivästä heinäkuuta 2011. Sen 2 artiklaa ja liitteessä II olevaa 3 osaa sovelletaan kuitenkin 20 päivään heinäkuuta 2013.

Direktiivin kumoamisella pyritään varmistamaan sen ja tuotteiden kaupan pitämistä sisämarkkinoilla koskevan päätöksen 768/2008/EY tiettyjen säännösten yhdenmukaisuus. Se mahdollistaa lelumarkkinoilla tapahtuneen teknisen kehityksen huomioon ottamisen.

Tätä direktiiviä täydentää yleistä tuoteturvallisuutta koskeva direktiivi, jota sovelletaan, mikäli tuotteiden turvallisuutta koskevia erityisiä säännöksiä ei ole. Leluihin sovelletaan lisäksi direktiiviä 2001/95/EY, jossa vahvistetaan tuoteturvallisuuden yleiset puitteet, ja direktiiviä 85/374/ETY, joka koskee vastuuta viallisista tuotteista.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Direktiivi 2009/48/EY

20.7.2009

20.1.2011

EUVL L 170, 30.6.2009

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Direktiivi 2005/84/EY, annettu 14 päivänä joulukuuta 2005, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 22. kerran (lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden sisältämät ftalaatit).

Asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta.

Asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

Viimeisin päivitys 15.06.2011

Katso myös

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun